Førerkort og sykdom

Helsekrav til førerkortinnehavere

 • Forskrift om førerkort inneholder detaljerte helsekrav og åpner for at fastlegen kan vurdere om helsekravet er oppfylt for enkelte tilstander som tidligere krevde spesialistattest eller dispensasjonssøknad
 • Førerkortveilederen fra Helsedirektoratet gir medisinskfaglige råd for utstedelse av helseattest
 • Førerkortgrupper og  -klasser
  Førerkortgruppe Førerkortklasse  
  Førerkortgruppe 1 AM, S, T, A1, A2, A, B, BE Lette kjøretøy
  Førerkortgruppe 2 C1, C1E, C, CE Tyngre kjøretøy
  Førerkortgruppe 3 D1, D1E, D, DE Buss og persontransport

Generelle bestemmelser

Førerkortforskriftens Vedlegg 1, Kapittel 2

§ 2 Generelle krav til helse

 • Ingen må føre motorvogn når vedkommende ikke er i stand til å kjøre på trafikksikker måte på grunn av sykdom, bruk av midler som gir svekket kjøreevne, eller annen helsesvekkelse
 • Når innehaver av førerkort som følge av helsesvekkelse angitt i første ledd har grunn til å tvile på om føring av motorvogn kan skje på trafikksikker måte, plikter vedkommende å oppsøke lege for undersøkelse før videre kjøring finner sted
 • Dersom legen finner at vedkommende ikke fyller helsekravene, plikter legen å gi melding om det til fylkesmannen, jf. lov om helsepersonell § 34, jf. § 76, jf. forskrift fastsatt i medhold av tidligere legelov § 48
 • Les mer om meldeplikt og kjørevurdering: Førerkort, legens rolle

Syn

  Førerkortgruppe 1 Førerkortgruppe 2 og 3
Synsstyrke Minst 0,5 på ett eller begge øyne

Minst 0,8 på ene og minst 0,1 på andre øyet

Optisk korreksjon må ikke overstige pluss 8 dioptrier (gjelder ikke kontaktlinsebruk)

Synsfelt

Minst 120 grader horisontalt, 50 grader til hver side og 20 grader opp og ned

Ingen sentrale synsfeltutfall i radius på 20 grader

Minst 160 grader horisontalt, 70 grader til hver side og 30 grader opp og ned

Ingen sentrale synsfeltutfall i radius på 30 grader

Dobbeltsyn Helsekrav oppfylt etter 3 måneder ved attest fra optiker/øyelege og bestått kjørevurdering  Helsekrav ikke oppfylt
Nylig konstatert betydelig redusert visus ett øye Om < 0,1 må optiker/øyelege attestere tilstrekkelig synsfunksjon

Om < 0,3 må optiker/øyelege attestere tilstrekkelig synsfunksjon

Helsekrav oppfylt etter 6 måneder ved attest fra optiker/øyelege og bestått kjørevurdering

Plutselig synstap ett øye Helsekrav oppfylt etter 6 måneder ved attest fra optiker/øyelege og bestått kjørevurdering Helsekrav ikke oppfylt
Progressiv øyesykdom Førstegangsvurdering hos øyelege, ev. tidsbegrenset førerrett Førstegangsvurdering hos øyelege, ev. tidsbegrenset førerrett

Utdrag fra tabell i Førerkortforskriften

Vurdering av syn

 • Synsfelt 
  • Dersom sykehistorie, undersøkelse av synsfelt eller andre kliniske undersøkelser gir mistanke om synsfeltutfall skal pasienten undersøkes av optiker eller øyelege
 • Nylig konstatert betydelig synsreduksjon eller synstap ett øye
  • Krever attestering fra optiker/øyelege
  • For førerkortgruppe 1 regnes betydelig synstap å være visus mindre enn 0,1
  • For førerkortgruppe 2 og 3 regnes betydelig synstap å være visus mindre enn 0,3
  • Ved betydelig synsreduksjon kreves kjørevurdering i førerkortgruppe 2 og 3
  • Ved synstap kreves kjørevurdering i førerkortgruppe 1
  • Kjørevurdering skjer ved at søker oppsøker trafikkstasjon med helseattest førerett -syn. Trafikkstasjonen ser av attest at kjørevurdering skal gjennomføres
 • Progressiv øyesykdom
  • Ved øyesykdommer som glaukom, diabetisk retinopati, makuladegenerasjon, retinitis pigmentosa, gjøres første vurdering hos øyelege og eventuell anbefaling om førerett gis med begrenset varighet (alle førerkortgrupper)
 • Dispensasjon
  • For førerkortgruppe 1 kan dispensasjon søkes i noen tilfeller. Søknad til statsforvalteren må vedlegges spesialisterklæring fra øyelege, søker må gjennomføre en praktisk kjøretest etter anmodning fra statsforvalteren og Statens vegvesen må anbefale førerrett

Førerkortforskrift og -veileder

Hørselssvekkelse

 • Førerkortgruppe 3
  • Talestemme må oppfattes på 4 meters avstand
  • Helsekravet er da oppfylt selv om det må benyttes høreapparat
  • Bruk av hørselhjelp påføres helseattesten
 • Førere med nedsatt hørsel kan i enkelte tlfeller ha behov for ekstra speil eller visuelle varslingsmetoder, legen bør vurdere om det er behov for slikt utstyr

Kognitiv svikt

Vurdering av kognitiv funksjon

 • Kognitiv funksjon må vurderes ved en rekke tilstander, hovedsakelig demens, hodeskader, nevrologiske sykdommer, søvnsykdommer, psykiske lidelser, bruk av midler som påvirker kjøreevnen, respirasjonssykdommer
 • Vurderingen gjøres ut ifra sykehistorie, undersøkelse og eventuelt komparentopplysninger
 • Funksjonssvikt som kan være trafikkfarlig:
  • Redusert oppmerksomhet, økt trettbarhet, nedsatt rom- og retningssans, hukommelse, dømmekraft, redusert impulskontroll, forlenget reaksjonstid, redusert evne til planlegging og gjennomføring, dårlig sykdomsinnsikt, forekomst av panikk/stressreaksjoner, irritabilitet og aggressivitet eller utagerende atferd
 • Funksjonssvikt som er uforenlig med kjøring:
  • Apraksi (vansker med utføring), agnosi (manglende gjenkjenning av objekter) og neglekt (manglende oppmerksomhet mot en side)
 • Komparentopplysninger er informasjon fra andre enn pasienten selv, og kan være til stor nytte i vurderingen
  • Samtykke fra pasienten er nødvendig og journalføres
  • Se skjema "Komparentintervju" (Aldring og helse)
 • Gjennomprøvde kognitive tester brukes ved mistanke om kognitiv svikt
  • TMT-A og TMT-B tester psykomotorisk tempo, rom/retningssans og eksekutiv funksjon 
  • MMSE screening ved mistanke om redusert kognitiv funksjon
  • Klokketest tester orienteringsevne og evne til planmessig utføring
  • Kilde: Skalaer og tester, Aldring og helse
 • Det anbefales å gjennomføre testene i angitt rekkefølge i samme seanse
 • TMT-NR3 anbefales først, suppler med MMSE-NR3 og klokketest KT-NR3 dersom søker skårer i området "tvil" eller "indikerer svikt" på TMT-NR3 

