Bilirubin

Definisjon

 • Enhet
  • Den totale konsentrasjon i plasma av bilirubiner, målt i mikromol per liter (μmol/L)
 • Anvendelse av testen1-2
  • Måling av totalbilirubin er indisert ved mistanke om eller kontroll av lever- og galleveissykdom eller hemolytisk anemi
 • Funksjon og omsetning
  • Bilirubin er et nedbrytningsprodukt av hem, som dannes når hemoglobin, myoglobin og diverse enzymer kataboliseres. Hos voksne dannes omkring 30 mg bilirubin hvert døgn
  • Normalt kommer ca. 85% av bilirubinet fra nedbrytning av gamle erytrocytter. Resten stammer fra hemoglobinnedbrytning pga. ineffektiv erytropoiese
  • Bilirubin opptas i hepatocytter der de blir konjugert med glukuronsyre og deretter utskilt i gallen
 • Nedbrytningsprodukter av hem
  • Ukonjugert bilirubin dannes i det retikuloendoteliale systemet, er nesten ikke vannløselig og er i plasma bundet til albumin. Ugjør normalt 80%
  • Konjugert bilirubin dannes i levercellene, der bilirubinet kobles sammen med glukuronsyre slik at det blir vannløselig og kommer over i tarmen via gallen. I tarmen omdannes bilirubinet videre av bakterier
  • Deltabilirubin dannes ved langvarig konjugert hyperbilirubinemi, for eksempel på grunn av gallestase. Bilirubin bindes da kovalent til albumin og glukuronsyren avspaltes
 • Totalbilirubin
  • Består av disse tre formene. Normalt forekommer likevel bare ukonjugert bilirubin i plasma

Patologi

 • Hvis konsentrasjonen av konjugert bilirubin i plasma stiger, kan det utskilles i urin

Fraksjonerte bilirubin-analyser og kutane målinger på nyfødte

 • En del laboratorier kan måle 'fraksjonerte bilirubiner' eller 'bilirubin-typer', dvs. separate konsentrasjonsbestemmelser av henholdsvis ikke-glukuronidert p-bilirubin, glukuronidert p-bilirubin og p-bilirubin-albumin
 • Bilirubinkonsentrasjonen hos nyfødte kan måles i huden med et reflektometer

NPU-kode

 • NPU01370

Normalområde

 • Metodeavhengighet
  • Det kan være forskjeller mellom laboratorier. Konferer ev. med ditt lokale laboratorium
 • Samme grenser gjelder for menn og kvinner

Verdier

 • Voksne over 18 år: 5-25 µmol/L
 • 11-17 år: <24 µmol/L
 • 6-10 år: <18
 • 3 mnd -5 år: <8 µmol/L
 • 15d - 3 mnd: <12 µmol/L
 • Nyfødte
  • < 1 døgn < 100 µmol/L
  • 1–2 døgn < 140 µmol/L
  • 3–5 døgn < 200 µmol/L
  • > 14 døgn 5–25 µmol/L
  • Det finnes særlige grenseverdier for premature barn
 • Ved bilirubinbestemmelse etter en ukes alder bør konjugert bilirubin også bestemmes samtidig (skal være lav)
 • Amming kan bidra til en forlenget hyperbilirubinemi

Faregrenser hos nyfødte

 • Hyperbilirubinemi hos nyfødte kan medføre utvikling av kernicterus
 • Det finnes retningslinjer for hvilke konsentrasjoner av bilirubin som fører til lysbehandling og eventuelt utskiftningstransfusjon (se artikkelen om gulsott hos nyfødte)
 • Grensene avhenger av barnets maturitet, alder i dager og eventuelle sykdommer

Analytisk og biologisk variasjon

 • Analytisk variasjon: 4% ved 25 µmol/L
 • Intraindividuell biologisk variasjon: 22%
 • Totalvariasjon (analytisk og biologisk): 22%
 • Kritisk differanse ca. 50 %
  • Det vil si at avvik lik eller større enn 50% mellom to målinger betegner en forskjell som med stor sannsynlighet er reell

