Helicobacter pylori tester

Definisjon

 • Funksjon
  • Bakterien Helicobacter pylori (Hp) finnes i magesekken til omtrent halvdelen av verdens befolkning1
  • Infeksjonen erverves i barneårene og er en livslang infeksjon hvis den ikke behandles
  • Bakterien er særlig egnet til å overleve det sure miljøet i magesekken, hvor den er den dominerende bakterien
   • Gjennom å produsere ammonium (NH4) danner bakterien en basisk "sky" rundt seg
  • Infeksjon kan gi livslang betennelse i ventrikkelslimhinnen. For de aller fleste er dette en uskyldig situasjon og de får ikke magesår eller magekreft.
  • Hp utviser stor genetisk variasjon, og det finnes mange ulike stammer - også hos ett og samme individ
  • Smitteveien er sannsynligvis fekal-oral eller gastrisk-oral (oppkast)
 • Prevalens
  • Er allerede fra barnealderen meget høy i utviklingsland med dårlig hygienisk standard, der nesten alle er infiserte
  • I Norge er i øyebliket ca. 10-40% av befolkningen infisert, økende med alder
  • Infeksjonen ses hyppigere i visse etniske grupper, ved lav sosioøkonomisk status og dårlige boligforhold

Diagnostiske tester

Tester på Helicobacter pylori

 • Ikke-invasive tester
  • Serologi, basert på måling av antistoffer i blodprøve
   • Sensitiviteten er ca. 95% og spesifisiteten er 70-90%, hvilket betyr få falske negative og et ikke ubetydelig antall falske positive resultat2
  • Serologi, basert på påvisning av antigen i avføringen
   • Validiteten er ikke tilfredstillende validert enda, men synes lovende3
  • Karbonmerket urea pusteprøve
   • Testdose med 13C-merket urea svelges, spaltes av Hp i magesekken, pustes ut og påvises i utåndingsluften
   • Krever eget testsett og innsending til sentrallaboratorium for analyse
   • Er langt mer kostbar enn serologi
   • Er den mest presise diagnostiske metoden og har en gjennomsnittlig sensitivitet og spesifisitet på 95%
 • Invasive tester
  • Dyrkning
  • Hurtig urease test - påvisning av urease-aktivitet
  • Histologi

Valg av test

 • Allmennpraksis og spesialistpraksis
  • Aktuelle tester er hurtig-serologi, ELISA-serologi blod, antigen-test av avføring, karbonmerket urea pusteprøve
  • Foretrukket test er ELISA-serologi blod eller antigentest av avføring fordi de har høy diagnostisk presisjon og er rimelige (antigentesten er noe dyrere)
 • Gastrolaboratorium
  • Invasive tester foretrekkes
  • Dyrkning
   • Har 100% spesifisitet og gir mulighet for resistensbestemmelse, men prøvesvar er tilgjengelig først etter ca. en uke
  • Hurtig urease test
   • Gir pålitelig svar i løpet av få minutter
  • Histologi
   • Gir både bakteriell påvisning og histologisk vurdering

Serologiske tester

 • Validiteten til ELISA-tester er klart bedre enn hurtigtester
 • Hurtigtester
  • Har varierende nøyaktighet fra sted til sted (sannsynligvis pga. forskjeller mellom bakteriestammer) og krever egentlig en lokal validering
  • Gir raskt svar, men validiteten er usikker
   • Gjennomsnittlig sensitivitet og spesifisitet er i studier (Ia) funnet å være henholdsvis 85% og 79%
   • Studier fra allmennpraksis viser klart dårligere resultat med sensitivitet på 59-83% og spesifisitet på 78-98% - hvilket indikerer mange falske positive og negative svar
 • ELISA-tester
  • Har den ulempen at de må sendes til et laboratorium og resultatet vil ikke foreligge før etter noen dager
  • Sensitiviteten er ca. 95% og spesifisiteten er 90-95%, hvilket betyr få falske positive eller negative resultat
 • Serologiske tester av blod er uegnet til å kontrollere behandlingseffekt - antistoff-titeret reduseres først etter mange måneder og år

