Beinmargsprøve

Definisjon

 • En beinmargsprøve blir tatt i form av aspirasjon eller biopsi, oftest fra hoftekammen (cristabiopsi)
 • Anvendelse av prøven
  • Undersøkelse av beinmarg er viktig i spesialistutredningen av enkelte hematologiske tilstander
  • Undersøkelsen omfatter vanligvis en beinmargsaspirasjon og/eller en vevsprøve fra hoftekammen
 • Beinmargen1
  • Cellene i blod- og lymfesystemet har sitt utspring fra stamcellene i beinmargen
  • Ved lymfom og leukemi, samt ved mistanke om spredning til benmarg, gjøres en beinmargsundersøkelse
 • Noen ganger finner en ikke hematopoetiske celler i aspiratet ("dry tap")
  • Forklaringen kan være at den hematopoetiske aktiviteten er så lav at det ikke finnes celler som lar seg trekke ut
  • Eller at beinmargen er så tettpakket med celler at de ikke lar seg suge ut av margen
  • Ved "dry tap" kan det være indisert å ta beinmargsbiopsi
 • Før man foretar beinmargsprøve bør det tas vanlig blodstatus, blodutstryk og gjøres differensialtelling

Om beinmargen

 • Beinmarg finnes i marghulen i rørknokler og trabekulært bein
 • Vevet består av små blodårer, nerver, differensierte og udifferensierte hematopoetiske celler - retikuloendoteliale celler - og fettvev
 • Etter at proliferering og modning har foregått i beinmargen, vandrer blodcellene over i blodbanen

Normalområde

 • Tilstedeværelse og fravær av celler bedømmes. Ratio mellom ulike celletyper vurderes

Aktuelle indikasjoner

 • Spesialistutredning av enkelte hematologiske tilstander

Unormale cellemønstre ses ved

 • Myelomer, plasmacelle-myelomer, makroglobulinemi
 • Kroniske eller akutte leukemier
 • Anemi; inkluderer megaloblastiske, makrocytære og normocytære anemier
 • Toksiske tilstander som forårsaker beinmargsdepresjon eller -destruksjon
 • Neoplastiske sykdommer der beinmargen invaderes av tumorceller
 • Agranulocytose
 • Blodplatedysfunksjon
 • Ved enkelte infeksjonssykdommer som histoplasmose og tuberkulose
 • Jernmangel og mikrocytær anemi
 • Lipid og glykogen-lagringssykdommer
 • Kontroll av stråle-/cellegiftbehandlingens innvirkning på beinmargen dersom man har problemer med langvarige lave blodcellenivåer1

Kontraindikasjoner

 • Hemofili
 • Andre blødningsdyskrasier (relativ kontraindikasjon)

Prøvetaking

 • Bestem hvor prøven skal tas ifra
  • Aktuelle steder er sternum, bakre eller fremre crista iliaca, processus spinatus på ryggvirvler fra Th10 til L4, ribben og tibia hos barn
  • Sternum brukes vanligvis ikke hos barn fordi beinkaviteten er så grunn og risikoen for mediastinal og kardial perforasjon er for stor
 • Lokalbedøvelse, ev. gjøres også et kort snitt i huden
 • Nålen presses gjennom periost inn i marghulen, og det aspireres 1-3 ml beinmarg
  • Pasienten kan føle litt ubehag når nålen kommer inn i marghulen og under aspirasjonen
 • Utstryk lages straks og fikseres på samme måte som blodutstryk
 • Ved biopsi brukes en grovere nål med mandreng

Komplikasjoner

 • Blødning
 • Sternumfraktur
 • Osteomyelitt og skade på hjerte eller store kar er sjeldne komplikasjoner, men kan forekomme ved sternalpunksjon

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Undersøkelsen bygger på subjektiv vurdering av cellemorfologi og krever grundig kjennskap til de normale cellerekker som kan forventes å være tilstede i beinmargen
 • Vurderingen foretas av leger med spesiell kompetanse

Kilder

Referanser

 1. Kreftlex. Benmargsprøve fra hoftekam. Siden besøkt 19.06.2019. kreftlex.no

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.