Acetylkolin reseptor antistoff (IgG)

Definisjon

 • Acetylcholin receptor antistoff  = AChR antistoff
 • AChR antistoff av IgG type opptrer ved myasthenia gravis1
  • Myasthenia gravis skyldes sannsynligvis en autoimmun prosess
  • Autoantistoff mot AChR er av patogenetisk betydning
  • AChR antistoff binder seg til acetylkolin reseptorene ved de tverrstripete motoriske endeplatene og blokkerer for effekten av acetylkolin og muskelkontraksjonen uteblir
  • Mengden AChR antistoff varierer sterkt mellom ulike pasienter
  • Hos den enkelte pasient samvarierer mengden AChR antistoff med pasienten kliniske tilstand
 • Nivået av AChR-antistoffer varierer mye fra pasient til pasient, men hos den enkelte pasient avspeiler nivået sykdomsaktiviteten

Patologi

 • Ved påvisning av AChR-antistoff før 50 års alderen
  • Er det stor sannsynlighet for at den tilgrunnliggende årsaken er et thymom og at det samtidig foreligger autoimmun myopati
  • Påvisning av Titin-antistoffer er et sterkt indisium
 • Hvis AChR-antistoff er negativ
  • Bør det suppleres med autoantistoffer mot muskelspesifikk kinase (MuSK), en tyrosinkinasereseptor som er nødvendig for en normal nevromuskulær funksjon
 • Presynaptiske nevromuskulære transmissionsdefekter
  • Muskelsvekkelse med kraftnedsettelse og hurtig uttretning kan også ses ved presynaptiske nevromuskulære transmissionsdefekter
  • Lambert-Eatons syndrom
   • Antistoffdannelse mot de presynaptiske Ca2+ kanaler, slik at disse nedbrytes og utslippet av acetylcholin reduseres

NPU-kode

 • NPU18343

Referanseområder

 • Metodeavhengig
 • Negativ: < 0,25 nmol/L
 • Gråsone: 0,25 – 0,40 nmo/L
 • Positiv: > 5 nmol/L
 • Nivået av AChR-antistoffer varierer mye fra pasient til pasient, men hos den enkelte pasient avspeiler nivået sykdomsaktiviteten

Aktuelle indikasjoner

 • Ved mistanke om myasthenia gravis
 • Gir nyttig informasjon om behandlingseffekten av immunosuppressiva og plasmaferese ved myasthenia gravis

Testegenskaper

 • Immunpresipitasjonsassay
 • Sensitivitet opptil 90% (se nedenfor)
 • Spesifisitet er høy (> 90%)
 • Hos 30–50% av pasientene med okkular myastenia kan AChR-antistoffer ikke påvises

Prøvetaking

 • 5 ml serum
 • På samme prøve kan utføres p-titin-antistoff og p-muskelspesifikk tyrosinkinasereseptor-antistoff (IgG) (MuSK)

Feilkilder

 • Positive resultater kan finnes hos pasienter med Lambert-Eaton myastenisk syndrom eller ved autoimmun leversykdom

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • AChR antistoff finnes
  • hos 85-90% av personer med generalisert myasthenia gravis
  • hos 50-70% med okkulær myasthenia gravis
  • hos ca. 80% av pasienter i remisjon
 • Antistoffnivået hos den enkelte pasient er en markør for sykdomsaktivitet
 • Pasienter med kun øyesymptomer har gjennomgående lavere titer enn dem med generalisert myasthenia gravis
 • Hvis AChR-antistoff er positiv, bør det suppleres med Titin-antistoff med henblikk på påvisning av thymom eller ledsagende autoimmun myopati
 • Hvis AChR-antistoff er negativ, suppleres med MuSK-antistoffer

Kilder

Referanser

 1. Berrih-Aknin S, Le Panse R, Myasthenia gravis: a comprehensive review of immune dysregulation and etiological mechanisms. J Autoimmun. 2014 ;52: 90-100
 • Hornung N, Hansen-Nord G, Ødum L. Acetylcholinreceptor-antistof (IgG). Lægehåndbogen. Sist oppdatert 20.06.2017.
 • Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged S, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg., København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S, 2010.

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med., NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Annebirthe Bo Hansen, overlæge, ph.d., Klinisk Biokemisk afdeling, Hospitalsenheden Vest, Danmark
 • Elling Ulvestad, dr. med., avdelingsoverlege, Avdeling for mikrobiologi og Immunologi, Gades Institutt, Haukeland Sykehus, Bergen

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.