Mitokondrie antistoff, AMA

Definisjon

 • Antimitokondrie antistoff = AMA
 • AMA autoantistoffer retter seg mot et lipoprotein (M2) i den indre membranen i mitokondriet
  • Mitokondrieantigener finnes især i lever, thyreoidea, pankreas og nyrer
 • AMA tilhører i all hovedsak IgG-klassen og dannes i hovedsak sekundært til levercelleskade
 • Det er ikke vist direkte at AMA forårsaker levercelle- eller gallegangsdestruksjon
 • Primær biliær cirrhose
  • Har høyt titer av AMA
  • Har i motsetning til andre cirroser også høyt IgM nivå (80%)
  • Positiv ANA

NPU-kode

 • NPU09332

Referanseområde

 • Metodeavhengige verdier
 • Negativ ved indirekte immunfluorescens
 • Positiv test i titer >= 64
 • Påvisning i ELISA av antistoff mot M2 øker diagnostisk spesifisitet

Aktuelle indikasjoner

 • Særlig nyttig i utredningen av primær biliær cirrhose
  • Det bør samtidig også undersøkes på antistoffer mot glatt muskulatur, samt gjøres kvantitering av IgG og IgM
 • Mistanke om autoimmun kronisk aktiv hepatitt
 • Utredning av pasienter med uklar, kronisk leversykdom
 • Ved leverbiopsi

Prøvetaking

 • Serum

Testegenskaper

 • ELISA teknikk med opprensede mitokondriepartikler som antigen

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Finnes hos < 2% av normalbefolkningen
 • Primær biliær cirrhose
  • Forhøyede AMA-verdier finnes hos over 95%
  • Vanligvis rettet mot varianten M2 og ledsaget av forhøyet IgM
 • Høye titer også ved
  • autoimmun kronisk aktiv hepatitt (5 – 10%)
  • annen leversykdom (hos 1%)
 • Forhøyede verdier kan også ses ved
  • systemisk lupus erytematosus
  • revmatoid artritt
  • thyroideasykdom
  • pernisiøs anemi
  • idiopatisk Addisons sykdom
  • autoimmun hemolytisk anemi
 • AMA er uegnet som oppfølgingstest for å følge eventuell sykdomsaktivitet

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Spesialistoppgave
 • Ved kronisk hepatitt hos unge kvinner med negativ SMA og AMA bør det utføres ANA- og ANCA-screening

Kilder

Referanser

 
 • Ulvestad E. Autoantistoffer mot mitokondrier. Tidsskr Nor Lægeforen 1999; 119: 1611.
 • Schaffalitzky de Muckadell O, Haunsø S, Vilstrup H, reds. Medicinsk Kompendium. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2009.
 • Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged S, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg., København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S, 2010.
 • Urdal P, Brun A, Åsberg A (red.). Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Antistoff mot mitokondrier, P. Sist oppdatert 09.09.2014. www.brukerhandboken.no.
 • Ødum L, Kjeldsen HC, Friis-Hansen L, Hansen-Nord G. Mitochondrie-antistof (AMA). Lægehåndbogen, sist oppdatert 07.01.2019.

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med., NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Elling Ulvestad, dr. med., avdelingsoverlege, Avdeling for mikrobiologi og Immunologi, Gades Institutt, Haukeland Sykehus, Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.