Påvisning av antigen i avføring

 • Erfaringer med prøven viser at den ikke er så bra som opprinnelig antatt
  • Resultatene er ustabile, men er bedre med tester som bruker monoklonale antistoffer4
  • Tid før analyse er avgjørende. Jo lengre tid det tar, jo mer unøyaktig blir testen fordi det oppstår endringer i antigen5. Forstoppelse vil kunne føre til degradering av antigen
 • Hurtigtester vs labstandardiserte tester
  • Hurtigtester er klart mindre presise enn standardiserte, monoklonale tester
  • Monoklonal antistoff kit gir stabile svar og har en sensitivitet på 95% og spesifisitet på 97%6 - og er betydelig rimeligere enn pusteprøven, men dyrere enn serologi (250 kr. vs 100 kr.)
  • Standardiserte laboratorieoppsett innebærer at multiple prøver blir testet4,7
 • Ulempen med prøven
  • Pasienten må stanse inntak av protonpumpehemmer minst to uker før testen og H2-blokker i minst én dag8. Antibiotika må ikke være tatt de siste 4 ukene
 • Testen bruker tilsvarende laboratoriemetoder som de serologiske testene og kan brukes i allmennpraksis9
 • Testen kan også brukes til å bekrefte eliminering av infeksjonen etter behandling8

Normalområde

 • Serologi - negativ test
 • Antigentest - negativ test
 • Karbonmerket urea pusteprøve - negativ test
 • Dyrkning - ingen oppvekst
 • Hurtig urease test - negativ test
 • Histologi - ingen påvisning av Hp ved spesialfarging

Aktuelle indikasjoner

 • Utredning av dyspepsi
  • Hp-infeksjon øker risikoen for magesår og ventrikkelkreft
  • Hp+ styrker derfor indikasjonen for gastroskopi
 • Behandlingsresistent Hp-infeksjon
  • Dyrkning gir anledning til resistensbestemmelse
  • PCR-prøver kan brukes til å identifisere resistens om chlaritromycin
 • Behandlingskontroll
  • Først og fremst ved ventrikkelsår og hos pasienter med komplikasjon til magesår
  • Ikke-invasivt - antigentest, karbonmerket pusteprøve
  • Invasivt - hurtigtest, dyrkning eller histologi

Testegenskaper

 • Serologiske hurtigtester
  • Basert på studier (Ib) i allmennpraksis 10
   • Sensitivitet 59-83%
   • Spesifisitet 78-98%
  • Basert på studier (Ia) fra sykehus 11
   • Sensitivitet ca. 85%
   • Spesifisitet ca. 79%
 • ELISA-tester (enzyme linked immunosorbent assay)12-13
  • Sensitivitet ca. 95%
  • Spesifisitet 70-90%
 • Antigentest av avføring
  • Har en sensitivitet på 91-98% og spesifisitet på 94-99%6,14-17
  • Testen er imidlertid noe ustabil
 • Karbonmerket urea pusteprøve
  • Sensitivitet 95-99%
  • Spesifisitet 95-99%

Prøvetaking

 • Hurtigtester
  • Fullblod
 • Serologisk ELISA-test
  • Serum
 • Serologisk antigen-test
  • Liten avføringsprøve
 • Karbonmerket urea pusteprøve
  • Testutstyr kan bestilles fra laboratorium som utfører målingen

Feilkilder

 • Karbonmerket urea pusteprøve
  • Prøven må tas minst fire uker etter avsluttet behandling med protonpumpehemmer, vismut eller antibiotika

Vurdering av unormalt prøvesvar

Tolkning av Hp-serologi

 • ELISA-tester og antigentest i avføring gir mer pålitelige resultater enn hurtigtester
 • Negativ Hp-serologi
  • Innebærer meget lav sannsynlighet for magesår eller magekreft
  • Blant sanne negative har mindre enn 2% magesår eller magekreft
   • Et unntak er pasienter som bruker ulcerogene medikamenter
 • Positiv Hp-serologi
  • Kan ses på som en indikator for henvisning til endoskopi eller for anti-Hp-terapi
  • Men vær klar over at
   • med hurtigtest er et betydelig antall av prøvesvarene falskt positive, dvs. pasienten har ikke Hp-infeksjon
   • blant de sanne positive (de Hp-infiserte) vil bare 20-30% kunne utvikle eller ha magesår
  • Konsekvensen blir at mange av de pasienter som blir henvist til endoskopi, eller som får "prøvebehandling" på grunnlag av en positiv serologi, blir undersøkt eller behandlet unødvendig

