Antinukleære antistoffer, ANA

Definisjon

 • Antinukleære antistoffer, ANA
  • ANA er autoantistoff av IgG type som reagerer med normalt forekommende strukturer i cellekjerner. I økt konsentrasjon er ANA korrelert til bindevevssykdom
  • ANA er en heterogen gruppe antistoff rettet mot blant annet antigenene SSA, SSB, dsDNA, histon, kromatin, DNA, snRNP, Sm-antigen, Scl-70 og centromer
  • Dersom ANA påvises, rapporteres titer/konsentrasjon og eventuell antigen spesifisitet
  • Antistoffenes betydning for patogenesen er uklar
 • ANA-screening
  • Det undersøkes om pasienten har antistoffer mot kjerneantigen generelt
  • Ved positiv ANA-screening undersøkes det videre for å finne ut hvilken spesifisitet antistoffet har
  • Mange laboratorier vil automatisk undersøke på anti-ENA (ENA = ekstraherbare nukleære antigener) og anti-dsDNA (ds = double stranded; antistoffet kalles også anti-‘nativt‘ DNA).
  • ENA omfatter bl. a. antigenene Sm, RNP, SS-A (=Ro), SS-B (=La), Scl-70 (topoisomerase 1), histon, snRNP, centromer og Jo-1 (histidyl tRNA syntetase)

NPU-kode

 • NPU28402

Normalområde

 • Negativ på ANA ved indirekte immunfluorescens/ELISA
 • Positivt resultat ved ANA screening og anti-dsDNA angis avhengig av analysemetode, som titer, OD-ratio eller U/mL

Aktuelle indikasjoner

 • Diagnostisk og differensialdiagnostisk utredning av revmatiske systemsykdommer
  • Systemisk lupus erytematosus (SLE)
  • Sjögrens syndrom
  • Sklerodermi
  • Mixed connective tissue disease (MCTD)
  • Polymyositt/dermatomyositt
  • Juvenil polyartritt
  • Antigenspesifisitet av ANA kan brukes til å skille mellom SLE, sklerodermi, Sjögrens syndrom og blandet bindevevssykdom
 • Annen autoimmun systemsykdom
  • Kronisk aktiv hepatitt
  • Hypergammaglobulinemi
  • Mistanke om medikamentelt utløst LE syndrom: Hydralazin, procainamid
 • Gjentatt ANA testing i oppfølgingsøyemed er ikke indisert, men ny testing kan vurderes dersom klinisk endring gjør ny diagnostisk vurdering aktuelt

Testegenskaper

 • Indirekte immunfluorescens teknikk på humane epiteliale celler (Hep-2-celler) (IIF)
 • Fluoroenzyme Immuno Assay (EliA) – ImmunoCAP
 • En effektiv ANA-test påviser ca 95% av alle med SLE og 65% av alle med Sjögrens syndrom (sensitivitet)
  • En negativ ANA-test taler imot SLE
 • Spesifisiteten er ikke så høy og positiv test med lave titerverdier kan forekomme hos friske personer
  • Friske individer: 5% har positiv ANA

Prøvetaking

 • Serum

Feilkilder

 • Mange friske personer har positiv ANA
 • Visse medikamenter kan gi falske positive ANA-tester
  • eks. procainamid og hydralazine

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Titernivået behøver ikke korrelere med sykdomsaktiviteten
 • En ANA-test er positiv ved et titer på 1:40 eller 1:80 (avhengig av laboratoriet)
  • Det er en viss risiko for falske positive prøver ved moderat forhøyet titer
 • Sensitivitet av ANA ved ulike tilstander
  • SLE:  > 95%
  • Sklerodermi: 60-70%
  • Revmatoid artritt: 25-30%
  • Sjögren's syndrom: 50-60%
  • Dermatomyositt: 10-50%
  • Polyarteritt: 10%

Tolkninger

 • Positiv ANA-screening uten påvist spesifisitet er et uspesifikt funn og har begrenset informasjonsverdi, men utelukker ikke systemisk bindevevssykdom
 • Positiv ANA i kombinasjon med kliniske funn indikerer revmatisk systemsykdom
 • Titeret korrelerer ikke til sykdomsaktivitet eller prognose

Spesifikke funn

 • Betydningen av de enkelte spesifisiteter kan kort oppsummeres slik:
Forekomst av ANA ved ulike sykdommer Spesifikke antistoffer
Systemisk lupus erythematosus 60-95% dsDNA
Andre systemiske bindevevssykdommer
Sklerodermi 90% Anti-Scl-70
Sjögrens syndrom 80% SSA/SSB
Polymyositt 40% Jo1
Revmatoid arthritt 25% Anti-CCP
Andre sykdommer
Kronisk aktiv hepatitt (autoimmun hepatitt) 90% Antistoffer mot glatt muskulatur (SMA)
Myastenia gravis 50% Antistoffer mot acetylcholinreseptor
Waldenströms makroglobulinemi 20% M-komponent
Diabetes mellitus 20% Anti-GAD65
Friske personer 5%, øker med alder  

Forekomst i % av spesifikke antinukleære antistoffer ved ulike sykdommer

 

Mønster Spesifisitet SLE Sjögrens syndrom Sklerodermi MCTD
Homogen eller perifer kjernefarging dsDNA 60-90%      
Histoner 80% (medikam. LE)      
Scl-70     15%  
Flekket kjernefarging SSA (anti-RO) 65% 50%    
SSB (anti-La) 20% 40%    
U1snRNP       90%
Sm-antigen 15%      
Centromer     70-80%  
 • Negativ ANA taler imot SLE
 • Påvisning av antistoffer mot dsDNA er sterkt koblet til SLE og er en risikomarkør for komplikasjon i form av glomerulonefritt
 • Antistofftiter for dsDNA kan anvendes som sykdomsaktivitetsmarkør
 • Ut fra fluorescensmønsteret kan det deretter undersøkes for spesifikke antistoffer

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Spesialistoppgave
 • Positiv ANA-screening bør uttitreres og suppleres med spesifikke antistoffbestemmelser

Kilder

Referanser

 
 • Schaffalitzky de Muckadell O, Haunsø S, Vilstrup H, reds. Medicinsk Kompendium. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2009
 • Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged S, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg., København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S, 2010.
 • Urdal P, Brun A, Åsberg A (red.). Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Anti-nukleære antistoffer, P. Sist oppdatert 09.09.2014. www.brukerhandboken.no.
 • Ødum L, Kjeldsen HC, Hansen-Nord G. (ANA) screening: Antinukleære antistoffer, Hep-2 celler (mønster). Lægehåndbogen, sist oppdatert 09.01.2020.

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Elling Ulvestad, dr. med., avdelingsoverlege, Avdeling for mikrobiologi og Immunologi, Gades Institutt, Haukeland Sykehus, Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.