ACE

Definisjon

 • Synonymer
  • Angiotensin converting enzyme, peptidyldipeptidase A, angiotensin 1-konverterende enzym
 • Enzymkoncentrasjonsmåling av peptidyldipeptidase A (angiotensin converting enzyme, ACE) i serum, målt i U/L1-2
 • ACE produksjon
  • Er en exopeptidase, som under fysiologiske forhold hovedsakelig dannes i kapillærendotelcellene i lunge- og nyrevev
  • Det er primært et membranbundet enzym, som katalyserer fraspaltningen av et dipeptid fra angiotensin I (decapeptid) til angiotensin II (octapeptid)
 • Hovedfunksjon
  • ACE omdanner angiotensin I til angiotensin II. Angiotensin II er en potent arteriell vasokonstriktor
  • ACE nedbryter bradykinin som er en potent vasodilatator
 • Konsekvenser av endringer i ACE
  • Økt ACE fører ikke til hypertensjon, og nedsatt ACE konsentrasjon har ingen kjent klinisk betydning, men medikamentell hemning av ACE benyttes i stor stil i hypertensjonsbehandlingen
 • Relaterte analyser:
  • P-Interleukin-2-receptor (Il-2-receptor), P-Immunglobuliner, P-Ca++

Klinisk relevans av prøvetaking

 • Ved sarkoidose
  • Dannes store mengder ACE i granulomerne, og ACE kan oppfattes som en makrofagmarkør
  • Systemisk granulomatøs sykdom som via T-celle og makrofagaktivering danner epiteloidcellegranulomer med kjempeceller
 • Forhøyet ACE
  • Kan støtte diagnosen sarkoidose, men ved akutt innsettende sykdom kan ACE være normalt på diagnosetidspunktet og først bli abnormt høyt etter ukers sykdom

NPU-kode

 • NPU01905

Normalområde

 • >14 år: 30–115 U/L
 • <14 år: Høyere verdier opptil omkring 150 U/L
 • D-polymorfisme gir 60% høyere verdier
 • Barn kan ha inntil 50% høyere verdier enn voksne
 • Metodeavhengig
  • Referenseintervallet er avhengig av analyseutstyr/analysemetode og populasjonssammensetning med hensyn til allelfrekvens

Analytisk og biologisk variasjon

 • Analytisk variasjon: 4,0% ved 78 U/L
 • Intraindividuell biologisk variasjon: 12,5%
 • Totalvariasjon (analytisk og biologisk): 13,1%
 • Kritisk differanse: ca. 26%
  • Dette innebærer at avvik mellom to prøver må være større enn 26% for at forskjellen med stor sannsynlighet skal være reell

Aktuelle indikasjoner

 • Diagnostikk og kontroll av sarkoidose
 • Mistanke om sarkoidose
  • Allmennsymptomer med feber
  • Artralgi (arthritt i store ledd)
  • Erythema nodosum
  • Mediastinale lymfekjertler
 • ACE kan hos den enkelte pasient brukes til sykdoms- og behandlingsmonitorering
  • Stigende verdier ved sykdomsprogresjon
  • Fallende verdier ved remisjon

Testegenskaper

 • Validitet ved sarkoidose
  • Sensitivitet ca. 60% og spesifisitet ca. 90%

Prøvetaking

 • Veneblodprøve
  • Serum. Vakuumrør uten tilsetning eller vakuumrør med gel. Hemolyse og lipemi må unngås

Feilkilder

 • Pasienter i behandling med ACE-hemmer vil få målt falskt for lave verdier
 • Brukere av ACE hemmere må seponere denne 4 uker før prøvetaking for å oppnå representativ verdi for s-ACE
 • Hemolyse og lipemi kan interferere med enkelte analysemetoder og gi falskt for lave verdier
 • Hos gravide ses en økning av s-ACE i siste trimester
 • Kritisk differanse: ca. 26%
  • Dette innebærer at avvik mellom to prøver må være større enn 26% for at forskjellen med stor sannsynlighet skal være reell

Vurdering av unormalt prøvesvar

Høye verdier

 • Sarkoidose i aktiv form
  • Nivået er korrelert til sykdomsaktiviteten
  • Økende s-ACE-aktivitet er et tidlig varsel om sykdomsprogresjon og kan komme før progresjonen blir tydelig klinisk og røntgenologisk. Tilsvarende kan fallende s-ACE varsle remisjon
 • Lettere forhøyede verdier kan også ses ved:
  • Allergisk alveolitt
  • Silikose
  • Tuberkulose
  • Histoplasmose
  • Levercirrhose
  • Diabetes mellitus
  • Tyreotoksikose

Lave verdier

 • Ingen klinisk betydning

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Spesialistoppgave
 • Kliniske symptomer og høye verdier av ACE, Il-2-receptor, immunglobuliner og Ca++ tyder på sarkoidose og bør følges opp med biopsi fra et affisert organ

Kilder

Referanser

 1. Ødum L, et al. (ACE) Peptidyldipeptidase A. Lægehåndbogen, sist oppdatert 06.11.2018.
 2. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi. Angiotensin converting enzyme (ACE), P. Sist oppdatert 14.12.2018. www.prosedyrer.no

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)
 • Nete Hornung, Led. overlæge, klinisk lektor, ph.d., Klinisk biokemisk afdeling, Regionshospitalet Randers (Lægehåndbogen)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.