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Den endelige diagnosen stilles ved gastroskopi, og man kan da biopsere ventrikkelsår (5% maligne) og gjøre invasive tester på Hp
  • hurtig ureasetest
  • dyrkning med resistensbestemmelse
  • histologi

Pasientinformasjon

 • Helicobacter pylori

Kilder

Referanser

 1. Schaffalitzky de Muckadell OB. Ulcus pepticum og cancer ventriculi - infektionssygdomme fremkaldt af Helicobacter pylori?. Ugeskr Læger 2002; 164, nr. 50:
 2. Garza-Gonzalez E, Bosques-Padilla FJ, Tijerina-Menchaca R, Flores-Gutierrez JP, Maldonado-Garza HJ, Perez-Perez GI. Comparision of endoscopy-based and serum-based methods for the diagnosis of Helicobacter pylori. Can J Gastroenterol 2003; 17: 101-6. PubMed
 3. Vaira D, Malfertheimer P, Megraud F, et al. Diagnosis of Helicobacter pylori infection with a new non-invasive antigen-based assay. Lancet 1999; 354: 30-3. PubMed
 4. Mégraud F, Lehours P. Helicobacter pylori detection and antimicrobial susceptibility testing. Clinical Microbiology Reviews 2007; 20: 280-322. PubMed
 5. Fontana C, Favaro M, Pietroiusti A, et al. Detection of Clarithromycin-resistant Helicobacter pylori in stool samples. J Clin Microbiol 2003; 41: 3636-40. PubMed
 6. Makristathis A, Barousch W, Pasching E, Binder C, Kuderna C, Apfalter P, et al. Two immunoassays and PCR for detection of Helicobacter pylori in stool specimens from paediatric patients before and after eradication therapy. J Clin Microbiol 2000; 38: 3710-4. PubMed
 7. Malfertheiner P, Megraud F, O’Morain C, et al. Current concepts in the management of Helicobacter pylori infection: the Maastricht III Consensus Report. Gut 2007; 56: 772-781 . Gut
 8. Gisbert JP, Pajares JM. Diagnosis of Helicobacter pylori infection by stool antigen determination: A systematic review. Am J Gastroenterol 2001; 96: 2829-38. PubMed
 9. Andrews J, Marsden B, Brown D, Wong VS, Wood E, Kelsey M. Comparison of three stool antigen tests for Helicobacter pylori detection. J Clin Pathol 2003; 56: 769-71 PubMed
 10. Duggan AE, Elliott C, Logan RFA. Testing for <italic>Helicobacter pylori</italic> infection: validation and diagnostic yield of a near patient test in primary care. BMJ 1999; 319: 1236-9. British Medical Journal
 11. Loy CT, Irwig LM, Katelaris PH, Talley NJ. Do commercial serological kits for Helicobacter pylori infection differ in accuracy? A meta-analysis.Am J Gastroenterol 1996; 91: 1138-44. PubMed
 12. Garza-Gonzalez E, Bosques-Padilla FJ, Tijerina-Menchaca R, Flores-Gutierrez JP, Maldonado-Garza HJ, Perez-Perez GI. Comparision of endoscopy-based and serum-based methods for the diagnosis of Helicobacter pylori. Can J Gastroenterol 2003; 17: 101-6. PubMed
 13. Laine L, Knigge K, Faigel D et al. Fingerstick Helicobacter pylori antibody test: better than laboratory serological testing?. Am J Gastroenterol 1999; 94: 3464-7. PubMed
 14. Saad R, Chey WD. A clinician's guide to managing Helicobacter pylori infection. Cleve Clin J Med 2005; 72: 109-18. PubMed
 15. Vaira D, Vakil N. Blood, urine, stool, breath, money, and Helicobacter pylori. Gut 2001; 48: 287-9. Gut
 16. Bourke B, Ceponis P, Chiba N, Czinn S, Ferraro R, Fischbach L, et al., for the Canadian Helicobacter Study Group. Canadian Helicobacter Study Group Consensus Conference: Update on the approach to Helicobacter pylori infection in children and adolescents-an evidence-based evaluation. Can J Gastroenterol 2005; 19: 399-408. PubMed
 17. Czinn SJ. Helicobacter pylori infection: detection, investigation, and management. J Pediatr 2005; 146(3 suppl): 21-6.

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.