Glatt muskulatur antistoff

Definisjon

 • Smooth Muscle Antibody (SMA)
 • Antistoffer mot glatt muskulatur er rettet mot ulike antigener i glatte muskelceller. Antistoffer mot F-aktin er den diagnostisk viktigste spesifisiteten
 • SMA er forbundet med autoimmun sykdom i lever og gallegang (som AMA - mitokondrie antistoff)
 • Patologi
  • SMA antistoffene (IgG) er sirkulerende og primært rettet mot hepatocyttcelleoverflate-antigener i form av actin og andre komponenter i celleveggen og cytoskjelettet
  • Dannelsen av SMA antas å være sekundær til levercelleskaden
  • Høyt titer av SMA ses ved autoimmun kronisk aktiv hepatitt og ved biliær cirrose
 • Autoimmun hepatitt deles i to typer
  • Type 1, ca. 90%, rammer oftere kvinner enn menn, og ses oftere hos pasienter med andre autoimmune sygdommer. Er positiv for ANA, SMA eller anti-SLA/LP og er assosiert med HLA DR3, DR4 og DR13. Kan debutere i alle aldre og har en variabel klinisk og histopatologisk alvorlighetsgrad
  • Type 2, ca. 10%, rammer oftest barn eller yngre. Er positiv for Anti-LKM1, anti-LC1 og sjeldnere anti-LKM3. Er assosieret med HLA DR3 og DR7. Opptrer klinisk og histopatologisk ofte akutt, alvorligere og mere fremskreden

NPU-kode

 • NPU12996

Normalområde

 • Metodeavhengige verdier
 • Negativ ved indirekte immunfluorescens
 • Ved positiv test gjøres titerbestemmelse og svaret graderes som svakt, middels eller sterkt positivt ut fra fluorescens intensiteten
 • SMA finnes hos færre enn 3% av normalbefolkningen

Aktuelle indikasjoner

 • Ved uklare leversykdommer
 • Kronisk aktiv hepatitt (autoimmun hepatitt)
 • Mistanke om primær biliær cirrose
 • Ofte bør det samtidig også undersøkes på antistoffer mot mitokondrier (AMA) og antistoffer mot lever-nyre-mikrosomalt antigen 1 (anti-LKM1), mot ANA, samt gjøres kvantitering av IgG og IgM

Prøvetaking

 • Serum
  • Nok til bestemmelse også av AMA, anti-LKM1, ANA og kvantitering av IgG og IgM

Testegenskaper

 • Indirekte immunfluorescens teknikk (IIF) med snitt av glatt muskulatur fra rotteventrikkel som antigen

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Sterkt positiv SMA-antistoff
  • Autoimmun kronisk aktiv hepatitt 90-95%, ofte ledsaget av forhøyet IgG
  • Primær biliær cirrhose < 30%
 • Middels eller svakt positiv test
  • Kronisk inflammatorisk sykdom
  • Malign sykdom
  • Akutt virushepatitt: 10-30%
 • Svakt positiv
  • Hos friske personer: 3-7%
 • Negativt resultat for både SMA-antistoff og AMA-antistoff
  • Taler sterkt imot autoimmun kronisk aktiv hepatitt eller primær biliær cirrose
 • Nivået av SMA-antistoff kan ikke anvendes til å bedømme sykdomsaktivitet eller prognose
 • SMA er sjelden tilstede ved
  • Ekstrahepatisk galleveisobstruksjon (5-10%)
  • Medikament indusert leversykdom
  • Akutt alkoholisk leversykdom
  • Hepatom

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Spesialistoppgave
 • Andre aktuelle prøver vil være ordinære leverprøver, ANA, AMA, anti-LKM1, samt kvantitering av IgM og IgG

Kilder

Referanser

 
 • Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged S, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg., København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S, 2010.
 • Schaffalitzky de Muckadell O, Haunsø S, Vilstrup H, reds. Medicinsk Kompendium. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2009.
 • Urdal P, Brun A, Åsberg A (red.). Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. ALP isoenzymer, serum. Sist oppdatert 09.09.2014. www.brukerhandboken.no.
 • Friis-Hansen L, Kjeldsen HC, Ødum L, Hansen-Nord G. Glat muskulatur-antistof (SMA). Lægehåndbogen, sist oppdatert 09.01.2020.

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med., NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Elling Ulvestad, dr. med., avdelingsoverlege, Avdeling for mikrobiologi og Immunologi, Gades Institutt, Haukeland Sykehus, Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.