Apolipoprotein E DNA

Definisjon

 • Genotypen svarende til en hyppig polymorfi i genet som koder for apolipoprotein E (ApoE)
 • Apolipoprotein E er en viktig komponent i flere lipoprotein, især VLDL og HDL, og som spiller en rolle i deres omsetning, samt i utvekslingen av lipider mellom forskjellige vev og lipoproteinene
 • Proteinet fungerer også som lokal lipidtransportør i vevene og har en fremtredende rolle som lipidtransportør i cerebrospinalvæsken
 • I tillegg har proteinet en rekke andre funksjoner, bl.a. en evne til å stimulere og hemme forskjellige celletyper
 • Nesten alle personer med familiær dysbetalipoproteinemi type III er homozygote for punktmutasjonen som gir opphav til isoformen Apo E2, mutasjonen er Arg158Cys

De ulike gentyper

 • ApoE sitter på kromosom 19. Det er beskrevet mange polymorfier i genet, men de fleste er sjeldne eller lokalisert i ikke-kodende regioner
 • Punktmutasjoner i genet gir opphav til 3 vanlig forekommende isoformer (alleler), kalt E2,, E3 og E4
  • De 3 allelene gir 6 forskjellige genotyper: APOE 2-2, APOE 2-3, APOE 3-3, APOE 2-4, APOE 3-4 og APOE 4-4
 • Allelefrekvenser for nordeuropeere oppgis til
  • APOE2 er 8,2%
  • APOE3 er 74,8%
  • APOE4 er 17,0%
 • Og fordelingen av de 6 forskjellige genotypene er
  • APOE 2-2 er 1%
  • APOE 2-3 er 12%
  • APOE 3-3 er 56%
  • APOE 2-4 er 3%
  • APOE 3-4 er 25%
  • APOE 4-4 er 3%

Assosiasjon til sykdom

 • Genotypen APOE 2-2 medfører økt risiko for utvikling av familiær dysbetalipoproteinemi (restpartikkelhyperlipidemi, type III hyperlipidemi)
 • Genotypen APOE 4-4 medfører økt risiko for utvikling av Alzheimers sykdom
 • Genotypene APOE 3-4 og 4-4 medfører økt risiko for utvikling av (især) aterosklerotisk betinget kardiovaskulær sykdom og er forbundet med økt dødelighet av disse sykdommene

NPU-kode

 • NPU28729

Normalområde

 • Negativ test, det vil si ikke homozygot mutasjon

Aktuelle indikasjoner

 • Undersøkelsen kan ev. anvendes som supplement til andre undersøkelser i utredningen av pasienter (og deres familier) med:
  • Mistanke om familiær dysbetalipoproteinemi type III
  • Alzheimers sykdom

Prøvetaking

 • EDTA-blod

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Spesialistoppgave
 • Homozygot ApoE2-mutasjon finnes hos nær 100% av alle pasienter med familiær dysbetalipoproteinemi, det vil si svært høy sensitivitet
  • Negativ prøve nærmest utelukker tilstanden
  • Spesifisiteten er lav i det denne mutasjonen forekommer hos ca. 1% av befolkningen med normale blodlipider
 • ApoE4 allelet kombinert med røyking er vist å gi høyere risiko for koronar hjertesykdom enn hos røykere uten denne genfeilen, og også sammenlignet med ikke-røykere med genfeilen1
 • ApoE4 allelet er assosiert med hyppigere utvikling av Alzheimer's sykdom, og med debut av sykdommen i lavere alder

Kilder

Referanser

 1. Marais AD. Apolipoprotein E in lipoprotein metabolism, health and cardiovascular disease. Pathology. 2019 Feb;51(2):165-176. PMID: 30598326. PubMed
 • Urdal P, Brun A, Åsberg A (red.). Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Apolipoprotein E genotyping, B. Sist oppdatert 02.09.2016. www.brukerhandboken.no.
 • Huang Y. Mechanisms linking apolipoprotein E isoforms with cardiovascular and neurological diseases. Curr Opin Lipidol 2010; 21:337-345.
 • Hornung N, Hansen-Nord G, Ødum L. Apolipoprotein E genotype. Lægehåndbogen. Sist oppdatert 22.06.2017.

Fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Ulrik Gerdes, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk Laboratorium, Århus Universitetshospital, Risskov, Danmark

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.