Forlikelighets test

Definisjon

 • Testen undersøker for forlikelighet mellom blodgiver og mottaker av blodet
 • Enkel forlikelighetsundersøkelse
  • Utføres ved å blande blodgiverens celler med mottakers serum
  • Dette for å vurdere om mottaker har IgM blodtypeantistoff mot blodgiverblod
  • Testen påviser hovedsakelig antistoff mot antigen i ABO-systemet
 • Utvidet forlikelighetsprøve
  • Utføres som indirekte Coombs' test for eventuelt å påvise om mottaker har IgG antistoff mot blodtypeantigener på blodgiverblod

Normalområde

 • Forlikelighet mellom mottakers serum og givers celler, skjer i ca. 95% av tilfellene
  • Ingen celle-klumping eller hemolyse, fravær av agglutinasjon når serum og celler er tilstrekkelig blandet og inkubert

Aktuelle indikasjoner

 • Forberedelse til blodtransfusjon med erytrocytter
 • Preoperativt

Prøvetaking

 • 3 ml EDTA blod

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • En unormal test krever utvidet forlikelighetsprøve
 • Uforlikelighet betyr at mottaker ikke kan få overført blodet fordi det foreligger antistoffer mot giverens erytrocytter
 • En transfusjons-reaksjon vil inntre hvis uforlikelig blod blir gitt

Oppfølging av unormalt prøvesvar

Transfusjons-reaksjon

 • Dersom en transfusjons-reaksjon mistenkes, må transfusjonen stoppes straks
 • Typiske symptomer på en transfusjons-reaksjon er
  • Feber og frysninger
  • Smerter i bryst, mage eller flanke
  • Hypotensjon eller hypertensjon
  • Kvalme
  • Dyspne
  • Sjokk
  • Oliguri
  • Varmefølelse langs venen som transfusjonen skjer i
  • Ansiktsrødme
  • Hemoglobinuri
  • Blodsiving fra sår
  • Anemi
  • Allergiske reaksjoner som lokalt erytem, hevelse, kløe
  • Anafylaksi

Kilder

Referanser

 
 • Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged SA, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg., København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S, 2010
 • Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE (red.). Tietz textbook of clinical chemistry and molecular diagnostics. 4. udg., St. Louis, Missouri: Elsevier Saunders, 2006.
 • Bagge Hansen M, Larsen EP, Kjeldsen HC. BAC-test eller forligelighedstest. Lægehåndbogen, sist oppdatert 11.09.2018.

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med., NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Elling Ulvestad, dr. med., avdelingsoverlege, Avdeling for mikrobiologi og Immunologi, Gades Institutt, Haukeland Sykehus, Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Morten Bagge Hansen, overlæge, dr. med., Diagnostisk center, Rigshospitalet, Danmark

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.