Test/kategori (NR-3)

Indikerer godkjent Tvil Indikerer svikt
MMSE 26 - 30 19 - 25 ≤ 18
Klokketest KT 4 - 5 2 - 3 0 - 1
TMT-A ≤ 60 sek 61 - 110 sek ≥ 111 sek
TMT-B ≤ 170 sek 171 - 300 sek ≥ 301 sek

Fra Førerkortveilederen, Helsedirektoratet

 • Testene og deres tolkning er ytterligere beskrevet i psykologforeningens faglige veileder i førerkortsaker
 • Spesialistvurdering
  • Ved behov henvis til relevant spesialist for vurdering av kognitiv funksjon
  • Det gjøres individuell vurdering av behovet for muntlig kjøreforbud
  • For førerkortgruppe 2 og 3 gjelder at spesialist fortrinnsvis er nevropsykolog, eventuelt legespesialist med kompetanse på kognitive vurderinger
 • Kjørevurdering
  • Ved tvil kan legen anmode statsforvalteren om praktisk kjørevurdering i regi av trafikkstasjonen
  • Som hovedregel bør muntlig kjøreforbud gis frem til avklaring
  • Vurdering fra trafikkskole eller hos ergoterapeut (P-drive) erstatter ikke kjørevurdering i regi av trafikkstasjon

Førerkortforskriften

Hjerneslag og TIA

 • Generelt helsekrav § 16 "Helsekrav er ikke oppfylt når nevrologisk sykdom, skade eller operative inngrep gir endret funksjon av det sentrale eller perifere nervesystem med svekket balanse, svekket koordinasjon, svekkede psykomotoriske funksjoner, svekkede kognitive funksjoner eller visuell neglekt og svekkelsen medfører økt trafikksikkerhetsrisiko"
 • I tillegg kommer helsekrav ved spesifikke tilstander, blant andre: 
  Førerkortgruppe 1 Førerkortgruppe 2 og 3

Enkeltstående TIA med remisjon innen 24 timer

eller

Hjerneslag med remisjon innen en uke

Helsekrav oppfylt etter en måned med mindre foreligger synsfeltutfall, kognitiv svik, pareser eller følgetilstander som påvirker kjøreevnen

Helseattest kan gis for inntil to år av gangen i fire år, deretter med vanlig varighet

Helsekrav oppfylt etter tre måneder dersom det ikke er synsfeltutfall, kognitiv svikt, pareser eller følgetilstander som påvirker kjøreevnen

Helseattest kan gis for inntil ett år av gangen i fire år, deretter med vanlig varighet

Hjerneslag med

 1. remisjon lengre enn en uke
 2. tilfredsstillende syn, førlighet og kognitiv funksjon
 3. Risikofaktorer klartlagt og tilfredsstillende behandlet

Helsekrav oppfylt etter seks måneder

 

 

Helseattest kan gis inntil to år av gangen i fire år, deretter med vanlig varighet

Helsekrav oppfylt etter ett år og vurdering av relevant spesialist

 

Helseattest kan gis inntil ett år av gangen i to år, deretter med vanlig varighet

Utdrag fra tabell i Førerkortforskriften

Vurdering av helsetilstand 

 • Vurderingen av helsetilstand i forhold til førerkort ved hjerneslag blir ofte gjort i forbindelse med sykehusopphold eller etterkontroll på slagenhet
 • Synsfeltutfall, kognitiv svikt, pareser eller følgetilstander som gjør at relevante helsekrav ikke er oppfylt skal ikke foreligge
 • Ved mistanke om neglekt kreves vurdering hos spesialist
 • Etter endartektomi ved karotisstenose bør det gå en minst en måned før helsekravet kan vurderes som oppfylt
 • Med remisjon menes at symptomer har begynt gå tilbake og tilstanden vurderes som stabil 
 • Se Førerkortveileder og utdrag fra førerkortforskriften under for utdypende info

Førerkortforskriften

Nevrologisk sykdom

 • Generelt helsekrav § 16 "Helsekrav er ikke oppfylt når nevrologisk sykdom, skade eller operative inngrep gir endret funksjon av det sentrale eller perifere nervesystem med svekket balanse, svekket koordinasjon, svekkede psykomotoriske funksjoner, svekkede kognitive funksjoner eller visuell neglekt og svekkelsen medfører økt trafikksikkerhetsrisiko"
 • I tillegg kommer egne helsekrav for noen spesifikke tilstander, blant andre:
Nevrologisk sykdom Førerkortgruppe 1 Førerkortgruppe 2 og 3
Multippel sklerose
Helsekrav oppfylt dersom nevrolog vurderer at det er tilfredsstillende fysisk og kognitiv funksjon 
Helseattest kan gis inntil ett år, eventuelt lenger dersom nevrolog anbefaler det

Helseattest kan gis for inntil ett år, krav om vurdering av nevrolog hvert femte år

Parkinson sykdom eller andre degenerative sykdommer dersom sannsynlig sen progresjon

(Demens se eget avsnitt over, ev. kapittel førerkort og kognitiv svikt)

Helsekrav oppfylt dersom nevrolog vurderer at det er tilfredsstillende fysisk og kognitiv funksjonsevne

Helseattest kan gis med anbefaling om førerett for inntil to år, før førerett deretter kan gis med inntil fem års varighet av gangen

Helsekrav oppfylt dersom nevrolog vurderer at det er tilfredsstillende fysisk og kognitiv funksjonsevne

Helseattest kan gis for inntill ett år av gangen

Morbus Menière 

 

