Thyreoidea autoantistoffer

Definisjon

 • Ved ulike sykdommer i thyreoideakjertelen forekommer det autoantistoff mot flere strukturer i thyreoidea
 • Laboratoriene måler i hovedsak antistoffer mot
  • Tyroglobulin (Anti-TG)
  • Enzymet peroxidase i follikelcellene i thyreoidea (anti-TPO)
  • TSH-reseptor (TRAS) - se egen omtale
 • Autoantistoffene finnes økt ved en rekke sykdommer i thyreoidea
 • Påvisning av thyreoidea autoantistoff innebærer økt risiko for senere utvikling av autoimmun thyreoiditt
 • Antistoffene måles enten ved indirekte hemagglutinasjon, der resultatene oppgis i titer, eller ved ELISA der resultatene oppgis som internasjonale enheter per ml (IE/mL)

De spesifikke antistoffene

Anti-TPO

 • Hormonsyntese med inkorporering av jod i thyroglobulin katalyseres av thyroperoxidase1
 • Ved autoimmune sykdommer kan det dannes antistoffer mot enzymet thyroperoxidase (anti-TPO) i follikelcellene i thyreoidea
 • Antithyroid behandling hemmer thyroperoxidasen

Anti-TG

 • Hoveddelen av kolloid i follikellumen består av thyroglobulin og utgjør lagringsformen av thyroideahormoner2
 • Ved proteolyse av thyroglobulin frigjøres hormoner til blodbanen og en mindre mengde intakt thyroglobulin
 • Anti-TG kan være tegn på skade på thyroidea og kan brukes til å monitorere pasienter som er opererte for tyreoideakreft
 • Anti-TG skal alltid måles samtidig med TG, fordi anti-TG kan påvirke målingen av TG og gi falskt lav TG-verdi

NPU-kode

 • NPU12229 (anti-TPO)
 • NPU18600 (anti-TG)
 • NPU03573 (anti-TG)

Normalområde

 • Metodeavhengige
 • Anti-TPO (antimikrosomale):
  • Kvinner og menn: Negative
 • Anti-TG (antityroglobulin):
  • Sterkt metodeavhengige verdier. Konferer utførende laboratoriums referanseområder

Aktuelle indikasjoner

 • Anti-TPO
  • Utelukke/bekrefte autoimmun thyreoiditt (Hashimoto)
  • Utredning av struma
  • Subklinisk hypotyreose?
  • Kan ikke anvendes til monitorering, da korrelasjonen til sykdomsaktivitet er dårlig
 • Anti-TG ?
  • Anti-Tg bør ikke brukes diagnostisk, men analysen anvendes primært ved kontroll av tyroideakreft
  • Tas sammen med thyreoglobin og TSH

Testegenskaper

 • Anti-TPO
  • Foretrekkes fremfor anti-TG fordi prøven er langt mer spesifikk og sensitiv enn anti-TG. Spesifiteten er ca. 80%
  • Forhøyede verdier ses i alle tilfeller av Hashimoto's thyreoiditt (>90%) og idiopatisk primær myksødem, hos 40-75% av pasienter med andre autoimmune thyreoideasykdommer (Graves sykdom og postpartum thyreoiditt)
  • Forhøyede verdier kan ses ved andre autoimmune sykdommer (fx perniciøs anemi, insulinavhengig diabetes mellitus, revmatoid arthritt, Sjögrens syndrom og primær biliær cirrose)
  • Lett forhøyede verdier kan også ses hos enkelte pasienter med ikke-autoimmune thyreoideasykdommer
 • Anti-TG
  • Brukes mindre idag
  • Antityroglobulin påvises forhøyet hos 18% av kvinner og 3-6% av menn
  • Anti-TPO påvises forhøyet hos 10-13% av friske kvinner og 3% av friske menn

Prøvetaking

 • Serum

Feilkilder

 • Omlag 10% av normalbefolkningen kan ha lave titer med thyreoidea antistoffer uten tegn til sykdom
  • Insidensen er høyere hos kvinner og øker med alderen
 • Antistoffproduksjonen kan være begrenset til lymfocytter inne i thyreoideakjertelen, og påvises da ikke i prøvene

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Nyere testmetoder er mer sensitive og spesifikke enn metoder som var i bruk tidligere
 • Høy antistoffkonsentrasjon av begge antistoffene finnes ved
  • Hashimotos sykdom
  • Graves' sykdom
  • Friske kan ha forhøyet anti-TPO hos 5-10%
 • Høye antistoffkonsentrasjoner forekommer også ved
  • Tyroideakreft
  • Myxødem
  • Subakutt tyroiditt
  • Ikke-toksisk knutestruma
 • Anti-TPO
  • Tilstedeværelse av anti-TPO innebærer økt risiko for utvikling av hypotyreose
  • Antistoffnivået vil vanligvis holde seg høyt i mange år hos pasienter med gjennomgått autoimmun tyreoideasykdom
  • Det har liten eller ingen hensikt med gjentatte målinger av anti-TPO ved behandlingsoppfølging av tyreoideasykdom
 • Anti-TG
  • Påvisning av anti-TG i serum betyr at disse antistoffene kan interferere ved måling av TG
  • Graden av påvirkning avhenger dels av analysemetoden og dels av antistoffenes egenskaper
  • Høy konsentrasjon av thyreoglobulin antistoff kan ses ved thyreoideakreft, Graves sykdom og ved Hashimotos thyreoiditt
  • Forhøyede verdier ses også ved autoimmune sykdommer som f.eks. pernisiøs anemi, systemisk lupus erythematosus og Sjögren's sykdom
 • Fravær av både tyroglobulin og mikrosomale antistoffer nærmest utelukker autoimmun thyreoideasykdom

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Moderat forhøyede antistoffverdier kan være et tidlig tegn på autoimmun sykdom, slike pasienter bør derfor følges opp med nye prøver
 • Det har liten eller ingen hensikt med gjentatte målinger av anti-TPO ved behandlingsoppfølging av tyreoideasykdom

Kilder

Referanser

 
 1. Sheehan MT, Biochemical Testing of the Thyroid: TSH is the Best and, Oftentimes, Only Test Needed - A Review for Primary Care. Clin Med Res 2016;14: 83-92 PubMed
 2. Gianoukakis AG, Thyroglobulin antibody status and differentiated thyroid cancer: what does it mean for prognosis and surveillance? . Curr Opin Oncol 2015;27: 26-32 PubMed
 • Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged S, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg., København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S, 2010.
 • Schaffalitzky de Muckadell O, Haunsø S, Vilstrup H, reds. Medicinsk Kompendium. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2009.
 • Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Anti-TPO, P. Sist oppdatert 25.04.2019. www.brukerhandboken.no.
 • Friis-Hansen L, Kjeldsen HC, Hansen-Nord G. Thyroidea autoantistoffer (TRAb, anti-TPO, anti-Tg). Lægehåndbogen, sist oppdatert 02.02.2020.

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med., NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Elling Ulvestad, dr. med., avdelingsoverlege, Avdeling for mikrobiologi og Immunologi, Gades Institutt, Haukeland Sykehus, Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.