Parietalcelle antistoff

Definisjon

 • Antistoffer mot ventrikkelens parietalceller (IgG), GPCA
 • Parietalcelle antistoff, PCA, er assosiert med pernisiøs anemi
  • Pasienten kan ha antistoffer mot parietalceller og/eller intrinsisk faktor som nedsetter opptaket av vitamin B12
  • Sensitivitet og spesifisitet økes ved kombinert undersøkelse av parietalcelle antistoff og intrinsic faktor antistoff1
 • B12 mangel fører til megaloblastær anemi
 • Perniciøs anemi er assosiert med andre autoimmune sykdommer som Hashimoto/Graves thyroiditt, Addison, diabetes mellitus type 1, vitiligo

Pernisiøs anemi

 • Vitamin B12 er kompleksbundet, men frigjøres ved lav pH i ventrikkelen
 • B12 bindes til intrinsik faktor, som syntetiseres i antrums parietalceller i ventrikkelen, og B12-intrinsic faktorkomplekset absorberes i terminal ilium
 • Ved autoimmun destruksjon av parietalcellene (atrofisk gastritt) ødelegges syntesen av intrinsik faktor. Det medfører B12 mangel og etterfølgende pernisiøs anemi
 • Ved autoimmun atrofisk gastritt er autoantistoffene rettet direkte mot parietalcellene, slik at disse går til grunne, eller mot intrinsic faktor så B12 ikke kan bindes
 • Antistoffene er rettet mot syrepumpemolekylene i parietalcellene (H+K+ATPase)
 • Atrofisk gastritt, og dermed B12 mangel, kan også ses ved ikke immunologisk betingede årsaker (atrofisk akylisk gastritt)

NPU-kode

 • NPU12557
 • NPU14544

Normalområde

 • Metodeavhengige verdier
 • Indirekte immunfluorescens
  • Negativ
  • Positive svar semikvantiteres i svakt, middels og sterkt positiv ut fra fluorescensintensiteten ved serum fortynnet 1:10
 • ELISA
  • Negativ: <10 enh./mL
  • Positiv: ≥10 enh./mL

Aktuelle indikasjoner

 • Differensierer pernisiøs anemi fra andre megaloblastære anemier
 • Utredning ved atrofisk gastritt
 • Autoimmun polyendokrinopati

Testegenskaper

 • Analysetest
  • ELISA
  • Indirekte immunfluorescens teknikk (IIF) med snitt av ventrikkel fra marekatt som antigen
 • GPCA testing har 85% sensitivitet for pernisiøs anemi (over 90% med ELISA-teknikk)
 • GPCA påvises hos 5% friske, hyppigst hos eldre
 • GPCA påvises også ved autoimmun leversykdom
 • Antistoff for intrinsic faktor er nærmest diagnostisk for pernisiøs anemi (spesifisiteten svært høy), men sensitiviteten er lav (45-70%)

Prøvetaking

 • 5 ml serum

Vurdering av unormalt prøvesvar

Positiv prøve på parietalcelle-antistoff

 • Pernisiøs anemi: sensitivitet 82% og spesifisitet 90%1
  • 50% har samtidig intrinsik faktor-antistoff
  • 50% har andre autoimmune antistoffer (eks. thyroperoxidase antistoffer)
  • 50% av dem som får konstatert parietalcelle-antistoff, har pernisiøs anemi
  • Antistoffene forsvinner ved lang tids sykdom
 • Hashimotos thyreoiditt: 25 %
 • Primært myksødem: 25%
 • Thyreotoksikose: 25%
 • Atrofisk akylisk gastritis: økt
 • Friske personer: 6%
  • Finnes hyppigere hos slektninger til pasienter med pernisiøs anemi (20–30%)
  • Hyppigheten stiger med alderen

Positiv test på intrinsik faktor antistoff

 • Meget høy spesifisitet (100%), men lav sensitivitet (37%)1

Positiv test for både parietalcelle antistoff og intrinsik faktor antistoff

 • Spesifisitet 100% og sensitivitet 73%1
 • Sensitivitet og spesifisitet avhenger av analysemetoden

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Spesialistoppgave
 • Hvis parietacelle-antistoff er negativ, bør det utføres test på intrinsik faktor-antistoff

Kilder

Referanser

 1. Lahner E, Annibale B, Pernicious anemia: new insights from a gastroenterological point of view. World J Gastroenterol 2009;15: 5121-8 PubMed
 • Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged S, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg., København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S, 2010.
 • Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Antistoff mot parietalceller, P. Sist oppdatert 01.02.2020. www.brukerhandboken.no.
 • Friis-Hansen L, Kjeldsen HC, Ødum L, Hansen-Nord G. Parietalcelle antistof (IgG). Lægehåndbogen, sist oppdatert 02.02.2020.

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med., NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Elling Ulvestad, dr. med., avdelingsoverlege, Avdeling for mikrobiologi og Immunologi, Gades Institutt, Haukeland Sykehus, Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.