Anti-TPO

Definisjon

 • Anti-TPO = anti-tyreoperoxidase antistoff som er autoantistoffer
 • Synonymer: Thyreoideaperoxidase antistoffer; Tyreoid-peroxidase-antistoff; anti-tyreoidea peroxidase antistoff; antimikrosomale antistoffer; TPOAb
 • TSH binder seg under normale forhold til en TSH-receptor på follikelcellenes basale membran og stimulerer alle trinn i hormondannelsen i glandula thyreoidea4
  • Hormonsyntese med inkorporering av jod i tyreoglobulin katalysert av tyreoperoxidase
   • Ved autoimmune sykdommer kan det dannes antistoffer mot tyreoperoxidase (anti-TPO).
   • Antityreoid behandling hemmer tyreoperoxidasen
  • Celleproliferasjon
  • Sekresjon – proteolyse av tyreoglobulin med frisetting av thyroideahormoner til blodbanen
 • Antistoffene mot tyreoperoxidase er vanligvis av IgG-type. Antistoffene påvises ikke sjelden også hos pasienter uten påvist forstyrrelse i thyreoideafunksjonen og funnet har da ingen betydning

Patologi

 • Tyreoperoxidase er et membranprotein og enzym som finnes i follikelcellene i thyreoidea. Enzymet katalyserer inkorporering av jod i tyreoglobulin, forløperen til tyroxin. Ved autoimmune thyreoideasykdommer har mange av pasientene antistoffer mot tyreoideaperoxidase (anti-TPO). Pasientene har ofte også antistoffer mot tyreoglobulin, men disse finnes sjeldnere, og det er derfor vanligst å kun måle anti-TPO
 • Tilstedeværelse av anti-TPO innebærer økt risiko for utvikling av hypotyreose
 • Antistoffnivået vil vanligvis holde seg høyt i mange år hos pasienter med gjennomgått autoimmun tyreoideasykdom

NPU-kode

 • NPU12229

Normalområde

 • Menn og kvinner: Negativ prøve
 • Metodeavhengige verdier, store variasjoner på grunn av manglende standardisering. Konferer utførende laboratoriums referanseområder

Aktuelle indikasjoner

 • Mistanke om autoimmun tyreoideasykdom, Hashimotos tyreoiditt eller subklinisk hypotyreose
 • Anti-tyreoglobulin antistoffer gir ingen tilleggsinformasjon5
 • Det har ingen hensikt med gjentatte målinger av anti-TPO ved behandlingsoppfølging av tyreoideasykdom, siden korrelasjonen til sykdomsaktivitet er dårlig

Testegenskaper

 • Referanseområdene varierer avhengig av laboratoriets analysemetodikk
 • Nyere testmetoder er mer sensitive og spesifikke enn metoder som var i bruk tidligere

Prøvetaking

 • Serum. Vakuumrør uten tilsetning eller vakuumrør med gel

Feilkilder

 • Økt konsentrasjon av anti-TPO finnes hos 5-10% blant friske. Denne prosenten stiger med alderen og er høyest hos kvinner. Anti-TPO egner seg derfor best for å utelukke autoimmun tyreoidealidelse

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Høye verdier ses ved autoimmune tyreoidealidelser
  • Ved Hashimoto-tyreoiditt og idiopatisk primært myksødem hos over 90%
  • Ved Graves sykdom og postpartum tyreoiditt finnes forhøyet anti-TPO hos omkring 40-75%
  • Forhøyede verdier kan dessuten ses ved andre autoimmune sykdommer (f.eks. perniciøs anemi, insulinavhengig diabetes mellitus, revmatoid artritt, Sjögrens syndrom og primær biliær cirrose)
 • Høye verdier også hos friske, kfr feilkilder
  • Hos 5-10%. Denne andelen øker med alderen og er mest fremtredende hos kvinner

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Høye verdier øker sannsynligheten for senere utvikling av hypotyreose
 • Høye verdier styrker/bekrefter en ev. mistanke om autoimmun sykdom

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

 • Friis-Hansen L, Hansen-Nord G, Ødum L. Thyroidea autoantistoffer (TRAb, anti-TPO, anti-Tg). I: Lægehåndbogen, sist oppdatert 07.09.2017.
 • Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Anti-TPO, P. Sist oppdatert 17.08.2016. www. brukerhandboken.no.

Referanser

 1. Nilsson-Ehle P (red.): Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. 8. udg., Lund: Studentlitteratur, 2003.
 2. Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged S, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg., København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S, 2010.
 3. Schaffalitzky de Muckadell O, Haunsø S, Vilstrup H, reds. Medicinsk Kompendium. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2009.
 4. Fröhlich E, Wahl R, Thyroid Autoimmunity: Role of Anti-thyroid Antibodies in Thyroid and Extra-Thyroidal Diseases. Front Immunol. 2017;8:521. PubMed
 5. Sheehan MT, Biochemical Testing of the Thyroid: TSH is the Best and, Oftentimes, Only Test Needed - A Review for Primary Care. Clin Med Res 2016;14: 83-92. PubMed

Fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen

Tidligere fagmedarbeidere

 • Elling Ulvestad, dr. med., avdelingsoverlege, Avdeling for mikrobiologi og Immunologi, Gades Institutt, Haukeland Sykehus, Bergen

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.