Blodutstryk

Definisjon

 • Mikroskopi av et fiksert og farget utstrykningspreparat av perifert blod med henblikk på å undersøke cellenes fordeling og utseende1-2
 • Visuell inspeksjon av cellene gjør det lett å identifisere og klassifisere abnorme blodceller
 • Utføres idag stort sett kun når de automatiske celletellingene påviser umodne celler

Aktuelle indikasjoner

I allmennpraksis

 • Maskinell/digital analyse av blodets celler er i dag førstevalg
 • Få allmennleger utfører den manuelle undersøkelsen, men den kan være praktisk nyttig ved nedenstående problemstillinger
  • Utredning av anemier
  • Mistanke om leukemi
  • Mononukleose
 • Ofte erstattes utstryk av
  • Blodstatus: Hb, trombocytter, røde, hvite med differensialtelling
  • Erytrocyttindekser

For spesialister

 • Undersøkelsen anvendes på vide indikasjoner, især av spesialister i hematologi
 • Man sammenholder typisk resultatene av en maskinell analyse av blodcellenes karakteristika med mikroskopien
 • Anemi av ukjent årsak
 • Leukocytose, leukopeni og uklare infeksjoner
 • Ved normalt antall leukocytter vil blodutstryk være aktuelt ved mistanke om lymfocytose (f.eks. mononukleose), eosinofili (allergier, parasittsykdommer), leukemi eller lymfom
 • Trombocytopeni. Ved målt lav konsentrasjon av trombocytter, bør dette verifiseres i blodutstryk

Prøvetaking

 • EDTA fullblod. Holdbarhet 4 timer. May-Grünwald/Giemsafarging

Fremstilling av et utstrykspreparat

 • Et objektglass med matt skrivefelt legges på et fast plant underlag, og pasientens data skrives med blyant
 • En liten dråpe blod (10-20μl) anbringes ½ cm fra skrivefeltet
 • Glasset holdes fast med den ene hånden, og med den andre tar man et kantslipt objektglass, som holdes parallelt og i en vinkel på 45° foran bloddråpen
  • Utstrykningsglasset trekkes forsiktig tilbake, inntil bloddråpen berøres, og blodet brer seg langs glassets kant
  • Når blodet fyller ¾ av bredden, skyves utstrykningsglasset fremover i en jevn, glidende bevegelse uten at vinklen på 45° endres. Det skal kun trykkes lett mot det liggende glasset (glassene må ikke skrape mot hverandre)
 • Det utstrøkne blodet skal dekke ca. halvdelen av glassets lengde og ca. ¾ av dets bredde. Laget skal være jevnt og ende i en tynn tunge
 • Etter utstrykningen skal glasset straks viftes kraftig i luften, inntil det er helt tørt. En hurtig tørring er et vesentligt trinn ved fremstillingen av et godt preparat

Mikroskopering

 • Er en oppgave for en trenet spesialist3
 • Ved studering av erytrocyttene i mikroskopet er det viktig å finne riktig område
 • En skal ikke se i halen til preparatet (cellene for store og hyperkrome) og heller ikke i motsatt ende av preparatet (tykkest, cellene ligger dels oppå hverandre)
 • Området nær halen er det optimale
 • Plasseringen er ikke så kritisk ved vurdering av leukocyttene, men også for dem gjelder det at det kan være vanskelig å gjøre en bedømming av celletype i områder der de ligger for tett4

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Vurdering av de fleste avvik er en spesialistoppgave
 • Blodutstryk bedømmes og kommenteres i lys av funn ved maskinell celletelling (se blant annet erytrocyttindekser som MCV, MCH og MCHC og Differensialtelling av leukocytter, maskinell)1

Erytrocytter

Størrelse

 • Cellene kan være
  • Mikrocytære ved jernmangel (lav MCV), uttalt sekundæranemi, talassemi
  • Normocytære ved blødningsanemi, hemolytisk anemi med moderat erytrocyttomsetning, nyresvikt, ukomplisert sekundæranemi - særlig infeksjonsanemi
  • Makrocytære (høy MCV) ved megaloblastanemi, leversykdom, alkoholbruk, beinmargssvikt
 • Variasjon i størrelsen av erytrocyttene (anisocytose, d.v.s.høy RDW (red cell distribution width)) kan ses ved anemiformer, men er ofte et tidlig tegn under utviklingen av anemi ved jern- eller vitamin B12-mangel