Helsekrav oppfylt der anfallene kommer varslet

Helseattest kan gis for inntil to år, deretter med vanlig varighet

Helsekrav oppfylt etter to år uten anfall og vurdering fra ØNH spesialist. Helseattest kan gis for inntil to år, deretter med vanlig varighet 

Utdrag fra tabell i Førerkortforskriften

 • For andre tilstander som degenerative nevrologiske sykdommer med mulig rask progresjon, akutt meningitt og encefalitt, TGA, traumatisk hjerneskade, subduralt hematom m.fl se Førerkortveileder og utdrag fra førerkortforskriften under

Vurdering av helsetilstand

 • Multippel sklerose
  • Periodevis funksjonssvikt og/eller svekket funksjonsevne er vesentlig i vurdering av kjøreevne
 • Degenerative nevrologiske sykdommer
  • Sannsynlig sen progresjon -kan gjelde ved demens (se kognitiv svikt), muskeldystrofier, polynevropatier, inflammatoriske og metabolske muskelsykdommer
  • Mulig rask progresjon (risiko for forverring som kan utgjøre en trafikksikkerhetsrisiko ila kommende år) - omfatter først og fremst motornevronsykdommer som ALS
 • Transitorisk global amnesi/TGA
  • Ved mistanke om tilstanden gis muntlig kjøreforbud og henvis nevrolog for utredning
 • Traumatisk hjerneskade
  • Hjernerystelse kan medføre nedsatt kjæreevne en periode, individuell vurdering
  • Etter anoksisk hjerneskade kreves spesialistvurdering
 • Hjernesvulst, sterk kliniske mistanke eller påvist
  • Kjøring bør opphøre på grunn av risiko for plutselig bevissthetspåvirkning, nevrologiske utfall eller andre svekkelser
  • Krever spesialistvurdering før ev. kjøring gjennopptas
 • Morbus Menière
  • Varslede anfall er anfall med forvarsel i tilstrekkelig tid til å hindre trafikkfarlige situasjoner
  • Ved Tumarkin-anfall (drop-attakk) vanligvis anbefalt ett års anfallsfrihet (se Ménières sykdom)
 • Vestibularisnevritt
  • Når nystagmus og svimmelhet ikke lenger oppstår ved brå hodebevegelser, anses kjøring trygt
  • BPPV er sjelden av betydning for trafikksikkerhet

Førerkortforskriften

Epilepsi og epilepsilignende anfall

 • Generelle helsekrav § 18 "Helsekrav er ikke oppfylt for førerkortgruppe 1 ved diagnostisert epilepsi med anfall innenfor de siste fem år eller førerkortgruppe 2 og 3 ved diagnostisert epilepsi med anfall innenfor de siste ti år eller bruk av legemidler mot epilepsi i samme periode"
 • § 19 "Det kreves uttalelse fra spesialist i nevrologi etter første gangs anfall og ved tilbakelevering av inndratt førerkort"
 • I tillegg kommer egne helsekrav for noen spesifikke tilstander, blant andre:
Anfallstype Førerkort gruppe 1 Førerkort gruppe 2 og 3
Enkeltstående uprovosert anfall der overveiende sannsynlig klinisk årsak er epilepsi

Helsekrav oppfylt etter ett år uten anfall dersom nevrolog vurderer lav årlig risiko for nytt anfall

Helsekrav oppfylt etter fem år uten anfall dersom nevrolog vurderer svært lav årlig risiko for nytt anfall

Enkeltstående anfall med kjent årsak som er behandlet (søvnmangel, feber, psykisk og fysisk belastning, legemiddelbivirkning, dehydrering og liknende) Helsekrav oppfylt etter seks måneder uten anfall dersom nevrolog vurderer lav årlig risiko for nytt anfall Helsekrav oppfylt etter tre år uten anfall dersom nevrolog vurderer svært lav årlig risiko for nytt anfall
To eller flere epileptiske og epilepsiliknende anfall

Helsekrav oppfylt etter fem år uten anfall

Helseattest for ett år kan likevel gis etter ett år uten anfall dersom nevrolog vurderer lav årlig risiko for nytt anfall 

Helseattest kan deretter gis med vanlig varighet når søker har vært anfallsfri i fem år

Helsekrav oppfylt etter ti år uten anfall og uten anti-epileptisk behandling  

Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år i to år, deretter med vanlig varighet

Nedtrapping av antiepileptika uten anfall

Legestyrt nedtrapping innebærer i praksis at nedtrapping skjer over uker og måneder med tett oppfølging fra behandlende lege

Helsekrav oppfylt etter tre måneder uten anfall etter avsluttet behandling

Helsekrav ikke oppfylt under nedtrapping

Helsekrav oppfylt etter ti år uten anfall etter avsluttet behandling 

Helseattest kan gis med varighet inntil ett år i to år, deretter med vanlig varighet 

Fokale anfall uten påvirkning av bevisstheten Helsekrav oppfylt der anfallsmønster har vært uforandret i minst ett år og nevrolog bekrefter at kjøreevne ikke er påvirket

Helseattest kan da gis for inntil fem år

Helsekrav ikke oppfylt

Utdrag fra tabell i Førerkortforskriften

Vurdering av helsetilstand

 • Vurder om anfall er epileptisk eller epilepsiliknende, egne helsekrav gjelder for sistnevnte, se Bevissthetstap og bevissthetsforstyrrelser under
 • Underliggende tilstand som kan utgjøre en risiko for trafikksikkerhet?
 • Det kreves uttalelse fra nevrolog
  • ved første gangs anfall
  • ved tilbakelevering av inndratt førerkort
  • ved krav om vurdering av årlig risiko for anfall
 • Der fastlegen har gjort nødvendig oppfølging etter avtale med nevrolog og uttalelse fra nevrolog om oppfylt helsekrav foreligger, kan helseattesten fornyes av fastlegen
 • Ved bruk av anfallsforebyggende legemidler
  • Det kreves anfallsfrihet og stabil legemiddelbehandlng (behandling pågått så lenge at nevrolog vurderer årlig risiko for anfall som lav)
  • Det anbefales individuell vurdering av trafikksikkerhetsrisiko
  • Legemiddelet bør tåles godt og innvirkning på kjøreevnen må vurderes særskilt, spesielt ved oppstart med nytt legemiddel, doseøkning og kombinasjon av flere legemidler
  • Eventuelt kjørekarens inntil virkningen er avklart
  • Se også egne helsekrav ved nedtrapping eller seponering under
 • For utdypende info se Førerkortveilederen og utdrag fra førerkortforskriften under 

