Anti-GAD

Definisjon

 • Anti-GAD er auto-antistoffer (65GAD) mot β-celleantigener (glutaminsyredekarboksylase) som finnes i de Langerhanske øyer i pankreas hos pasienter som har autoimmun diabetes mellitus
  • Det foreligger to isoformer av enzymet på henholdsvis 65kDa (65GAD) og 67kDa (67GAD)
 • Autoimmun diabetes mellitus
  • Vil si type I diabetes med autoimmun inflammasjon i øycellene i pankreas
  • Positiv anti-GAD finnes hos omkring 60-80% av pasientene med type 1 diabetes mellitus ved diagnosetidspunktet
  • Fordi forekomst av anti-GAD kan avta i forløpet av sykdommen, er prøven av størst betydning ved debut av sykdommen
 • Pasienter med antatt type II diabetes som er anti-GAD positive ved diagnosetidspunktet
  • Klassifiseres som å ha type I diabetes med langsom sykdomsutvikling
  • LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults)
  • Det har vist seg at ca. 10% av pasienter som har vært oppfattet som tradisjonell type 2-diabetes, dvs. er insulinuavhengige på diagnosetidspunktet, er anti-GAD positive
 • Innenfor nevrologi er anti-GAD assosiert med1
  • Encephalomyelitt eller limbisk encefalitt med eller uten samtidig forekomst av cancer
  • Paraneoplastisk cerebellar ataksi
  • Stiff-person syndrom og varianter av det inklusive progressiv encephalomyelitt med rigiditet og myoklonus

NPU-kode

 • NPU29550
 • NPU12544
 • NPU12546
 • NPU28627
 • NPU28628
 • NPU54726
 • NPU54727
 • NPU28103

Normalområde

 • Metodeavhengige verdier. Konferer utførende laboratoriums referanseområder

Aktuelle indikasjoner

 • Ved diagnosetidspunktet der man er i tvil om diabetestypen (type 1 vs 2), særlig aktuelt hos yngre, slanke, antatt type 2-diabetikere

Testegenskaper

 • Påviser autoantistoffer mot øycellene i pankreas
 • Sensitiviteten for diabetes mellitus type 1 er 70%, mens spesifisiteten er 95%
 • Kan ofte påvises før kliniske tegn på diabetes mellitus type 1 foreligger

Prøvetaking

 • Vanlig serumprøve

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Høye verdier (≥ 0,9 U/mL) gir holdepunkt for at pasienten har type 1 diabetes eller LADA og kan utvikle absolutt insulinmangel
 • Fravær av anti-GAD utelukker ikke type 1 diabetes

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Sannsynlig at det vil bli behov for insulinbehandling. Behovet kan melde seg kort tid etter sykdomsdebut

Kilder

Sentrale kilder

 • Schaffalitzky de Muckadell O, Haunsø S, Vilstrup H, reds. Medicinsk Kompendium. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2009
 • Statens Serum Institut. Diagnostisk håndbog 06.03.2011
 • Urdal P, Brun A, Åsberg A (red.). Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Anti-GAD, P. Sist oppdatert 09.09.2014. www.brukerhandboka.no
 • Friis-Hansen L, Hansen-Nord G, Hornung N. (GAD-65) Glutamatdecarboxylase (gad 65)-antistof (IgG). Lægehåndbogen, sist oppdatert 25.09.2017

Referanser

 1. Gagnon MM, Savard M, Limbic Encephalitis Associated With GAD65 Antibodies: Brief Review of the Relevant literature. . Can J Neurol Sci 2016;43: 486-93 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen

Tidligere fagmedarbeidere

 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.