Antitrombin

Definisjon

 • Synonymer
  • Antithrombin III; AT III; AT; AT(imm.)
 • Funksjonell aktivitetsmåling (enzymatisk metode) av antitrombin (AT)
  • Aktiviteten i prøven måles i forhold til en normalprøve – resultatet angis som en fraksjon. Resultatet kan også angis i KIU/L.
  • Innholdet av AT kan bestemmes ved en immunologisk metode, herved bestemmes mengden av antitrombin, men ikke funksjonen. Molekylmasse er 58 kDa
 • Funksjon1-2
  • Antitrombin er et glykoprotein som produseres i leveren og er den viktigste koagulasjonshemmeren i kroppen. Halveringstiden i plasma er 2-3 døgn
  • AT er den viktigste hemmer av koagulasjonskaskaden og dermed av betydning for kontroll av koagulasjonsprosessen
 • Antitrombin + heparin
  • Antitrombin inaktiverer trombin (faktor IIa) og de aktiverte formene av faktor IX, X, XI og XII, ved å danne bimolekylære komplekser
  • I fravær av heparin går kompleksdannelsen sakte, men når heparin er tilstede øker hastigheten i kompleksdannelsen betydelig
  • Den terapeutiske effekten av heparin forutsetter derfor at antitrombin er til stede
  • Den antikoagulerende virkningen av ufraksjonert heparin og lavmolekylært heparin utøves via antitrombin. Terapeutisk effekt forutsetter derfor tilstedeværelse av antitrombin i normale mengder

Antitrombinmangel

 • Antitrombin-mangel arves autosomalt dominant. 1-3% av pasientene med dyp venetrombose er heterozygote for en antitrombin gendefekt
 • Personer med antitrombin-mangel har sterkt økt risiko for venøse tromboser. 90% av disse pasientene har opplevd minst en venøs trombose før de når 70 års alder. 1-5% av pasienter med venetrombose har antitrombin-mangel1
 • Ca. 60% av gravide med antitrombin-mangel vil ubehandlet få trombose i tilknytning til svangerskap eller fødsel
 • Ervervet antitrombin-mangel kan ses i akuttfasen av store lungeembolier, ved nefrotisk syndrom, leverskade, ved patologisk proteolyse som ved disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC) og ved lang tids behandling med ufraksjonert heparin

NPU-kode

 • NPU10007
 • NPU26702

Normalområde

 • Metodeavhengige verdier
  • Konferer utførende laboratoriums referanseverdier
 • Menn og kvinner: 0,8 - 1,2 kU/L (80 - 120 IU/dL (%))
 • Ved fødselen er antitrombinkonsentrasjonen i plasma noe lavere enn nivået hos voksne og stiger til voksent nivå ved 6 måneders alder. Reduserte verdier kan også ses hos gravide i 3. trimester1

Analytisk og biologisk variasjon

 • Analytisk variasjon: 4,6%
 • Intraindividuell biologisk variasjon: 5.2%
 • Totalvariasjon (analytisk og biologisk): 7,0%

Aktuelle indikasjoner

 • Inngår i trombofiliutredningen
  • Omdiskutert. Testing av antitrombinmengden er kun indisert dersom resultatet vil kunne påvirke behandlingsvalget2
  • Sammen med arvelige defekter (protein C og S, Aktivert protein C resistens, Faktor V Leiden polymorfi) eller ervervede defekter (lupusantikoagulans, antistoff mot kardiolipin og beta2 glykoprotein I)
  • Ved påvisning av flere defekter samtidig vil risiko for tromboembolisk sykdom øke betraktelig
  • Bør ikke foregå i akuttfasen, men vente 2-3 måneder og helst foregå i en situasjon der pasienten er ute av antikoagulasjonsbehandling (min. 2 uker)
  • Kan foregå under dekke av lavmolekylært heparin
 • Mistanke om antitrombin-mangel:
  • Venøs trombose før 40 års alder
   • For eksempel P-pille indusert dyp venetrombose
  • Gjentatte venøse tromboser
  • Venøse tromboser på uvanlige steder
  • Familiær opphopning av venetrombose (jfr. også aktivert protein C-resistens og trombofiliutredning)
  • Gjentatte alvorlige svangerskapskomplikasjoner som residiverende spontanaborter og preeklampsi
  • Familieutredning ved kjent antitrombin-mangel
 • Ervervet antitrombinmangel
  • Utredning av disseminert intravaskulær koagulasjon - forbrukskoagulopati
  • Preeklampsi
  • Nefrotisk syndrom
  • Alvorlig leversykdom
  • Manglende effekt av heparinbehandling
 • Det er ikke indikasjon for å screene unge jenter som ønsker p-piller, hvis familieanamnesen for trombofili er negativ

Prøvetaking

 • Veneblodprøve, citratplasma
 • Unngå langvarig venestase forut for og under prøvetakingen

Feilkilder

 • Gravide i siste trimester kan ha nedsatt konsentrasjon av antitrombin
 • Langvarig venøs stase forut for eller under prøvetaking kan være en feilkilde
 • Falsk høye/normale antitrombin verdier2
  • Trombinhemmere som dabigatran, argatroban, bivalirudin og lepirudin kan interferere ved måling av antitrombinaktivitet med reagens som baserer seg på hemming av trombin
  • Faktor Xa hemmere som rivaroksaban, apixaban og edoxaban kan interferere ved måling av antitrombin basert på hemming av faktor Xa
  • Interferensen kan føre til falsk for høy antitrombinverdi, og dermed maskere en antitrombin mangel/dysfunksjon

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Høye verdier
  • Har ingen klinisk relevans
 • Lave verdier
  • Ved kongenitt eller ervervet antitrombin-mangel
 • Ervervet lave verdier av antitrombin kan finnes ved
  • dyp venetrombose
  • nefrotisk syndrom, levercirrhose, preeklampsi eller DIC
  • langvarig behandling med ufraksjonert heparin

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Ved venøs trombose hos pasienter med antitrombin-mangel, skal det gis livslang sekundærprofylakse med warfarin dersom det ikke er kontraindikasjoner mot slik behandling
 • Genetisk betinget AT mangel kan verifiseres ved DNA undersøkelser
 • Hvis pasienten får påvist genetisk betinget AT mangel, men ikke har hatt trombosetilfeller, tilrådes antitrombotisk behandling under graviditet og puerperium
  • Kvinner frarådes bruk av p-piller og hormonbehandling i forbindelse med overgangsalderen
  • De kan bruke mini-piller eller hormonspiral, og de kan bruke hormon vagitorier i forbindelse med overgangsalderen
 • Ved DIC kan det i særlige tilfeller være indikasjon for å gi AT

Kilder

Referanser

 1. Ødum L, Hornung N, et al. Antitrombin (AT). Lægehåndbogen, sist oppdatert 12.02.2019.
 2. Metodebok.no. Antitrombin, P. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 14.10.2021. metodebok.no

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)
 • Nete Hornung, Led. overlæge, klinisk lektor, ph.d., Klinisk biokemisk afdeling, Regionshospitalet Randers (Lægehåndbogen)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.