Førerkortforskriften

Bevissthetstap og bevissthetsforstyrrelser av annen ukjent årsak enn epilepsi, hjerte-/karsykdom og diabetes

 • Generelle helsekrav § 21 "Helsekrav er ikke oppfylt der bevissthetsforstyrrelse kan medføre en trafikksikkerhetsrisiko. Ved bevissthetsforstyrrelser som skyldes epilepsi, hjertesykdom eller diabetes gjelder bestemmelsene i kapittel 8, 11 og 12."
 • I tillegg kommer egne helsekrav for noen spesifikke tilstander, blant andre:
Klassifisering Førerkortgruppe 1 Førerkortgruppe 2 og 3
Enkelststående bevissthetsforstyrrelse/ synkope uten avklart årsak

Helsekrav oppfylt etter seks måneder uten anfall dersom det er lav årlig risiko for nytt anfall

 

Helseattest kan deretter gis for inntil to år av gangen, deretter med vanlig varighet etter fem år uten anfall

Helsekrav oppfylt etter to år uten anfall dersom relevant spesialist vurderer svært lav årlig risiko for nye anfall

Helseattest kan deretter gis for inntil ett år av gangen, deretter med vanlig varighet etter fem år uten anfall

Gjentatte bevissthetsforstyrrelser/ synkoper uten avklart årsak

Helsekrav oppfylt etter ett år uten anfall dersom det er lav årlig risiko for nytt anfall 

Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil to år av gangen, deretter med vanlig varighet etter fem år uten anfall

Helsekrav oppfylt etter fem år uten anfall dersom relevant spesialist vurderer svært lav årlig risiko for nytt anfall

Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen i fem år, deretter med vanlig varighet ti år etter siste anfall

Reflekssynkope, vasovagal synkope, situasjonssynkope, carotid sinussynkope og ortostatisme Helsekrav oppfylt  Helsekrav oppfylt dersom relevant spesialist (kardiolog eller nevrolog) vurderer svært lav årlig risiko for ny synkope 

Utdrag fra tabell i Førerkortforskriften

 • Ved bevissthetsforstyrrelser som skyldes epilepsi, hjertesykdom eller diabetes se avsnitt for de ulike sykdommene
 • For anfall med synkope under hosting eller svelging, synkope/bevissthetsforstyrrelse under migrene, se Førerkortveilederen og utdrag fra førerkortforskriften under

Vurdering av bevissthetstap

 • Krever streng vurdering, fare for bevissthetstap er uforendlig med kjøring
 • Anamnese er viktig for å skille mellom hovedtypene av bevissthetstap
 • Prodromer (varslingssymptomer) og utløsende faktorer er viktige i vurderingen
 • Følgende taler for epileptiformt anfall:
  • Generelle kramper som opptrer tidlig i anfallet og ikke er helt kortvarige
  • Postictal forvirring
  • Tungebitt
  • Strukturelle forandringer i hjernen (tumor, arr, gammelt hjerneinfarkt, MS)
  • Epilepsi i nær familie
  • Tidligere hodetraume
  • Moderate alkoholmengder eller søvndeprivasjon som utløsende faktor
 • Følgende trekker i retning av reflekssynkope:
  • Autonome fenomener (kvalme, svette, svimmelhet) som innledning og/eller etterpå
  • Ortostatisk komponent: Anfall kun i stående, sjeldnere i sittende, meget sjelden i liggende stilling
  • Psykisk medvirkende faktor
  • Oftest yngre, ellers friske personer
  • Hos eldre personer kan carotid sinus synkope opptre spontant eller ved trykk mot halsen (stram krage, nakkevridning, barbering osv.)
 • Følgende trekker i retning av kardial synkope:
  • Kjent hjertesykdom. Synkope hos person med hjertesykdom skal antas å være kardial inntil det er usannsynliggjort
  • Helt brå start og stopp, uten prodrom eller postiktale fenomener
  • Utgjør en større andel av synkopene hos eldre
 • Følgende trekker i retning av funksjonelle anfall
  • Langvarige bevissthetstap, gjerne med lukkede øyne, uten postiktal uklarhet
  • Ingen skade (blåmerker), selv etter hyppige, ”dramatiske” anfall
  • Oftest yngre kvinner, gjerne med flere, ”diffuse” symptomer/problemer, og helt uten holdepunkt for somatisk sykdom
 • Etter enkeltstående eller gjentatte bevissthetsforstyrrelser/synkoper uten avklart årsak, skal videre kjøring opphøre inntil forsvarlig utredning er gjort
 • Reflekssynkope, vasovagal synkope, situasjonssynkope, carotid sinus-synkope og ortostatisme opptrer vanligvis ikke i sittende stilling og medfører dermed liten trafikksikkerhetsrisiko
  • Dersom forvarsel, utløsende faktorer eller stillingsfaktorer mangler, gjøres vurdering som ved bestemmelsen om bevissthetsforstyrrelse/synkope uten avklart årsak
 • Synkope under hoste eller svelging
  • Forekommer ved kroniske lungesykdommer og gastroøsofageal refluks
  • Effekt av relevant behandling avventes, årlig risiko for ny synkope vurderes, før ev. helsekravet er oppfylt
 • Bevissthetsforstyrrelse under migrene
  • Oppstår svært sjelden så brått og uten varsel at føreren ikke kan ta hensyn og avbryte kjøringen
 • Spesialistvurdering
  • Førerkortgruppe 1: kan være nødvendig ved behov for å avklare risiko for nye anfall
  • Førerkortgruppe 2 og 3: alltid krav om spesialistvurdering av risiko for nye anfall 

Førerkortforskriften

Søvnsykdommer

 • Generelle krav § 23 Helsekrav er ikke oppfylt når bevisstheten kan svekkes av påtrengende søvnighet eller ukontrollerbar søvn
 • I tillegg kommer helsekrav ved to spesifikke søvnsykdommer:
Sykdommer Førerkortgruppe 1

Førerkortgruppe 2 og 3

Moderat og alvorlig obstruktivt søvnapnésyndrom (OSAS) når apné/hypopnéindeks er over 15

Helsekrav er oppfylt dersom relevant spesialist attesterer at tilfredsstillende symptomkontroll er oppnådd og føreren følger legens råd og anbefalinger

Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerrett for inntil tre år av gangen

Helsekrav er oppfylt dersom relevant spesialist attesterer at tilfredsstillende symptomkontroll er oppnådd og føreren følger legens råd og anbefalinger

Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerrett for inntil ett år av gangen 

Narkolepsi/katapleksi

Helsekrav er oppfylt etter at behandlende spesialist har bekreftet at søkeren har oppnådd stabil fase med god funksjon

Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen

Helsekrav ikke oppfylt

Tabell fra Førerkortforskriften

Vurdering av helsetilstand

 • Vurder om påtrengende søvnighet eller ukontrollerbar søvn kan opptre under kjøring
 • Ved symptomer på moderat til alvorlig søvnapné samt påtrengende søvnighet på dagtid, henvises til vurdering i spesialisthelsetjenesten med fastsetting av apné/hypopnéindeks
 • Kartlegg
  • Søvnighet
  • Apné/hypopnéindeks (AHI) ved obstruktiv søvnapné (angir antall pustestopp/nær pustestopp per time)
   • Moderat OSAS: AHI mellom 15-29
   • Alvorlig OSAS: AHI over 30
  • Kjøreuhell der søvnighet er medvirkende årsak? Henvis til spesialavdeling for behandling og oppfølging
 • Epworth søvnighetsskala kan benyttes ved henvisning til spesialavdeling, men er ikke egnet til vurdering av helsekrav for førerkort
 • Narkolepsi
  • Utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten

Førerkortforskriften

Hjerte- og karsykdommer

 • Generelt helsekrav § 25 "Helsekrav er ikke oppfylt der svikt i hjerte- eller kretsløpssystemet kan føre til plutselig innsettende bevissthetspåvirkning"
 • I tillegg kommer spesifikke helsekrav ved
  • Koronarsykdom § 26
  • Spesifikke hjertearytmier § 27
  • Implanterte defibrillatorer § 28
  • Hjertesvikt, klaffesykdommer og kardiomyopatier § 29

Koronarsykdom

Koronarsykdom Førerkortgruppe 1 Førerkortgruppe 2 og 3
Stabil angina pectoris eller asymptomatisk iskemisk hjertesykdom

Helsekrav oppfylt dersom
a) det ikke er angina i hvile eller ved emosjonell belastning
b) det ikke er malign arytmi og
c) det ikke er hjertesvikt i funksjonsklasse IV

Helsekrav oppfylt dersom
a) det ikke er angina i hvile eller ved emosjonell belastning
b) det ikke er malign arytmi
c) arbeids-EKG er normalt ved 75% belastning
d) ejeksjonsfraksjon er over 35% og
e) funksjonsklasse er I eller II.
Det kreves bruk av medikamentell behandling som reduserer risiko for videreutvikling av sykdommen 
Ustabil angina, gjennomgått hjerteinfarkt (STEMI og NSTEMI) Helsekrav oppfylt etter fire uker dersom
a) det ikke er angina i hvile eller ved emosjonell belastning
b) det ikke er malign arytmi og
c) det ikke er hjertesvikt i funksjonsklasse IV

Helsekrav oppfylt etter seks uker dersom
a) det ikke er angina i hvile eller ved emosjonell belastning
b) det ikke er malign arytmi
c) arbeids-EKG er normalt ved 75% belastning
d) ejeksjonsfraksjon er over 35% og
e) funksjonsklasse er I eller II.
Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år, før førerett kan gis med vanlig varighet.
Det kreves bruk av medikamentell behandling som reduserer risiko for videreutvikling av sykdommen 

Etter utført PCI

Helsekrav oppfylt ved utskrivelse dersom
a) det ikke er angina i hvile eller ved emosjonell belastning
b) det ikke er malign arytmi og
c) det ikke er hjertesvikt i funksjonsklasse IV 

Helsekrav oppfylt etter fire uker dersom
a) det ikke er angina i hvile eller ved emosjonell belastning
b) det ikke er malign arytmi
c) arbeids-EKG er normalt ved 75% belastning
d) ejeksjonsfraksjon er over 35% og
e) funksjonsklasse er I eller II
Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år, før førerett kan gis med vanlig varighet.
Det kreves bruk av medikamentell behandling som reduserer risiko for videreutvikling av sykdommen 
Etter koronar bypass

Helsekrav oppfylt ved tilfredsstillende tilheling dersom
a) det ikke er angina i hvile eller ved emosjonell belastning
b) det ikke er malign arytmi og
c) det ikke er hjertesvikt i funksjonsklasse IV 

Helsekrav oppfylt etter tilfredsstillende tilheling dersom
a) det ikke er angina i hvile eller ved emosjonell belastning
b) det ikke er malign arytmi
c) arbeids-EKG er normalt ved 75% belastning
d) ejeksjonsfraksjon er over 35% og
e) funksjonsklasse er I eller II
Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år, før førerett kan gis med vanlig varighet
Det kreves bruk av medikamentell behandling som reduserer risiko for videreutvikling av sykdommen 

Tabell fra Førerkortforskriften

Vurdering av helsetilstand

 • Ustabil angina og gjennomgått hjerteinfarkt
  • Årlig risiko for plutselig bevissthetspåvirkning må ikke være over 20% for førerkortgruppe 1 eller over 2% for førerkortgruppe 2 og 3
  • Dette kravet anses oppfylt når kriteriene listet i forskriften for hhv førerkortgruppe 1 og for førerekortgruppe 2 og 3 er oppfylt
 • Etter koronar bypass
  • Etter torakoskopisk operasjon (ikke sternumsplit), er fire uker vanligvis tilstrekkelig for tilfredsstillende tilheling   

Førerkortforskriften

Spesifikke hjertearytmier

Atrieflimmer og flutter uten synkope

Helsekrav oppfylt

Helsekrav oppfylt forutsatt at hjerneslagforebyggende medisin brukes etter gjeldende retningslinjer
Atrieflimmer og flutter med synkope

Helsekrav oppfylt en uke etter vellykket behandling og etter anbefaling fra relevant spesialist

Helsekrav oppfylt tre måneder etter vellykket behandling og etter anbefaling fra relevant spesialist
Supraventrikulær takykardi uten synkope

Helsekrav oppfylt

Helsekrav oppfylt

Utdrag fra tabell i Førerkortforskriften

Vurdering av helsetilstand

 • For helsekrav ved WPW, AV-knute re-entry-takykardi, bradykardi m.fl., se Førerkortveilederen og utdrag fra førerkortforskriften under

Førerkortforskriften

Implanterte defibrillatorer (ICD)

