Antistoff mot glomerulus basalmembran

Definisjon

 • Autoantistoff mot basalmembranen i nyrenes glomeruli, anti-GBM av type IgG
 • Anti-GBM er av direkte patogenetisk betydning for utvikling av glomerulonefritt1
  • De binder seg in vivo til basalmembranen i nyrenes glomeruli, komplement aktiveres, fagocytter tiltrekkes, vevsskade oppstår, og dette resulterer i en glomerulonefritt
  • Anti-GBM er årsak til omtrent 5% av alle glomerulonefritter
 • I noen tilfeller kan så mye av antistoffene være bundet i glomeruli at de kan være vanskelige å påvise i serum
 • GBM-antistoff ses ved hurtigutviklende glomerulonefritt definert som akutt glomerulonefritt med raskt avtakende nyrefunksjon som fører til akutt nyresvikt med oligouri og uremi i løpet av få uker
 • Ved akutt hemoragisk reno-pulmonalt syndrom tilrådes hasteundersøkelse for anti-GBM, (pluss anti-MPO og anti-PR3), da hurtig korrekt behandling (plasmaferese) er viktig2

Patologi

 • Anti-GBM påvises hos alle med Goodpasture's syndrom (har samtidig lungeaffeksjon)
  • Antistoffene kan også binde seg til basalmembranen i lungenes alveoli og gi lungeskade
 • Hurtigutviklende glomerulonefritt kan også ses sekundært til systemisk eller annen sykdom (med eller uten samtidig tilstedeværelse av GBM-antistoff)
  • Småkarsvaskulitter
   • Wegeners granulomatose
   • Mikroskopisk polyangiitt
   • Churg-Straus’ syndrom
  • Schönlein-Henochs purpura
  • Systemisk lupus erythematosus (SLE)
  • I etterforløpet av infeksjoner (streptokokkinfeksjon)

NPU-kode

 • NPU12552
 • NPU02167
 • NPU14558

Normalområde

 • Metodeavhengige verdier
 • Analysetest
  • Immunologisk baseret analyseprincip (ELISA, EliA)
 • Ev.
  • Negativ prøve
  • Angis som titer
 • Eller
  • Negativ: < 7 kU/L
  • Gråsone: 7 - 10 kU/L
  • Positiv: > 10 kU/L

Aktuelle indikasjoner

 • Testen brukes primært til å skille glomerulonefritt som er indusert av anti-GBM fra andre typer av glomerulonefritt
  • Akutt glomerulonefritt (rask progredierende) og Goodpastures syndrom (reno-pulmonalt syndrom)
 • Mistanke om andre småkars vaskulitter (ex. Wegeners granulomatose og mikroskopisk polyangiitt)
 • Diagnostisering av raskt progredierende glomerulonefritt
 • Følge effekten av behandling med plasmautskiftning

Prøvetaking

 • Serum

Feilkilde

 • GBM-antistoff må ikke forveksles med antistoffer mot tubulær basalmembran IgG (TBM-antistoff), som ses ved autoimmunbetinget tubulo interstitiel nefritt

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Anti-GBM antistoffer kan påvises ved følgende tilstander
  • Goodpasture's syndrom
   • Anti-GBM regnes som både meget spesifikt og meget sensitivt for Goodpastures syndrom og tilhørende glomerulonefritt, men spesifisiteten og sensitiviteten er svært avhengig av analysemetoden som benyttes
  • Raskt oppstått glomerulonefritt
  • Tubulointerstitiell nefritt
  • Noen pasienter med systemisk lupus erytematosus
 • Antistoffstyrken gjenspeiler som oftest, men ikke alltid, sykdomsaktiviteten

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Testene inngår som regel i et utvalg av tester som gjøres før behandling starter
 • Spesialistoppgave
  • Hurtiginnsettende medisinsk behandling på spesialavdeling
  • Nyrebiopsi
 • Positivt GBM-antistoff bør suppleres med Pr-3-antistoff og MPO-antistoff

Kilder

Referanser

 1. Silvariño R, Noboa O, Cervera R., Anti-glomerular basement membrane antibodies. Isr Med Assoc J 2014;16: 727-32 PubMed
 2. Sanders JF , Rutgers A, Stegeman CA, Kallenberg CGM, Pulmonary-Renal Syndrome with a Focus on Anti-GBM Disease. Semin Respir Crit Care Med 2011;32: 328-334 PubMed
 3. McAdoo SP, Pusey CD, Anti-Glomerular Basement Membrane Disease. Clin J Am Soc Nephrol 2017;12: 1162-1172. PubMed
 • Urdal P, Brun A, Åsberg A (red.). Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Antistoff mot glomerulus basalmembran, P. Sist oppdatert 30.03.2016. www.brukerhandboken.no.
 • Hornung N, Larsen EP, Ødum L, Kjeldsen HC. Glomerulær basalmembran-antistof (GBM). Lægehåndbogen, sist oppdatert 04.11.2020.

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med., NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Elling Ulvestad, dr. med., avdelingsoverlege, Avdeling for mikrobiologi og Immunologi, Gades Institutt, Haukeland Sykehus, Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Nete Hornung, Led. overlæge, klinisk lektor, ph.d., Klinisk biokemisk afdeling, Regionshospitalet Randers

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.