Form-atypier

 • Poikilocytose
  • Allmenn betegnelse for variasjon i form
  • Uspesifikt, men ofte tegn på forstyrret erytropoiese
  • Kan i utgangspunktet forekomme ved fleste uttalte anemier
  • Ses blant annet ved myelofibrose, stor jernmangelanemi og talassemi
 • Schistocytose
  • Uttalt poikilocytose med kraftig økt forekomst av fragmenterte, sundrevne erytrocytter av ulik størrelse. Inkluderer såkalte hjelmceller
  • Ses ved økt mekanisk belastning på erytrocyttene som ved disseminert intravaskulær koagulasjon, malign hypertensjon, forandringer i arterier og arterioler, dårlig fungerende hjerteklaffproteser
  • Sammenfattes ofte som mikroangiopatisk hemolytisk anemi
 • Sfærocytose
  • Små, tykke erytrocytter uten lysere midtparti (lav MCV, høy MCHC)
  • Forekommer ved arvelige membrandefekter (hereditær sfærocytose), ved immunhemolytisk anemi, alkoholindusert hepatitt og etter splenektomi
 • Stomatocytter
  • Celler med en tverrstilt, munnliknende oppklaring i midten
  • Ses ved visse arvelige tilstander, og f.eks. også ved leversykdom og alkoholisme
 • Dakrocytter ("tear drop cells")
  • Celler med et dråpeliknende utseende
  • Ses typisk ved myelofibrose, men kan også ses ved megaloblastær anemi og talassemi, samt ved beinmargskarsinose
 • Skyteskiver ("target cells"; "mexican hat cells")
  • Erytrocytter med et lyst sentralt parti, men med mørk farge i sentrum
  • Kan f.eks. ses etter splenektomi, ved talassemi og hemoglobinopatier, samt ved uttalt jernmangelanemi
 • Sigdceller
  • Sigdformede erytrocytter i varierende størrelser
  • Ses ved sigdcelleanemi
 • Akantocytose
  • Kantete/taggete celler (echinocytter, keratocytter, burr cells, spur cells)
  • Ses f.eks. ved uremi, leversykdom, hemolytisk anemi, lipidforstyrrelser og etter splenektomi
  • De kan ofte også ses som artifakter ved en dårlig fremstilling av et utstrykningspreparat

Farge

 • Hypokromasi (lav MCHC)
  • Det lyse midtfeltet er større enn en tredel av totaldiameteren
  • Vanlig ved jernmangelanemi og talassemi
 • Hyperkromasi (høy MCHC)
  • Farverike celler uten den normale lysning i midten
  • Et typisk funn ved vitamin B12-mangel, hvor det også ses makrocytose
 • Polykromasi
  • Forekomsten av erytrocytter med en blålig farge
  • Det er unge (umodne) celler med et høyt RNA-innhold, dvs. reticulocytter
  • Et typisk funn ved hemolytisk anemi eller regenerasjon etter en større blødning
 • Anisokromasi
  • Variasjon i fargeintensiteten til erytrocyttene - både hypokrome og normokrome celler
  • Ses ved mangel på både B12 og jern og ved tranfusjon til pasient med jernmangelanemi

Inklusjoner

 • Howell-Jolly legemer, Cabot ringer
  • Henholdsvis basofile inklusjoner og trådlike ringer
  • Oppfattes som kjernerester
  • Forekommer ved toksisk hemolyse og splenektomi
 • Basofil punktering ("stippling")
  • Basofile korn i cellen som skyldes aggregasjoner av ribosomer, nedbrudte mitokondrier og siderosomer
  • Ses ved blyforgiftning og pyrimidin-5-nuklotidase-mangel, samt ved uttalt jernmangel, talassemi og behandling med sulfonpreparater (malaria, dermatitis herpetiformis)
 • Siderocytter (Pappenheimer inklusjoner)
  • Jernholdige granulae
  • Ses ved jernopphopning (overload)
 • Heinz inklusjoner
  • Partikler av denaturert hemoglobin på innsiden av cellemembranen (ses kun med spesialfargninger)
  • Ses ved tilstander med ustabilt hemoglobin og ved forgiftninger
 • Kjerneholdige erytrocytter
  • Ses som et isolert funn ved uttalt hemolytisk anemi, især hvis det forekommer ekstramedullær erytropoise
  • Ved myelofibrose eller beinmargskarsinose ses samtidig mange umodne nøytrocytter
 • Malariaparasitter, signetring ved malaria
  • De kan være vanskelige å se og finnes typisk kun i 1-2% av erytrocyttene
  • Undersøkelsen krever derfor en omhyggelig mikroskopi, eventuelt av et tykt utstrøket og hemolysert preparat
  • Tidlige ringformer ses vanligvis. Ringene er blå og kan være inkomplette med røde dotter
  • Plasmodium falciparum kan gjenkjennes som en øretelefonlignende konfigurasjon og også som en bananformet eksentrisk struktur

Andre fenomener

 • Pengerulledannelse (rouleaux formationer)
  • Erytrocyttene opptrer mange steder samlet i "ruller som stablede mynter"
  • Ses ved tilstander hvor man også alltid finner en meget høy senkning (SR). Årsakene er bl.a. høye plasmakonsentrasjoner av fibrinogen og immunglobuliner, og reduserte konsentrasjoner av albumin
 • Sammenklumpninger (aggregasjoner)
  • Kan f.eks. ses ved forekomst av kuldeagglutininer

Trombocytter

 • Se også trombocytter
 • Det vurderes om det er få, normalt antall eller mange
 • Utføres i dag maskinelt
 • Trombocyttaggregering kan gi falskt for lave verdier maskinelt, og mistanke om dette bekreftes i blodutstryk

