Revmatoid faktor

Definisjon

 • Revmatoid faktor (RF) er polyklonale autoantistoffer som binder seg til Fc-fragmentet på IgG-molekyler
 • RF er oftest av type IgM, men det kan også være IgG eller IgA. De fleste tester som benyttes, påviser bare RF av IgM-type
 • Patogenetisk betydning av RF er fortsatt uavklart
 • RF er i de fleste tilfeller erstattet med antistoffer mot syklisk citrullinerte peptider (anti-CCP) som har vesentlig høyere spesifisitet

NPU-kode

 • NPU16407
 • NPU29058

Normalområde

 • Metodeavhengige verdier
 • Kvinner og menn: Negativ

Aktuelle indikasjoner

 • Utredning av revmatisk sykdom der det foreligger mistanke om revmatoid artritt eller Sjögrens syndrom
 • RF kan ikke brukes til kontroll av sykdomsaktiviteten ved revmatoid artritt

Testegenskaper

 • Sensitivitet og spesifisitet er begrenset
  • Falske positive og falske negative prøver forekommer hyppig
  • Spesifisiteten er dårlig. Kun 25% av dem som har positiv RF, har revmatoid artritt

Prøvetaking

 • Serum

Feilkilder

 • Positiv test hos ca. 5% friske
  • En dansk studie har vist at forhøyet revmatiod faktor øker relativ risiko for å utvikle revmatoid artritt og andre revmatiske sykdommer
  • Økningen var størst for røykende kvinner i aldersgruppen 50-69 med verdier over 100 IU
  • Denne gruppen hadde en 26 ganger økt relativ risiko og 32% 10 års risiko for å utvikle revmatoid artritt
 • Positiv test hyppigere hos pasienter som har mottatt multiple vaksinasjoner og transfusjoner
 • Forbigående positive tester ses i forløpet av infeksjoner
 • En positiv test ved revmatoid artritt vil i de fleste tilfeller forbli positiv selv om tilstanden bedres. Gjentakelse av testen gir ingen mening

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • En positiv RF gir støtte til mistanken om revmatoid artritt tidlig i forløpet
  • Positiv hos 60-80% av pasienter med RA eller primært Sjögrens syndrom, men i følge Lægehåndbogen er spesifisiteten bare 25%
  • Positiv hos ca. 20% av pasientene med systemisk lupus erythematosus
  • Positiv hos færre enn 5% med Mb Bektherev, juvenil revmatoid artritt, psoriatrisk artropati, reaktiv artritt, artrose og Mb. Reiter
  • Pasienter med RA og høye titer har større risiko for utvikling av alvorlig sykdom
 • Positiv test også ved en rekke andre tilstander:
  • Endokarditt, tuberkulose, syphilis, sarkoidose, kreftsykdommer
  • Virusinfeksjoner, blant annet varicella zoster og mononukleose
  • Sykdommer i lever, lunger eller nyrer
  • Hos personer som har mottatt hud- eller nyretransplantat

Oppfølging av unormalt svar

 • Kontroller hematologiske prøver, SR, CRP, anti-CCP, ANA, ev. Borrelia, anti-keratin og ANCA

Kilder

Referanser

 1. Nielsen SF, Bojesen SE, Schnohr P, Nordestgaard BG. Elevated rheumatoid factor and long term risk of rheumatoid arthritis: a prospective cohort study. BMJ 2012; 345: e5244. doi:10.1136/bmj.e5244 DOI
 • Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged S, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg., København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S, 2010.
 • Ulvestad E, Kanestrøm A, Madland TM, Thomassen E, Haga HJ. Clinical utility of diagnostic tests for rheumatoid factor. Scand J Rheumatol, 2001.
 • Schaffalitzky de Muckadell O, Haunsø S, Vilstrup H, reds. Medicinsk Kompendium. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2009.
 • Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Revmatoid faktor, P. Sist oppdatert 11.12.2018. www.brukerhandboken.no.
 • Ødum L, Kjeldsen HC, Hornung N, Hansen-Nord G. Reumafaktor (IgM) (RF). Lægehåndbogen. Sist oppdatert 07.01.2019.

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med., NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Elling Ulvestad, dr. med., avdelingsoverlege, Avdeling for mikrobiologi og Immunologi, Gades Institutt, Haukeland Sykehus, Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.