ANCA

Definisjon

 • Screeningsundersøkelse til påvisning av antistoff mot nøytrofilt cytoplasma-antigen (ANCA) i serum ved bruk av ELISA-teknikk eller indirekte immunfluorescens teknikk (IIF)
 • ANCA er en gruppe autoantistoffer, hovedsakelig av IgG type, som reagerer med antigener i cytoplasmaet fra de nøytrofile granulocyttene (azurofile granula)
 • ANCA deles på bakgrunn av de mønstre som fremkommer ved indirekte immunfluorescens på grantulocytter, i to hovedgrupper:
  • p-ANCA – perinukleært mønster
   • Myeloperoxidase-antistoff (MPO)
   • Antistoffer mot elastase, lysozyme, lactoferrin med flere
  • c-ANCA – diffust kornet mønster i cytoplasma
   • Proteinase 3-antistof (Pr-3)
 • Antistoff mot nøytrofilt cytoplasma-antigen i granulocytter
  • Antistoff mot antigenet proteinase-3 (PR3) kalles c-ANCA eller PR3-ANCA
  • Antistoff mot antigenet myeloperoksidase kalles p-ANCA

Patologi

 • ANCA kan påvises ved mange autoimmune sykdommer, men er spesielt assosiert til primær vaskulitt i små blodkar
  • Wegeners granulomatose
  • Mikroskopisk polyangiitt
  • Glomerulonefritt
 • Antistoffene er involvert i patogenesen og sykdomsprogresjonen ved bl.a. å fremme frigivelsen av lytiske enzymer fra granulocyttene, og derved fremkalle eller vedlikeholde den inflammatoriske prosessen i blodkarene (vaskulitt)
 • ANCA kan ses ved en rekke andre tilstander f.eks. ulcerøs kolitt, men er i disse tilfelle ikke assosiert med vaskulitt og således kun en markør

NPU-kode

 • NPU16401
 • NPU12011
 • NPU14533
 • NPU28517
 • NPU28335
 • NPU28334
 • NPU12011

Referanseområder

 • Metodeavhengige verdier
 • p-ANCA og c-ANCA
  • Negativ
  • Grenseverdien settes slik at 5% av de friske har en positiv verdi
 • Pr-3-antistoff (ELISA)
  • Metodeavhengig
  • Negativ: < 2,0 kIU/L
  • Gråzone: 2,0-3,0 kIU/L
  • Positiv: > 3,0 kIU/L
 • MPO-antistoff
  • Metodeavhengig
  • Negativ: 3,5 kIU/L
  • Gråzone: 3,5 - 5,0 kIU/L
  • Positiv: > 5,0 kIU/L
 • Svarangivelse
  • Resultatet angis enten kvalitativt som negativ/positiv eller semikvantitativt som et titer
  • Positive svar semikvantiteres i svakt, middels eller sterkt positiv ut fra fluorescens-intensiteten ved serum fortynnet 1:20
  • Positive resultater følges opp med kvantitativ bestemmelse av MPO-antistoff og Pr-3-antistoff (ELISA). Høyeste titertrinn ≥ 1280

Aktuelle indikasjoner

 • Mistanke om systemisk småkarsvaskulitter (diagnose og behandlingskontroll)
  • Wegeners granulomatose
   • Blødning fra øvre luftveier
   • Kronisk rhinitt
   • Sinusitt
  • Mikroskopisk polyangiitt
   • Allmenne symptomer
   • Lungesymptomer
   • Hudsymptomer
   • Nyrepåvirkning
 • Glomerulonefritt med uklar genese
  • Hematuri, proteinuri, sylindre
 • Klinisk mistanke om eksaserbasjoner
 • Medikamentelt utløst lupus erythematosus

Testegenskaper

 • Immunfluorescenstest
  • Ved positivt funn undersøkes det på MPO-antistoff og Pr-3-antistoff ved ELISA
 • ELISA-tester
 • Analysetester
  • Vanligvis utredes for MPO-antistoff og Pr-3-antistoff med ELISA
  • SSI: Screening av serum i fortynning 1:20 for ANCA ved Indirekte immunnfluorescens teknikk (IIF) på etanol fikserte humane nøytrofile granulocytter
  • Ved positivt funn undersøkes det på MPO-antistoff og PR-3-antistoff ved ELISA

Prøvetaking

 • Serumprøve

Feilkilder

 • ANA kan gi falsk positiv ANCA
 • Positiv ANCA ses hos 2% av friske personer under 60 år

Vurdering av unormalt prøvesvar

Positiv prøve på ANCA, generelt

 • Hvis immunfluorescens kombineres med kvantitativ bestemmelse av antistoffer mot Pr-3 og MPO, fås såvel høy sensitivitet og spesifisitet
 • Hos pasienter med ANCA positiv grunnsykdom (Wegeners granulomatose, mikroskopisk polyangiitt, Churg-Straus’ syndrom) kan forløpet kompliseres med sekundær glomerulonefritt
  • Fokal nekrotiserende glomerulonefritt
 • ANCA er normalt ikke forhøyet ved
  • Primær vaskulitt i store eller mellomstore arterier
  • Sekundær vaskulitt
  • Andre vaskulittformer f.eks. erythema nodosum

p-ANCA / MPO-ANCA

 • Sterk positiv p-ANCA/MPO-antistoff tyder på mikroskopisk polyangiitt
 • Positiv p-ANCA konfirmert med positive antistoffer mot MPO forekommer ved småkarsvaskulitter
  • Mikroskopisk polyangiitt: 50 – 80%
  • Churg-Straus’ syndrom: 50 – 80%
  • Schönleins purpura: sjelden
 • Nivået av anti-MPO antistoffer korrelerer ikke med sykdomsaktivitet eller behandlingseffekt
 • Positiv P-ANCA/Anti-MPO-antistoffer ses også ved andre tilstander
  • SLE
  • Systemisk sclerose
  • Infeksjon
  • Medikamentelt utløst LE
  • Primær skleroserende cholangitt
  • Goodpastures syndrom (glomerulær basalmembran-antistoff (GMB))

c-ANCA / Pr3-ANCA

 • Sterk positiv c-ANCA/Pr-3-antistoff tyder på Wegeners granulomatose
 • Positiv c-ANCA konfirmert med positive antistoffer mot Pr-3 forekommer ved granulomatøs polyangiitt (GPA) (tidligere kalt Wegeners granulomatose)
  • Aktiv generalisert form: 90%
  • Aktiv lokalisert form: 60%
  • Inaktiv form: 15%
 • Positiv c-ANCA konfirmert med positive antistoffer mot Pr-3 forekommer ved
  • Mikroskopisk polyangiitt: 30%
  • Relapsing polychondritt: 20%
  • Fokal nekrotiserende glomerulonefritt: 30%
 • Negative funn utelukker ikke granulomatøs polyangiitt (GPA) (Wegeners granulomatose)
 • Ofte er det en sammenheng mellom sykdomsaktivitet og titer

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Spesialistoppgave - biopsier av hud og nyre
 • Positiv ANCA screening bør suppleres med Pr-3-antistoff, MPO-antistoff og GBM-antistoff

Kilder

Referanser

 
 • Hornung N, Hansen-Nord G, Ødum L. (ANCA) screening: Anti neutrofilocyt cytoplasma antistof. Lægehåndbogen. Sist oppdatert 07.01.2019.
 • Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged S, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg., København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S, 2010.
 • Statens Serum Institut. Diagnostisk håndbog 06.03.2011.

Fagmedarbeidere

 • Ingard Løge, sjefsredaktør NEL, Trondheim

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.