Aktuelle indikasjoner

 • Ikterus
 • Mistanke om lever- eller galleveissykdom, og kontroll av pasienter med kjente sykdommer
 • Mistanke om hemolytisk anemi, og kontroll av pasienter med kjente sykdommer
 • Leversykdom
 • Galleveissykdom
 • Behandlingskontroll ved ikteriske tilstander
 • Analysen brukes og fortolkes alltid sam­men med an­dre analyser som kan bidra med relevant infor­masjon, typisk:
  • Øvrige leverprøver: ALAT, albumin, alkalisk fosfatase, GGT og INR
  • Hematologiske prøver inkl. b-reticulocytter, samt haptoglobin, laktat-dehydrogenase (LH) og hemoglobin (fritt hemoglobin i plasma)
 • Fraksjonert bilirubin analyse
  • Anvendes oftest ved utredning av årsaker til hyperbilirubinemi hos barn og til etterfølgende kontroller

Prøvetaking

 • Serum eller heparinplasma
 • Unngå langvarig stase
 • Unngå hemolyse
 • Prøven er lysfølsom, en må unngå at prøverøret utsettes for sollys og/eller står like under lysrør
 • Kan oppbevares inntil 2 døgn i romtemperatur

Feilkilder

 • Hemolyse i prøven kan gi for lave verdier
 • Langvarig eksponering av en prøve for lys medfører falsk lave verdier

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Hyperbilirubinemi kan ses ved et utall forskjellige tilstander
 • Se artikkelen om ikterus for en klinisk rettet oversikt

Årsaker til hyperbilirubinemi, patogenese

 • Økt produksjon
  • F.eks. ved hemolytisk anemi, ineffektiv erytropoiese (makrocytær anemi) og resorpsjon av større hematomer
  • Dette er prehepatiske årsaker, og bilirubin er derfor ukonjugert og bundet til albumin
 • Nedsatt opptak eller binding av bilirubin i hepatocytter
  • Som f.eks. ses ved Gilberts syndrom (se nedenfor). Bilirubinet i plasma er ukonjugert
 • Nedsatt glukuronidering av bilirubin i hepatocytter
  • Som ses ved Gilberts og især ved Crigler-Najjars syndrom (se nedenfor). Bilirubinet i plasma er ukonjugert
 • Nedsatt transport av glukuronidert bilirubin fra hepatocytter til gallen
  • Ses ved de fleste akutte og kroniske leversykdommer, inklusive infiltrerende prosesser. Det medfører et ’back-flow’ av konjugert (glukuronidert) bilirubin til blodet
 • Hel eller delvis obstruksjon av de intra- eller ekstrahepatiske galleveier (kolestase)
  • Ses ved gallesten, skleroserende kolangitt og kreft i caput pancreatis. Det medfører også et ’back-flow’ av konjugert bilirubin til blodet

Årsaker til hyperbilirubinemi, alder

 • Nyfødte (se også artikkelen om gulsott hos nyfødte)3
  • Skyldes hyppigst økt hemolyse kombinert med en relativt lav konjugeringsaktivitet, dvs. "fysiologisk ikterus" som ses hos 50-80% av alle nyfødte i de første ukene, og især blant premature
  • Glukuronidase i morsmelk kan i noen tilfeller medføre hyperbilirubinemi, og spesifikke årsaker kan være blodtype-uforlikelighet, virale eller bakterielle infeksjoner, ekstrahepatisk galleveisatresi og forskjellige metabolske defekter
 • Barn og unge
  • Oftest Gilberts syndrom, eller akutt virushepatitt
 • Middelaldrende
  • Oftest alkoholisk eller ikke-alkoholisk cirrhose, kronisk hepatitt B eller C, gallesten eller medikamentelt utløst leverpåvirkning
 • Eldre
  • Oftest ekstrahepatisk galleveisokklusjon (som følge av stein eller malign sykdom), eller leverpåvirkning på grunn av metastaser eller hjertesvikt

Årsaker til hyperbilirubinemi, alvorlighetsgrad

 • Betydelig hyperbilirubinemi (over 250 μmol/L hos voksne)
  • Kan ses ved akutt hepatitt B, sjeldnere ved hepatitt A og C, ved utbredte toksiske eller iske­miske leverskader, ved intra- eller ekstrahepatisk kolestase, samt i noen tilfeller av HELLP-syndromet hos gravide
  • Bilirubinet er overveiende konjugert, men ved uttalt leverpåvirkning ses også stigning i konsentrasjonen av ukonjugert bilirubin
  • Verdier over 700 µmol/L tyder på en hepatisk, snarere enn en pre- eller posthepatisk årsak
 • Mere moderat hyperbilirubinemi (60 til 250 μmol/L hos voksne)
  • Ses ved hemolytisk anemi, autoimmun hepatitt og infeksjoner med ikke-hepatotrofe vira (f.eks. cytomegalovirus), ved kronisk hepatitt, levercirrhose og graviditetsbetinget leverpåvirkning
 • Lett hyperbilirubinemi (opptil 60 μmol/L)
  • Kan ha mange forskjellige årsaker, f.eks. kronisk hemolyse, medikamentelle leverpåvirkninger (inkl. p-piller), staselever (høyresidig hjertesvikt), alkoholisme, makrocytær anemi og visse genetiske tilstander (se nedenfor)

