Faktor V Leiden DNA

Definisjon

 • En utbredt genfeil fører til dannelse av såkalt faktor V Leiden, hvor aktivert protein C ikke har den samme inhiberende (antikoagulasjons) effekt på faktorene V og VIII, med trombosetendens til følge
 • Er den hyppigste årsak til arvelig venøs tromboembolisme og skyldes nesten alltid en punktmutasjon i genet for faktor V
 • Undersøkelse for en spesifikk genetisk endring i koagulasjonsfaktor V genet
  • Resultatet kan enten være normalt (to normale alleler), heterozygot (et normalt og et abnormt allel) eller homozygot (to abnorme alleler)
 • Punktmutasjonen har posisjon Arg506Glu
  • Forekommer hos ca. 8% i Norge. I Europa angis forekomst 3-7% er heterozygote og 0,02-0,13% er homozygote
  • Heterozygote har 5-10 ganger økt risiko for venøs tromboembolisme sammenliknet med en normalbefolkning, mens homozygote har 50-100 ganger økt risiko
 • FV Leiden mutasjon
  • Nedarves autosomalt dominant
  • Blant pasienter med venøs tromboembolisme har ca. 20% Faktor V Leiden mutasjonen og ved trombose i svangerskap ca. 30%.
  • Ved arvelig økt trombosetendens har opp til 50% Faktor V Leiden mutasjon, mens til sammen 5-15% har en mangel på enten protein C, protein S eller antitrombin
  • Kan forekomme sammen med andre tromboserelaterte mutasjoner

NPU-kode

 • NPU19270

Normalområde

 • Negativt svar: det vil si ikke bærer
  • I Norge er ca. 8% bærere av genfeilen
 • Vanlige svarangivelser
  • Ikke bærer, heterozygot eller homozygot for Arg506Glu-mutasjonen

Aktuelle indikasjoner

 • APC-resistens (APCR) som første test
  • Trombofili hvor det er påvist APC-resistens
  • Analysering av Faktor V Leiden mutasjon anbefales ved APCR funn som tyder på heterozygoti eller homozygoti, for å avkrefte eller bekrefte mutasjon
 • Ev. Faktor V Leiden som første test
  • Flere laboratorier har gått over til å analysere Faktor V Leiden som første test blant annet fordi APCR resultatet kan påvirkes av økt tilstedeværelse av lupus antikoagulant og ved bruk av direkte perorale antikoagulantia (DOAC)
 • Omdiskutert utredning
  • Indikasjoner for laboratorieutredning med tanke på arvelig økt risiko for trombose (trombofili) er omdiskutert, og indikasjonene under er noe forenklet og basert på forslag fra ulike anbefalinger
  • Som hovedregel gjelder at testing kun er indisert dersom resultatet vil kunne påvirke behandlingsvalget
 • Klinisk mistanke om FV Leiden mutasjon
  • Spontan venøs trombose/lungeemboli før 50-års alderen. F.eks. p-pille indusert dyp venetrombose (DVT)
  • Gjentatte spontane venøse tromboser
  • Tromboser med usedvanlig lokalisasjon f.eks. arm-, nyre-, cerebral- eller mesenterialvener
  • Familiær opphopning av trombosetilfeller
  • Gjentatte spontane sene aborter

Diagnostisk testing

 • I mange tilfeller vil det være hensiktsmessig å analysere både Faktor V Leiden (eller APCR) og de andre arvelige defektene (Antitrombin, Protein S, Protein C og Protrombinmutasjonen), og i tillegg ervervede defekter (lupus antikoagulant, antistoff mot kardiolipin og beta2 glykoprotein I)
 • Ved påvisning av flere defekter samtidig vil risiko for tromboembolisk sykdom øke betraktelig

Prediktiv testing

 • Kontroversielt
 • Det kan være aktuelt å teste personer som ikke har hatt venøs tromboembolisme dersom det er økt hyppighet av venøse tromboser hos unge (<50 år) i slekten
 • Dette er mest aktuelt dersom det kan settes i verk tiltak (f.eks profylakse i risikosituasjoner) for å hindre venøs tromboembolisme hos den asymptomatiske personen
 • Prediktiv testing er mest aktuelt ved forekomst av alvorlige arvelige trombofilitilstander (mangel på antitrombin, protein C eller protein S) i familien, eller ved homozygoti for Faktor V Leiden eller protrombin mutasjonen hos søsken
 • Ved prediktiv testing skal genetisk veiledning gis

Testegenskaper

 • DNA isoleres fra de hvite blodlegemene
 • Det område av faktor V genet som ønskes undersøkt, amplifiseres ved hjelp av PCR teknikk (polymerasekjedereaksjon)
 • Det amplifiserte DNA analyseres, og de allelspesifikke nukleotidsekvenser identifiseres

Prøvetaking

 • EDTA-blod
 • Krever ingen spesielle pasientforberedelser

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Svaret angir om pasienten er ikke-bærer, heterozygot eller homozygot for Arg506Glu-mutasjonen
 • Homozygoti for faktor V Leiden
  • Medfører 50-100 ganger økt risiko1
  • Må ha spesiell tromboseprofylakse i alle risikosituasjoner
  • Homozygote bør ikke bruke p-piller eller andre østrogenpreparater
 • Heterozygoti gir 5-10 ganger økt tromboserisiko
  • Ekstra oppmerksomhet omkring trombosefare og risikosituasjoner anbefales
  • Tilbakeholdenhet mot bruk av p-piller
 • Ved venøs tromboembolisme
  • Blant pasienter med venøs tromboembolisme har ca. 20% faktor V Leiden mutasjonen og ved trombose i svangerskap ca. 30%
  • Ved arvelig økt trombosetendens har opptil 50% faktor V Leiden mutasjon, mens tilsammen 5-15% har en mangel /dysfunksjon på enten protein C, protein S eller antitrombin.

Generelle kommentarer

 • Mutasjonen synes ikke å gi økt risiko for arteriell tromboemboli
 • Økt trombosetendens er multifaktorielt betinget, både genetiske og ikke-genetiske forhold spiller en rolle
 • Viktige ikke-genetiske forhold er traumer, operasjoner, inaktivitet, svangerskap, fødsel, bruk av p-pille med fler, og sammen med Faktor V Leiden-mutasjonen kan en eller flere av disse føre til venøs tromboembolisme hos enkelte pasienter

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Kvinner som er homozygote for faktor V Leiden mutasjonen bør ikke bruke p-piller eller hormoner i forbindelse med overgangsalder
 • Det kreves spesiell oppmerksomhet i forbindelse med situasjoner med økt tromboserisiko:
  • Svangerskap og fødsler, traumer, ortopediske operasjoner, sengeleie, lange flyreiser

Kilder

Referanser

 1. Bauer KA. Factor V Leiden and activated protein C resistance: Clinical manifestations and diagnosis. In UpToDate. Last updated Nov 22, 2019. UpToDate
 2. Emmerich J, Rosendaal FR, Cattaneo M, et al. Combined effect of factor V Leiden and prothrombin 20210A on the risk of venous thromboembolism--pooled analysis of 8 case-control studies including 2310 cases and 3204 controls. Study Group for Pooled-Analysis in Venous Thromboembolism. Thromb Haemost 2001; 86: 809-16 PubMed
 3. Baglin T et al. Clinical guidelines for testing for heritable thrombophilia. British J Haematol 2010;149:209-220 PubMed
 4. Faktor V-mutasjon gentest, B. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi. Sist oppdatert 10.04.2019.

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.