Antiglobulin test

Definisjon

 • Tidligere benevnt Coombs test1
 • Direkte antiglobulin test
  • Påviser antistoff bundet direkte til pasientens røde blodceller
  • Undersøkelsesmateriale: Pasientens røde blodceller
  • Metoden er nyttig til å skille immunmediert hemolyse fra hemolyse forårsaket av andre faktorer2
 • Indirekte antiglobulin test
  • Anvendes ved antistoffidentifikasjoner, blodtypebestemmelser og forlikelighetsundersøkelser
  • Påviser uventede frie serumantistoffer rettet mot røde blodceller. Antistoffene påvises indirekte ved at pasientens serum blandes med blodgiver erytrocytter i laboratoriet
  • Undersøkelsesmateriale: Pasientens serum/plasma
   • Påviser serum blodtypeantistoff i forkant av transfusjon
   • Avslører maternelle anti-blodtype antistoff under svangerskap

Normalområde

 • Direkte antiglobulin test: Negativ
 • Indirekte antiglobulin test: Negativ

Aktuelle indikasjoner

 • Hemolytisk sykdom hos nyfødte
 • Ervervet hemolytisk anemi
 • Transfusjonsreaksjon
 • Forberedelse før transfusjon

Prøvetaking

 • 3 ml EDTA blod

Feilkilder

 • En rekke medikamenter kan føre til at direkte antiglobulin test blir positiv

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Direkte antiglobulin test er positiv - graderes fra 1+ til 4+, opptrer ved
  • Transfusjonsreaksjon, akutt eller forsinket
  • Autoimmun hemolytisk anemi
  • Cephalotin behandling
  • Medikamenter som alfa-metyldopa, penicillin, insulin
  • Hemolytisk sykdom hos nyfødte
 • Direkte antiglobulin test er negativ
  • Ved ikke-autoimmun hemolytisk anemi
 • Indirekte antiglobulin test er positiv - graderes fra 1+ til 4+
  • Ved tilstedeværelse av spesifikke antistoffer, vanligvis fra tidligere transfusjoner eller svangerskap
  • Ved tilstedeværelse av uspesifikke antistoffer, som kuldeagglutininer
 • Foreligger hemolyse?
  • Når en direkte antiglobulin test er positiv, er det viktig å avgjøre om det foreligger laboratoriemessige eller kliniske bevis på hemolyse
  • Hvis det ikke er tegn til hemolyse, er ytterligere undersøkelser ikke påkrevd

Biokjemiske funn ved hemolyse

 • Hemoglobinuri
 • Forhøyede
  • Retikulocytter
  • LDH
  • Ukonjugert bilirubin
 • Nedsatte
  • Hb
  • Haptoglobin

Tilstander forbundet med positiv direkte antiglobulin test, med eller uten hemolyse

 • Eksogen immunglobulin tilførsel
 • Nylig hematopoietisk stamcelle transplantasjon
 • Nylig organtransplantasjon
 • Systemisk lupus erytematosus
 • Infeksiøs mononukleose
 • Noen hematologiske tilstander, inklusive lymfoproliferativ sykdom

Tilstander forbundet med hemolyse og negativ direkte antiglobulin test

 • Mikroangiopatiske hemolytiske anemier (trombotisk trombocytopenisk purpura, disseminert intravaskulær koagulasjon
 • Hypersplenisme
 • Leversykdom
 • Hemoglobinopatier (sigdcelleanemi, thalassemi)
 • Erytrocytt membranopatier (sfærocytose)
 • Mangel på erytrocyttenzymer (G-6-PD mangel, pyruvat kinase mangel)
 • Infeksjonssykdommer (Clostridium difficile)
 • Erytrocytt traume (mekanisk hjerteklaff, feilbruk av blodvarmere)

Kilder

Sentral kilde

 • Bagge Hansen M, Larsen EP, Kjeldsen HC. Antiglobulin test (tidligere benævnt Coombs test). Lægehåndbogen, sist oppdatert 03.12.2018.

Referanser

 1. Zantek ND, Koepsell SA, Tharp DR Jr, Cohn CS. The direct antiglobulin test: a critical step in the evaluation of hemolysis. Am J Hematol 2012;7(7): 707-9 PubMed
 2. Zarandona MJ, Yazer MH. The role of the Coombs test in evaluating hemolysin in adults. CMAJ 2006; 174: 305-7. PubMed

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Elling Ulvestad, dr. med., avdelingsoverlege, Avdeling for mikrobiologi og Immunologi, Gades Institutt, Haukeland Sykehus, Bergen
 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med., NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Morten Bagge Hansen, overlæge, dr.med., klinikchef, Klinisk Immunolog. afd., Rigshospitalet (Lægehåndbogen)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.