 • Helsekrav er ikke oppfylt for førerkortgruppe 2 eller 3 ved noen form for implantert defibrillator
 • Ellers gjelder blant andre følgende helsekrav ved ICD:
Primærprofylaktisk ICD

Helsekrav oppfylt etter en uke dersom kontroll viser god funksjon

Helsekrav ikke oppfylt
Sekundærprofylaktisk ICD

Helsekrav oppfylt etter tre måneder dersom vurdering ved ICD-senter viser at arytmisituasjonen er akseptabel

Helsekrav ikke oppfylt

Utdrag fra tabell i Førerkortforskriften

 • For øvrige helsekrav relatert til ICD, se Førerkortveilederen og utdrag fra førerkortforskriften under

Førerkortforskriften

Hjertesvikt, klaffesykdommer og kardiomyopatier 

Hjertesvikt, funksjonsklasse I-II

Helsekrav oppfylt

Helsekrav oppfylt dersom
a) ejeksjonsfraksjon er over 35% og
b) EKG er uten tegn til iskemi eller arytmi ved 75% belastning.

Hjertesvikt, funksjonsklasse III

Helsekrav oppfylt

Helsekrav ikke oppfylt
Hjertesvikt, funksjonsklasse IV

Helsekrav ikke oppfylt

Helsekrav ikke oppfylt
Aortastenose

Helsekrav oppfylt dersom

a) stenosen ikke har gitt synkope og

b) det ikke er hjertesvikt i funksjonsklasse IV

Helseattest kan gis for inntill ett år av gangen

Helsekrav er oppfylt dersom
a) stenosen ikke har gitt synkope
b) det ikke er hjertesvikt i funksjonsklasse III eller IV og
c) stenosen ikke er vurdert som «alvorlig» ved ekkokardiografi

Helseattest kan gis for inntill ett år av gangen

Aortainsuffisiens

Helsekrav oppfylt, med mindre klaffefeilen gir hjertesvikt i funksjonsklasse IV

Helsekrav oppfylt, med mindre klaffefeilen gir hjertesvikt i funksjonsklasse III eller IV

Hypertensjon Helsekrav oppfylt dersom det etter medisinsk vurdering ikke foreligger økt trafikksikkerhetsrisiko

Helsekrav oppfylt dersom
a) gjentatte målinger viser SBT under 180 mmHg og DBT under 110 mmHg og
b) det er oppnådd stabile verdier uten bivirkninger som påvirker kjøreevnen

Utdrag fra tabell i Førerkortforskriften

Førerkortforskriften

 

 

Diabetes type 1 og 2

Generelt for førerkortgruppe 1, 2 og 3

 • § 30 Generelle helsekrav: Personer med diabetes som bruker blodsukkersenkende legemidler oppfyller ikke helsekravet til førerett med 15 års gyldighet i førerkortgruppe 1 og fem års gyldighet i førerkortgruppe 2 og 3 etter førerkortforskriften § 4-1 første og annet ledd.
 • Helseattest kan gis med anbefaling om førerett med inntil fem års varighet for førerkortgruppe 1 og inntil tre års varighet for førerkortgruppe 2 og 3 dersom
  • det ikke er fare for bevissthetspåvirkning under føring av motorvogn og
  • sykdommen ikke har ført til funksjonssvikt i andre organer som medfører økt trafikksikkerhetsrisiko
 • Ved kostregulert diabetes kan det gis helseattest med vanlig varighet forutsatt at vilkårene i bokstav a og b er oppfylt
 • Ved bruk av insulin eller andre legemidler som kan gi hypoglykemi, gjelder bestemmelsene i § 31 og § 32
 • Endring i maksimal varighet av førerkort fra 01.01.2023
  • Hos personer med diabetes som bruker blodsukkersenkende legemidler kan førerkort fra 01.01.2023 ha maks 5 års gyldighetstid (førerkortgruppe 1) eller maks 3 år (førerkortgruppe 2 og 3) -uavhengig av om middelet kan gi hypoglykemi eller ei
  • Personer med diabetes som bruker antidiabetika, må derfor i løpet av 2022 få ny tidsbegrenset helseattest dersom de ikke allerede har dette - se Helsedirektoratets informasjon om blodsukkersenkende legemidler og helseattest
  • Ved kostregulert diabetes kan førerett gis med vanlig varighet
 • Utfylling av Helseattest førerett
  • Feltet "særlige vilkår" på siden for konklusjon er ment for relevante opplysninger. For diabetespasienter kan det for eksempel være aktuelt å anføre her når legen har gitt råd om at det skal være midler i bilen som sikrer fører mot for lavt blodsukker
  • Feltet "begrenset varighet" skal krysses av for pasienter som bruker blodsukkersenkende legemidler og varighet skal angis
   • Pasient med kostregulert diabetes: Omfattes ikke av kravet om førerkort med begrenset gyldighetstid. Helseattest kan gis med vanlig varighet
   • Pasient som bruker metformin eller annen blodsukkersenkende medisin: Helseattest kan gis med maksimal varighet på 5 år for førerkortgruppe 1, og 3 år for førerkortgruppe 2 og 3
   • I konklusjonen skal det krysses av for "begrenset varighet" og antall år oppgis
   • Pasient som bruker insulin eller andre legemidler som kan gi hypoglykemi: Skal ha begrenset gyldighet i tråd med helsekrav i førerkortforskriften vedlegg 1 §§ 30-32
   • I konklusjonen skal det krysses av for "begrenset varighet" og antall år oppgis

Førerkortgruppe 1 ved mulighet for hypoglykemi

 • Helsekravet i § 31 er oppfylt dersom føreren
  1. ikke har hatt mer enn ett anfall av hypoglykemi med behov for bistand fra andre i løpet av de siste tolv månedene
  2. har full innsikt i utvikling av hypoglykemi og farene det kan medføre og
  3. følger legens anbefalinger, herunder anbefaling om egenmåling av blodsukker i forbindelse med føring av motorvogn
 • Ved mer enn ett anfall av hypoglykemi i våken tilstand (nattlig hypoglykemi ekskludert) er helsekravet oppfylt tre måneder etter siste anfall dersom:
  1. relevant spesialist bekrefter at risikoen for nytt anfall i våken tilstand av hypoglykemi med behov for bistand fra andre er svært lav, og at føreren følges opp med jevnlig legekontroll
  2. føreren har full innsikt i utvikling av hypoglykemi og farene det kan medføre og
  3. føreren følger legens anbefalinger, herunder anbefaling om egenmåling av blodsukker i forbindelse med føring av motorvogn.
 • Varighet av helseattest:
  • Inntil 1 år - dersom det har vært mer enn ett anfall av hypoglykemi i våken tilstand med behov for bistand fra andre i løpet av de siste 12 månedene
  • Inntil 5 år - dersom det ikke har vært mer enn ett slikt anfall de siste 12 månedene

