Hemokromatose, gentest

Definisjon

 • Hemokromatose type 1 er en autosomal recessiv arvelig sykdom
 • Mutasjonen er lokalisert til hemokromatose-genet (HFE-genet) på kromosom 6, og fører til økt opptak av jern og avleiring av jern/hemosiderin i kroppens organer
 • Ca. 90% av alle tilfeller med hemokromatose er forårsaket av mutasjoner i HFE-genet
 • Det er påvist 3 punktmutasjoner i HFE-genet: C282Y, H63D og S65C
  • C282Y har størst klinisk betydning
  • Ca. 0,7% i den norske befolkningen er homozygot, og ca. 15% heterozygot for C282Y-mutasjonen
  • Omtrent 90% av pasientene med klinisk sykdom er homozygote for C282Y-mutasjonen i HFE-genet, og slik genotype hos en pasient med kliniske og/eller biokjemiske tegn til arvelig hemokromatose bekrefter tilstanden
 • Det finnes andre sjeldnere former for hereditær hemokromatose (type 2 og 4) som kan påvises med andre DNA-undersøkelser

NPU-kode

 • NPU19111

Normalområde

 • Negativt funn

Aktuelle indikasjoner

 • Ved klinisk mistanke om hemokromatose
  • F.eks. ved forhøyet transferrin og forhøyet ferritin
 • Ved hemokromatose hos nære slektninger

Testegenskaper

 • Testen består i påvisning av tre ulike punktmutasjoner i hemokromatose (HFE)-genet (C282Y, H63D og S65C)
  • Den viktigste mutasjonen er C282Y

Prøvetaking

 • 2 x 3 mL EDTA-blod
 • Glassene skal ikke åpnes før de sendes til laboratoriet

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Homozygoti for C282Y-mutasjonen sammen med klinisk eller biokjemisk mistanke bekrefter sykdommen
  • Gjelder 90% av de med hemokromatose
  • Nyere forskning viser at kun ca. 1-3% av personer som er homozygote for C282Y-mutasjone, utvikler klinisk sykdom
  • Den "biokjemiske penetrans" er mye større. Økt s-transferrinmetning ses hos de aller fleste, høy s-ferritin er også vanlig, og høy s-ALAT påvises hos 20-30%
 • Noen få prosent er såkalt compound heterozygote for mutasjonene C282Y/H63D eller C282Y/S65C, og påvises compound heterozygoti hos en pasient med kliniske og/eller biokjemiske tegn til arvelig hemokromatose, er diagnosen styrket, men ikke bekreftet
  • Risikoen for å utvikle klinisk hemokromatose er lavere hos de som er compound heterozygote enn hos de som er homozygote for C282Y-mutasjonen, og enda mye lavere hos de som ikke har mutasjon i HFE-genet
 • Resten av pasientene med klinisk sykdom er enten enkle heterozygote eller har ingen kjent sykdomsassosiert mutasjon i HFE-genet

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Ved påvist homozygot C282Y-mutasjon, men uten klinisk sykdom, bør pasienten følges med regelmessige målinger av ferritin for å diagnostisere ev. akkumulering tidlig. Ferritin-målinger for eksempel årlig eller annethvert år
 • Påvises compound heterozygoti uten tegn til jernakkumulering, kan s-transferrinmetning vurderes
  • Hvis denne er økt, bør s-ferritin kontrolleres igjen om 2-3 år, ev. også senere
  • Hvis s-transferrinmetning er normal, skulle ytterligere kontroll av s-ferritin være unødvendig

Kilder

Referanser

 
 • Analyser ved Avd. for Med. Biokjemi, St Olavs Hospital. Hemokromatose, arvelig - gentest. Aug 2012.
 • Hornung N, Hansen-Nord G, Ødum L. Hæmokromatose, genetisk undersøgelse. Lægehåndbogen. Sist oppdatert 21.09.2017.
 • Hemokromatose gentest, B. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi. Sist oppdatert 01.02.2019.

Fagmedarbeidere

 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.