Komplementfaktor C3

Definisjon

 • Komplementsystemet utgjør totalt mer enn 30 ulike proteiner som dannes i leveren
 • C3 utgjør 70% av totalproteinet i komplement-systemet og har en nøkkelrolle for aktiveringen av både klassiske og alternative komplement-reaksjoner
 • Komplementsystemet er et kaskadesystem. Systemet er en viktig del av immunforsvaret og deltar bl.a. i prosesser som fjerning av immunkomplekser og fagocytose og lyse av bakterier
 • Som en komponent i komplement-systemet, kan C3 bli forbrukt i forbindelse med antigen-antistoff reaksjoner
 • C3 syntetiseres i lever, makrofager, fibroblaster, lymfoide celler og hud
 • I plasma stiger konsentrasjonen ved akutte inflammasjoner og synker ved sykdommer som gir komplementaktivering og derav økt forbruk

NPU-kode

 • NPU19740

Referanseområde

 • Metodeavhengige verdier
 • Kvinner og menn: 0,67 - 1,29 g/L
 • Analytisk og biologisk variasjon
  • Analytisk variasjon: 6,0% ved 1,1 g/L
  • Intraindividuell biologisk variasjon: 5,2%
  • Totalvariasjon (analytisk og biologisk): 7,9%

Aktuelle indikasjoner

 • Oppfølging av immunkompleks-sykdommer (spesialistoppgave)
 • Revmatisk sykdom - SLE med nyreaffeksjon
 • Akutt glomerulonefritt
 • Kronisk glomerulonefritt

Prøvetaking

 • EDTA-plasma
  • Mengde nok til både C3 og C4 testing
 • Unngå langvarig stase

Vurdering av unormalt prøvesvar

Lave verdier

 • Kan være et tegn på forbruk av komplementfaktorer, og finnes ved
  • Akutt glomerulonefritt de første uker
  • Membranproliferativ glomerulonefritt (60-80% av disse), ofte vedvarende lave verdier
 • Lave verdier også ved en rekke andre sykdommer
  • Immunkomplekssykdommer
  • Immunhemolytiske anemier
  • SLE i aktiv fase
  • Kronisk aktiv hepatitt
  • Bakteriell endokarditt
  • Bakteriemi
  • Visse immunhemolytiske anemier
  • Homozygot mangel på C3
 • C3-nivået har ingen prognostisk verdi

Høye verdier

 • C3 er et akuttfase-protein og høye verdier ses ved tallrike akutte inflammatoriske tilstander
 • Hvis det samtidig foregår patologisk komplementaktivering med økt forbruk av C3, så vil det motvirke stigningen pga. akuttfase reaksjonen

Kilder

Referanser

 
 • Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged SA, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg., København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S, 2010
 • Bjørge L. Komplementsystemet - oppbygging, aktivering, regulering og funksjon. Tidsskr Nor Lægeforen 1999; 119: 226-33.
 • Urdal P, Brun A, Åsberg A (red.). Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Komplementfaktor C3, P. Sist oppdatert 09.09.2014. www.brukerhandboka.no.

Fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med., NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen

Tidligere fagmedarbeidere

 • Elling Ulvestad, dr. med., avdelingsoverlege, Avdeling for mikrobiologi og Immunologi, Gades Institutt, Haukeland Sykehus, Bergen
 • Ulrik Gerdes, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk Laboratorium, Århus Universitetshospital, Risskov, Danmark
 • Hans Christian Kjeldsen, speciallæge i almen medicin, ph.d., Aarhus Universitet, afd. for almen medicin. Praktiserende læge, Århus, Danmark

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.