Antidiabetika som kan gi hypoglykemi

 • Insulin og insulinanaloger
 • Sulfonylureapreparater (herunder glibenklamid, glipizid og glimeperid)

Antidiabetika som ikke gir hypoglykemi (verken alene eller i kombinasjon)

 • Metformin
 • GLP-1 analoger
 • SLGT-2 hemmere
 • DPP-4 hemmere
 • Glinider kan gi hypoglykemi i kombinasjon med insulin eller sulfonylurea

Førerkortgruppe 2 og 3 ved mulighet for hypoglykemi

 • Helsekravet i § 31 er oppfylt dersom føreren
  1. ikke har hatt noe anfall av hypoglykemi med behov for bistand fra andre i løpet av de siste tolv månedene
  2. har full innsikt i utvikling av hypoglykemi og farene det kan medføre
  3. følger legens råd og anbefalinger
  4. kontrollerer blodsukkeret minst to ganger daglig, ikke mer enn to timer før kjørestart og siden hver andre time, eller oftere dersom det er nødvendig, inntil kjøringen avsluttes og
  5. har årlig oppfølging av sykdommen etter nasjonale retningslinjer med fremleggelse av logg med måling av blodsukker for de siste tre månedene
 • Ved ett anfall av hypoglykemi i våken tilstand med behov for bistand fra andre i løpet av siste 12 måneder, er helsekravet i § 32 oppfylt dersom:
  1. relevant spesialist bekrefter at endret behandlings- og kontrollopplegg har ført til at risikoen for nytt anfall av hypoglykemi med behov for bistand fra andre er svært lav og at det er gjennomført kontinuerlig vevsglukosemåling av minst 5 dagers varighet
  2. det har vært minimum tre måneders observasjonstid etter endring av behandlings- og kontrollopplegget og
  3. har full innsikt i utvikling av hypoglykemi og farene det kan medføre
  4. følger legens råd og anbefalinger
  5. kontrollerer blodsukkeret minst to ganger daglig, ikke mer enn to timer før kjørestart og siden hver andre time, eller oftere dersom det er nødvendig, inntil kjøringen avsluttes og
  6. har årlig oppfølging av sykdommen etter nasjonale retningslinjer med fremleggelse av logg med måling av blodsukker for de siste tre månedene
 • Varighet av helseattest
  • Dersom ingen anfall av hypoglykemi med behov for bistand i løpet av siste 12 måneder -inntil 3 års varighet
  • Dersom ett slikt anfall siste 12 måneder -inntil 1 års varighet etter individuell vurdering hos relevant spesialist 

Kompetansebevis for utrykningskjøring og kjøreseddel for persontransport

 • Det kan ikke gis helseattest for kompetansebevis for utrykningskjøring og kjøreseddel for persontransport med buss for personer som bruker medikamenter som kan gi hypoglykemi

Se utfyllende informasjon i Førerkortveileder 

Førerkortforskriften

Psykiske lidelser og svekkelser

 • Generelle helsekrav § 33 "Helsekrav er ikke oppfylt ved psykisk lidelse eller svekkelse dersom liten sykdomsinnsikt, avvikende atferd, svikt i impulskontroll eller sviktende vurderings- og tilpasningsevne medfører trafikksikkerhetsrisiko"
 • I tillegg gjelder spesifikke krav for ulike tilstander § 34, blant andre:
Psykisk tilstand Førerkortgruppe 1 Førerkortgruppe 2 og 3
Schizofreni

Helsekrav oppfylt etter vurdering av relevant spesialist ved
a) stabil tilstand i tre måneder
b) god etterlevelse og oppfølging av behandlingen fra pasienten
c) ingen bivirkninger av legemidler som kan påvirke trafikksikkerheten og
d) god kognitiv funksjonsevne.

Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil to års varighet, deretter med vanlig varighet

Helsekrav oppfylt etter vurdering av relevant spesialist ved
a) stabil tilstand i ett år
b) god etterlevelse og oppfølging av behandlingen fra pasienten
c) ingen bivirkninger av legemidler som kan påvirke trafikksikkerheten og
d) god kognitiv funksjonsevne.

Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil to års varighet, deretter med vanlig varighet

Flere sykluser med maniske episoder

Helsekrav oppfylt etter vurdering av relevant spesialist ved
a) stabil tilstand uten maniske episoder i seks måneder
b) god etterlevelse og oppfølging av behandlingen fra pasienten
c) ingen bivirkninger av legemidler som kan påvirke trafikksikkerheten og
d) god sykdomsinnsikt.

Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen i to år, deretter med vanlig varighet

Helsekrav oppfylt etter vurdering av relevant spesialist ved
a) stabil tilstand uten maniske episoder i tre år
b) god etterlevelse og oppfølging av behandlingen fra pasienten
c) ingen bivirkninger av legemidler som kan påvirke trafikksikkerheten og
d) god sykdomsinnsikt.

Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen i to år, deretter med vanlig varighet

Personlighetsforstyrrelse med impulskontrollproblemer eller svekket dømmekraft

Helsekrav oppfylt etter vurdering av relevant spesialist dersom
a) dømmekraften vurderes god under stress
b) det er tilstrekkelig impulskontroll og
c) det ikke foreligger atferdsavvik som medfører økt trafikksikkerhetsrisiko.

Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen i to år, deretter med vanlig varighet

Helsekrav oppfylt etter vurdering av relevant spesialist dersom
a) dømmekraften vurderes god under stress og
b) det er tilstrekkelig impulskontroll og
c) det ikke foreligger atferdsavvik som medfører økt trafikksikkerhetsrisiko.

Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen i to år, deretter for inntil tre år av gangen

ADHD/hyperkinetiske forstyrrelser uten atferdsforstyrrelse

Helsekrav oppfylt etter klar anbefaling fra behandlende lege/psykolog dersom
a) det ikke er samtidig sykdom som medfører økt trafikksikkerhetsrisiko og
b) det er god kognitiv funksjonsevne.


Helseattest kan gis med anbefaling om førerett for inntil to års varighet, deretter med vanlig varighet

ADHD/hyperkinetiske forstyrrelser med atferdsforstyrrelse

særlig dyssosial eller aggressiv atferd.