Årsaker til langvarig eller temporær hyperbilirubinemi uten kliniske symptomer eller påviselig årsak

 • En påfallende langvarig hyperbilirubinemi etter et sykdomsforløp (f.eks. hepatitt) kan skyldes at det er dannet mye bilirubin-albumin, som har en halveringstid på ca. 20 daget (akkurat som albumin)
 • Det finnes en håndfull benigne syndromer som medfører midlertidig eller kronisk forhøyet bilirubin (se nedenfor)

Genetiske årsaker til hyperbilirubinemi (syndromer)4

 • Gilberts syndrom (Gilbert-Meulengrachts syndrom)
  • En ganske hyppig benign tilstand som skyldes en genetisk betinget lav aktivitet av UDP-glukuronyl-transferase
  • Den viser seg som fluktuerende, lett hyper­biliru­binemi (25–50 μmol/L), som kan forverres ved faste og i forbindelse med feber
  • Alle andre leverprøver er helt normale, men personene er f.eks. mere sensitive for forgiftninger med paracetamol, som også metaboliseres ved glukuronidering
 • Crigler-Najjars syndrom
  • Type I er en sjelden tilstand med totalt fravær av UDP-glukuronyl-transferase
  • De fleste pasienter dør av hjerne­ska­de (kernicterus) i løpet av det første leveåret, med mindre de blir levertransplantert
  • Type II er assosiert med nedsatt enzymaktivitet og manifesterer seg først med hyperbilirubinemi (90-350 μmol/L) omkring puberteten
 • Lucey-Driscolls syndrom
  • Skyldes forekomsten av et antistoff hos nyfødte som hemmer konjugeringen av bilirubin, og som medfører lett hyperbilirubinemi i de første 2-3 ukene
 • Dubin-Johnsons syndrom
  • En benign tilstand som skyldes nedsatt ekskresjonshastighet av bilirubin til gallen
  • Tilstanden manifesterer seg først i ungdomsårene, og medfører vekslende, lett hyperbilirubinemi (30–80 μmol/L), hvorav ca. 50% er konjugert
  • Det kan oppstå uspesifikke kliniske symptomer (f.eks. tretthet, anoreksi), og hyperbilirubinemien kan f.eks. forverres etter alkoholinntak og under menstruasjon
 • Rotors syndrom
  • En benign tilstand som også skyldes nedsatt ekskresjonshastighet av bilirubin til gallen, og som medfører lett til moderat konjugert hyperbilirubinemi (typisk under 85 μmol/L)

Normale eller lave verdier av bilirubin

 • Normale verdier utelukker ikke sykdom, men den negative prediktive verdi er antagelig ganske høy
 • Lave verdier kan ses ved anemi med nedsatt hemoglobinomsetning5

Kilder

Referanser

 1. Friis-Hansen L, Hornung N, et al. Bilirubin, total. Lægehåndbogen, sist oppdatert 27.11.2018.
 2. Metodebok.no. Bilirubin, total, P. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 14.10.2021. metodebok.no
 3. Vilstrup H, Ott P, Ring-Larsen H. Lever- og galdevejssygdomme. I: Schaffalitzky de Muckadell O, Haunsø S, Vilstrup H, red. Medicinsk Kompendium. 17 udg. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2009. p. 1678-761.
 4. Fabris L, Cadamuro M, Okolicsanyi L. The patient presenting with isolated hyperbilirubinemia. Dig Liver Dis 2009; 41: 375-81. PubMed
 5. Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged SA, Nissen PH. Lyngyes laboratoriemedicin. 2 udg. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2010.

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved Sygehus(Lægehåndbogen)
 • Nete Hornung, Led. overlæge, klinisk lektor, ph.d., Klinisk biokemisk afdeling, Regionshospitalet Randers (Lægehåndbogen)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.