HLA typebestemmelse

Definisjon

 • Humant leukocytt antigen test = HLA test
 • De viktigste humane vevsforlikelighets-antigener tilhører HLA-systemet1
 • De er tilstede på alle celler med kjerne, men påvises lettest på lymfocytter
  • Pasientens HLA-type bestemmes ved å teste pasientens lymfocytter mot et panel av spesifikke anti-HLA antistoffer
 • Det er mange forskjellige varianter av HLA-molekylene - de er svært polymorfe. Hvert individ har sin bestemte kombinasjon av HLA-molekyler
 • HLA-molekylene deles inn i klasse I og klasse II. HLA-molekylenes viktigste funksjon er å presentere fremmed antigen til immunsystemets T-celler
 • Klasse I HLA presenterer antigen til CD8 T-celler og klasse II HLA presenterer antigen til CD4 T-celler
 • Når transplantasjon vurderes, utføres HLA-typing for å vurdere graden av vevslikhet mellom donor og mottaker. Stor grad av vevslikhet reduserer risikoen for at transplantatet skal avstøtes
 • Undersøkelse for visse HLA-antigener utføres også i forbindelse med utredning av spesifikke autoimmune sykdommer og ved transfusjonsrefraktær trombocytopeni pga. HLA-antistoffer hos pasienten
 • HLA-DQ2/DQ8
  • Kan benyttes som supplement til cøliakidiagnostikk fordi mer enn 95% av cøliakipasienter har DQ2 eller DQ8
  • Analysen kan i tillegg brukes til utredning av familierisiko

Normalområde

 • Vurderes i forhold til klinikk

Aktuelle indikasjoner

 • Bedømme vevskompatibilitet i forbindelse med transplantasjoner og transfusjon med trombocytter
 • Ved mistanke om revmatisk sykdom, særlig ankyloserende spondylitt (Mb Bekhterev)
  • HLA-B27 finnes hos 95% av dem med ankyloserende spondylitt, men også hos 10% av normalbefolkningen
  • Fravær av dette antigenet reduserer sannsynligheten for ankyloserende spondylitt

Prøvetaking

 • 5 ml EDTA blod

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Gitte HLA-antigener er assosiert med ulike sykdommer
  • Ankyloserende spondylitt (Mb Bekhterev): HLA-B27
  • Cøliaki: HLA-DQ2
  • Revmatoid artritt: HLA-DR4

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Man kan ikke basere diagnoser på resultater fra HLA-testing, men positive prøver utgjør indisier
 • Den nyttigste informasjon fra HLA-B27 testen får man ved negativt prøvesvar

Kilder

Referanser

 1. Eng HS, Leffell MS, Histocompatibility testing after fifty years of transplantation. J Immunol Methods 2011;369: 1-21 PubMed
 • Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged SA, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg., København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S, 2010.
 • Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi. HLA-DQ2/DQ8, Leukocytter. Sist oppdatert 25.09.2014.
 • Bagge Hansen M, Larsen EP, Kjeldsen HC. HLA typebestemmelse. Lægehåndbogen, sist oppdatert 11.09.2018.

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med., NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Elling Ulvestad, dr. med., avdelingsoverlege, Avdeling for mikrobiologi og Immunologi, Gades Institutt, Haukeland Sykehus, Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Morten Bagge Hansen, overlæge, dr.med., klinikchef, Klinisk Immunolog. afd., Rigshospitalet

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.