Mononukleosetester

Definisjon

 • Infeksiøs mononukleose skyldes infeksjon med Epstein-Barr viruset (EBV)
 • De fleste med mononukleose danner såkalt heterofile IgM antistoffer, som kan agglutinere erytrocytter fra dyr
  • Hos små barn (< 4 år) kan det være færre enn 50% som utvikler disse antistoffene
 • Infeksjon forårsaket av andre agens (cytomegalovirus, Toxoplasma gondii, HIV) kan gi et liknende klinisk bilde, men her utvikles ikke heterofile antistoffer
 • Monospot er en hurtigtest som brukes til å påvise antistoffer mot EBV
 • Testen er i typiske tilfeller positiv 1-2 uker etter symptomdebut og 4-6 uker fremover og er ofte negativ igjen 12 uker etter symptomdebut

Hurtigtester

 • De heterofile antistoffene kan agglutinere erytrocytter fra dyr, og denne egenskapen utnyttes i de forskjellige kommersielle mononukleose-tester
 • Moderne tester inkluderer et trinn som fjerner heterofile antistoffer som ikke er spesifikke for EBV-infeksjon og er basert på reaksjoner mot erytrocytter fra hest
 • Kvalitet på testene1
  • Hurtigtester utgått på dato gir dårligere resultater
  • Det er kvalitetsforskjeller på hurtigtestene

NPU-kode

 • NPU03946

Normalområde

 • Testen skal være negativ (ingen agglutinasjon)

Aktuelle indikasjoner

 • Mistanke om infeksiøs mononukleose

Testegenskaper

 • Sensitivitet > 90% 1-2 uker etter sykdomsdebut
 • Spesifisitet er nær 100%
 • Antistoffene forekommer i høyest konsentrasjon i 2.-3. sykdomsuke
 • Testen blir negativ etter 12 uker

Prøvetaking

 • Analyse av serum
 • Vakuumrør uten tilsetning
 • Unngå langvarig stase

Feilkilder

 • Falsk negative prøver hos små barn på grunn av manglende dannelse av heterofile antistoffer
 • Husk å kontrollere utløpsdatoen før bruk, da gamle tester er upålitelige

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Positiv test fra 6-10 dager etter sykdomsdebut hos de fleste
 • Max. antistoffnivå i 2.-3. uke
 • Testen holder seg positiv i inntil 12 uker
 • Dersom mononukleosetesten er negativ, og det fortsatt er klinisk mistanke om sykdommen, bør det rekvireres bestemmelse av spesifikke antistoffer rettet mot Epstein-Barr virus. Spesielt gjelder dette barn under 15 år
 • Hvis pasienten har mononukleose, vil man ofte finne lett til moderat lymfocytose, samt karakteristiske atypiske lymfocytter ("aktiverte lymfocytter" eller "virocytter") ved mikroskopi av et blodutstryk

Kilder

Referanser

 1. Skurtveit KJ, Bjelkarøy WI, Christensen NG, Thue G, Sandberg S, Hoddevik G. Kvalitet av hurtigtester til påvisning av infeksiøs mononukleose. Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 1793-7. PubMed
 • Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged SA, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg., København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S, 2010.
 • Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Mononukleosetest, P. Sist oppdatert 09.09.2014. www.brukerhandboken.no.
 • Friis-Hansen L, Kjeldsen HC, Hansen-Nord G, Hornung N. Monospot (mononukleose-test). Lægehåndbogen, sist oppdatert 02.07.2019.

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.