Leukocytter

 • Se også leukocytter
 • Det gjøres en vurdering av fordelingen (differensialtelling) og morfologien5
 • Fordelingen vurderes vanligvis ved å telle minst 100 celler (helst 200). Metoden er forbundet med stor statistisk usikkerhet hvis færre enn 100 celler telles
 • Fordelingen skal normalt være:
  • nøytrofile granulocytter 50-70% (0-5% stavkjernede)
  • eosinofile granulocytter 1-4%
  • basofile granulocytter 0-2%
  • lymfocytter 20-45%

Nøytrofile granulocytter

Unormalt antall

 • Se også nøytrofile leukocytter
 • Nøytropeni
  • Skyldes minsket produksjon (mangel på B12 eller folat, beinmargsinfiltrasjon, cytostatika), unormal fordeling (sekvestrering, marginering f.eks. på bakgrunn av infeksjon), økt destruksjon (immunologisk, hypersplenisme)
 • Nøytrofili
  • Uspesifikt tegn på inflammatorisk reaksjon
  • Leukemoid reaksjon kalles det hvis nøytrofile forekommer i svært store mengder (> 50 x 109/L) - dette kan forekomme ved uttalte infeksjoner, sepsis og beinmargsmetastaser
  • Samtidig utslipp av kjerneholdige røde kalles leukoerytroblastisk blodbilde, og er vanlig ved beinmargsmetastaser og andre sykdommer i beinmargen
  • Svært høye verdier kan ses ved kronisk myelogen leukemi, opp mot 300 × 109/L

Avvik i form

 • Stadier av myeloide celler:
  • Blast har nukleoler, rund kjerne, mangler granulae i cytoplasma
  • Promyelocytt har nukleoler, rund kjerne og granulae
  • Myelocytt - denne cellen og senere stadier mangler nukleoler, har rund kjerne og granulae
  • Metamyelocytt har nyreformet kjerne og granulae
  • Stavkjerne - stavformet kjerne og granulae
  • Granulocytt - lappedelt kjerne, granulae
   • Økt segmentering av kjernen er typisk ved vitamin B12-mangel
 • Reaktiv venstreforskyvning ses typisk ved infeksjoner. Denne går ikke lengre enn til myelocyttstadiet
 • Leukemisk venstreforskyvning. Blaster i perifert blod er alltid suspekt på leukemi

Lymfocytter

Lymfocytose

 • Forekommer ved akutte virusinfeksjoner (cellene kan se umodne ut, og forveksles med leukemiske blaster, aktiverte lymfocytter)
 • Høye og meget høye verdier (opp mot 400 x 10 9 /L) er typisk for kronisk lymfatisk leukemi. Lymfocyttene er modne
 • Lymfocytose med umodne lymfocytter (lymfoblaster) ses ved akutt lymfatisk leukemi (ALL)

Lymfopeni

 • Kan betinges av minskning av lymfoid vev som ved cytostatikabehandling, cøliaki, Hodgkins sykdom, SLE og immundefekter (AIDS)

Virocytter

 • Ved mononukleose kan man finne typisk forandrede lymfocytter
 • Cellene er større enn vanlig lymfocytter og har en uregelmessig formet, lappedelt kjerne, evt. med nukleoler
 • Kromatinstrukturen er variert og cytoplasma rikelig vakuolisert og med basofil periferi
 • Virocytter forekommer også ved CMV-infeksjoner

Unormale funn i andre cellerekker

Eosinofili

 • Se også eosinofile leukocytter
 • Ved allergiske tilstander og parasittinfeksjoner
 • Revmatiske sykdommer og vaskulitter kan også gi eosinofili
 • Andre årsaker er kronisk myelogen leukemi, Hodgkins sykdom og som ledd i idiopatisk eosinofili

Monocytose

 • Ofte er dette funnet knyttet til feildiagnostikk ved at aktiverte lymfocytter regnes som monocytter
 • Reell monocytose ses ved langvarige infeksjoner (bl.a. tuberkulose), Crohns sykdom, sarkoidose, Hodgkins sykdom, kronisk myelomonocyttleukemi og kronisk myelogen leukemi
 • Ved akutt myelogen leukemi ses monocytose med umodne monocytter (blaster)

Illustrasjon

Foto

 • Fotomontasje av utstryk av blod

Kilder

Referanser

 1. Metodebok.no. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 19.11.2021. metodebok.no
 2. Friis-Hansen L, et al. Blodudstrygning. Lægehåndbogen, sist oppdatert 27.02.2019.
 3. Ford J , Red blood cell morphology. Int J Lab Hematol 2013;35(3): 351-7. PubMed
 4. Smock KJ, Perkins SL. , Thrombocytopenia: an update . Int J Lab Hematol 2014;36(3): 269-78. PubMed
 5. Gulati G, Song J, Florea AD, Gong J, Purpose and criteria for blood smear scan, blood smear examination, and blood smear review. Ann Lab Med 2013;33(1): 1-7. PubMed

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Anders Waage, professor, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim og overlege, Hematologisk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved Sygehus (Lægehåndbogen)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.