Fragilt X, gentest

Definisjon

 • Fragilt X, gentest, DNA-test
 • Fragilt X syndrom er en genetisk forstyrrelse med mutasjon av FMR1-genet som forårsaker en rekke utviklingsproblemer inkludert læringsvansker og kognitive forstyrrelser1
 • Skyldes et unormalt antall repeterte enheter (CGG) på X-kromosomet. Dette gjør at det i mikroskop ser ut som det er et brudd på X-kromosomet
 • Menn/gutter er oftere alvorligere affisert enn kvinner/jenter

Normalområde

 • Normalt: 14 - 50 CGG-enheter
 • Premutasjon: 50-200 CGG-enheter
 • Full mutasjon: > 200 CGG-enheter

Aktuelle indikasjoner

 • Ved mental retardasjon og mistanke om fragilt X-syndrom

Testegenskaper

 • Polymerasekjedereaksjon (PCR) med påfølgende bestemmelse av antall og størrelse for spesifikke produkter ved hjelp av agarosegel-elektroforese
 • Testen omfatter to forskjellige undersøkelser, som begge bestemmer antall CGG-tripletter i FMR1-genet (FRAXA)
 • Første del av testen benytter PCR-teknikk, og vil gi konklusivt svar for normale menn (ett allel med 5-44 CGG-tripletter) og de fleste normale kvinner (to alleler med 5-44 CGG-tripletter)
 • Ved inkonklusivt svar (ingen påvisbare alleler, eller kun ett allel med 5-44 CGG-tripletter hos kvinner), oversendes prøven til Haukeland Universitetssykehus for videre undersøkelse. Funn av 45-54 CGG-tripletter har uviss klinisk betydning

Prøvetaking

 • 3 ml EDTA-blod
 • Glassene skal ikke åpnes før de sendes til laboratoriet
 • Ved vanskelig prøvetaking (nyfødte og små barn) kan prøven tas kapillært. Det er da tilstrekkelig med 0,5 mL EDTA-blod

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Full mutasjon
  • Fører hos menn oftest til alvorlig mental retardasjon
  • Hos kvinner ikke like entydig bilde. Graden av mental retardasjon vil som regel være mindre uttalt enn hos menn
 • Premutasjon fører alene ikke til mental retardasjon
  • Premutasjoner (55-200 CGG-tripletter) er i seg selv ikke kjent å være årsak til mental retardasjon, men kan ved arv ekspandere til full mutasjon
 • Da både arvegangen og sykdomsbildet ved Fragilt X-syndrom er komplisert, anbefales rekvirenten å kontakte spesialist i medisinsk genetikk ved tvil om tolkingen

Kilder

Referanser

 
 1. Saul RA, Tarleton JC. FMR1-Related Disorders. GeneReviews, last revision April 26, 2012 . www.ncbi.nlm.nih.gov
 • Analyser ved Avd. for Med. Biokjemi, St Olavs Hospital. Fragilt X - gentest. Aug 2012.

Fagmedarbeider

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.