ACTH, kortikotropin

Definisjon

 • ACTH, forkortelse for adrenokortikotropt hormon, kortikotropin1-2
 • Konsentrasjonsmåling av ACTH i plasma, målt i pmol/L eller ng/L
 • Relatert analyse
 • ACTH dannes
  • I hypofysens forlapp ut fra precursormolekylet proopiomelanocortin, og syntesen stimuleres av corticotropin releasing hormone (CRH) fra hypothalamus og vasopressin fra de hypothalamiske nevroner
  • Vasopressin virker primært ved å potensere virkningen av CRH
 • ACTH´s hovedeffekt
  • Er å stimulere dannelsen og sekresjonen av kortisol i binyrebarken
  • Kortisol stimulerer lipolysen i fettvevet, opptaket av glukose og aminosyrer i skjelettmuskulaturen og øker sekresjonen av insulin og veksthormon fra henholdsvis pankreas og hypofyseforlappen
  • CRH, ACTH og kortisol inngår i hypothalamus–hypofyse–binyrebarkaksen, med negativ feedback-regulering via de frie hormoner
  • Det integrerte system har en betydelig døgnvariasjon og er følsomt overfor eksterne faktorer som stress

Patologiske effekter av ACTH

 • Cushings syndrom
  • 80% av alle tilfeller av Cushings syndrom skyldes økt sekresjon av ACTH
  • 65% skyldes et ACTH-produserende mikroadenom i hypofysen
  • 15% skyldes en ektopisk ACTH-produksjon fra f.eks. småcellet lungekarsinom, karsinoid, medullært tyreoideakarsinom
  • Den høye ACTH-produksjonen vil medføre høyt p-kortisol nivå
 • Addisons sykdom
  • Ved sykdom i binyrebarken med lav produksjon av kortikoider vil det på grunn av manglende hemning komme en økt sekresjon av ACTH
 • Adrenogenitalt syndrom (kongenitt binyrebarkhyperplasi)
  • Er en medfødt defekt oftest i 21-hydroxylasegenet. Det nedsetter syntesen av kortikosteroider, og ACTH sekresjonen vil stige
 • Ved sykdom i hypofysen (panhypopituitarisme) eller hypothalamus vil ACTH produksjonen og sekresjonen falle

NPU-kode

 • NPU01785

Normalområde

 • Referanseverdier er metodeavhengige og varierer mellom laboratorier
 • Begge kjønn, voksne og barn
  • Kl. 07-09: <10,2 pmol/L (<46 ng/L)
  • Kl. 18-21: 50% av morgenverdien
  • Metodeavhengig: Referanseområde fra Hormonlaboratoriet OUS, Aker, juni 2014
 • Blodprøver tatt om kvelden vil ha en lavere ACTH konsentrasjon, svarende til mellom 50 og 66% av verdien om morgenen. Gravide har litt lavere verdier

Analytisk og biologisk variasjon

 • Analytisk variasjon: 6%

Aktuelle indikasjoner

 • Mistanke om og utredning av Cushings syndrom
  • ACTH-avhengig binyrebarkhyperfunksjon
   • Hypofyseavhengig ACTH eller ektopisk produksjon av ACTH
  • ACTH-uavhengig binyrebarkhyperfunksjon
   • Binyrebarkadenom/karsinom
 • Binyrebarksvikt
  • For å differensiere mellom primær (Addisons sykdom) og sekundær (hypofysebetinget, bortfall av ACTH stimulasjon) svikt
 • Utredning av adrenogenitalt syndrom (medfødt binyrebarkhyperplasi) hos barn
  • Prøven rekvireres og bedømmes som regel sammen med kortisol
 • Monitorering av hyper- eller hypofunksjon av binyrebarken
 • Oppfølgning av neonatal screening med positivt funn av 21-hydroxylase mangel

Prøvetaking

 • Prøven kan ikke tas i allmennpraksis
 • Prøven tas om morgenen kl. 08, ev. tas flere prøver mellom kl 8 og 10, for å få en stabil middelverdi, ev. kl. 08 og kl. 20 for å vurdere døgnrytmen
 • Det bør samtidig tas prøve til bestemmelse av kortisol
 • For å kunne sammenlikne resultatene ved gjentatte målinger, må prøvene tas hver gang til samme tid
 • Veneblodprøve
  • Plasma – rør med EDTA som antikoagulans - lilla propp
  • EDTA – rør isavkjølt
  • Prøven sendes frosset til laboratoriet

Feilkilder

 • Fysisk eller psykisk stress i forbindelse med prøvetaking øker ACTH-sekresjonen
 • Døgnvariasjon
  • Serumkonsentrasjonen viser stor døgnvariasjon. Høyeste verdier påvises om morgenen, lavest ved midnatt
 • Biologisk inaktive fragmenter av ACTH kan sirkulere med lengre halveringstid. I de fleste tester måles også disse og gir falskt forhøyede verdier

Vurdering av unormalt prøvesvar

Høye verdier

 • Primær binyrebarksvikt (Addisons sykdom)
  • Lav serum kortisol
 • Adrenogenitalt syndrom
 • Moderat forhøyet ACTH
  • Cushings syndrom (65%)
   • ACTH-produserende adenomer i hypofysen gir moderat forhøyede ACTH verdier eller verdier i den øvre del av referenseintervallet, uten den normale døgnrytmen
   • P-kortisol er moderat forhøyet
   • Normalt s-kalium
 • Svært forhøyet ACTH
  • Vil ofte ligge over 30 pmol/L - ektopisk ACTH-produserende tumorer over 50 pmol/L
  • Cushings syndrom (15%)
   • Ektopisk ACTH-produksjon fra f.eks. småcellet lungekreft, karsinoid, medullært thyreoideakarsinom
   • Moderat til sterkt forhøyet ACTH
   • Moderat til sterkt forhøyet s-kortisol
   • Ingen normal døgnvariasjon
   • Nedsatt s-kalium
 • Stressbetinget

Lave verdier

 • Behandling med glukokortikoid
 • Hypofyse- og eller hypothalamussvikt (panhypopituitarisme)
  • Sekundær binyrebarksvikt med lav p-kortisol
 • ACTH verdier <2,4 pmol/L tyder på et kortisolproduserende adenom eller karsinom i binyrene
  • Cushings syndrom (20%)
  • Sterkt forhøyet p-kortisol

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Spesialistoppgave
 • Unormale resultat bør alltid føre til gjentatte prøver
  • Stressindusert?
  • Døgnvariasjon?
 • Resultatene må sammenholdes med p-kortisol, dU-kortisol eller spytt-kortisol
 • Særlig ved lave ACTH-verdier bør det følges opp med CT- eller MR-scanning av binyrene

Kilder

Referanser

 1. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi. ACTH, kortikotropin. Sist oppdatert 11.08.2016. www.prosedyrer.no
 2. Friis-Hansen L, Ødum L, et al. ACTH Corticotropin. Lægehåndbogen, sist oppdatert 06.11.2018.

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved Sygehus (Lægehåndbogen)
 • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.