Helsekrav oppfylt etter klar anbefaling fra behandlende lege/psykolog dersom
a) behandling sikrer kjøreevne
b) det ikke er samtidig sykdom som medfører økt trafikksikkerhetsrisiko og
c) det er god kognitiv funksjonsevne.

Helseattest kan gis for inntil to år av gangen.

Helsekrav oppfylt etter klar anbefaling fra behandlende lege/psykolog dersom
a) behandling sikrer kjøreevne
b) det ikke er samtidig sykdom som medfører økt trafikksikkerhetsrisiko og
c) det er god kognitiv funksjonsevne.


Helseattest kan gis for inntil ett år, deretter for inntil to år av gangen.

ADHD/hyperkinetiske forstyrrelser med atferdsforstyrrelse

og tilstand preget av utagering, manglende impulskontroll, annen atferdsforstyrrelse eller samtidig alvorlig personlighetsavvik

Helsekrav ikke oppfylt

Helsekrav ikke oppfylt
Psykisk utviklingshemming Helsekrav oppfylt dersom relevant spesialist vurderer at funksjonsnivået er forenlig med sikker føring av motorvogn Helsekrav ikke oppfylt

Utdrag fra tabell fra førerkortforskriften

Vurdering av helsetilstand

 • Sykdomsinnsikt vektlegges i risikovurderingen
  • Manglende sykdomsinnsikt kan påvirke evne og vilje til å se egne begrensninger, erkjenne sykdomsforverring, overholde råd, anbefalinger og behandling
 • Vurder
  • Har tilstanden eller ev. legemiddelbehandling negativ innvirkning på kjøreevne?
  • Risiko for destruktiv atferd eller selvmordsatferd?
  • Stabil eller ustabil tilstand og funksjonsevne?
  • Tilstrekkelig kontrollopplegg til å fange opp forverringer og evne til å følge opp kontroller og anbefalt behandling?
  • Tvungent psykisk helsevern, effekt av behandling og risiko for tilbakefall?
  • Annen komorbiditet eller helsesvekkelse som kan ha negativ innvirkning på kjøreevne?
 • Legemiddelbehandling
  • Vurderes i hvert enkelt tilfelle
  • Vær særlig oppmerksom ved oppstart, doseøkning, dosereduksjon og seponering av legemidler
  • Vær særlig oppmerksom ved kombinasjon av flere legemidler
  • Vurder mulighet for sedasjon, nedsatt reaksjonsevne, atferdsendring, kognitiv påvirkning
  • Antipsykotika som kan påvirke kjøreevnen er blant annet asenapin, klorprotiksen, klozapin, kvetiapin, levomepromazin og olanzapin
  • Antidepressiva som kan påvirke kjøreevnen er blant annet amitriptylin, doksepin, klomipramin, mianserin, mirtazapin, nortriptylin og trimipramin
 • Se mer utfyllende informasjon om vurdering ved hver enkelt tilstand i Førerkortveilederen og førerkortforskriften under

Førerkortforskriften

Bruk av midler som kan påvirke kjøreevnen

 • Generelle krav § 35 "Helsekrav er ikke oppfylt dersom alkohol, rusmidler eller legemidler brukes i et omfang og på en måte som fører til helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko"
  Førerkortgruppe 1 Førerkortgruppe 2 og 3

Avhengighet av alkohol, langvarig høyt inntak av alkohol eller skadelig bruk av alkohol

der alkoholbruken kan føre til forstyrrelse i atferd og gi helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko

Helsekrav oppfylt etter seks måneder der månedlig oppfølging viser avholdenhet og normalisering av biologiske prøver som avspeiler alkoholforbruket.

Helseattest kan gis kan gis for inntil ett år i tre år forutsatt minimum kvartalsvis oppfølging som viser kontrollert bruk. Deretter for inntil fem år før vanlig varighet.

Helsekrav oppfylt etter ett år der månedlig oppfølging viser avholdenhet og normalisering av biologiske prøver som avspeiler alkoholforbruket.

Helseattest kan gis for inntil ett år i tre år forutsatt minimum kvartalsvis oppfølging som viser kontrollert bruk. Deretter for inntil tre år før vanlig varighet.

Gjentatt eller vedvarende bruk av rusmidler og legemidler til rusformål

Helseskadelig bruk som gir økt trafikksikkerhetsrisiko, eller avhengighet av illegale, rusgivende stoffer. Gjentatt eller vedvarende bruk av legemidler til rusformål.

Helsekrav oppfylt etter seks måneders rusfrihet dokumentert ved egnede prøver.

Helseattest kan gis for inntil ett år i gangen i tre år forutsatt uanmeldte kvartalsvise kontroller som viser rusfrihet. Deretter inntil fem år før vanlig varighet.

Helsekrav oppfylt etter tre års rusfrihet dokumentert ved egnede prøver.

Helseattest kan gis for inntil ett år av gangen i tre år forutsatt uanmeldte kvartalsvise kontroller som viser rusfrihet. Deretter inntil fem års varighet.

LAR-behandling

Helsekrav oppfylt etter ett år med stabil behandling forutsatt


a) fortsatt oppfølging og kontroll av forskrivende lege og
b) ingen bruk av andre midler som påvirker kjøreevnen.

Helsekrav ikke oppfylt.

Etter avsluttet substitusjonsbehandling og deretter tre års dokumentert rusfrihet kan helseattest gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen i tre år forutsatt umeldte kvartalsvise kontroller som viser rusfrihet. Deretter for inntil fem års varighet.

Utdrag fra tabell i førerkortforskriften 

 • Helsekravene er oppfylt for førerkortgruppe 1 ved dokumentert alkohol-, rusmiddel- eller legemiddelfrihet i seks måneder (etter ett år med stabil behandling i LAR)
  • Søkeren må i tillegg vise at hen er motivert og følger opp behandling eller kontroller
  • Regelmessige kliniske kontroller og biologiske prøver er nødvendig
  • Avdeling for klinisk farmakologi ved St Olavs Hospital har utarbeidet forslag til kontrollopplegg i førerkortsaker
 • Etter gjennomført karenstid og bekreftet avholdenhet, er helsekravet oppfylt. Helseattest gis med begrenset varighet

Alkohol

 • Vurdering av helsetilstand
  • Rusanamnese og estimert forbruk
  • Jobbsituasjon, skadehistorikk, komparentopplysninger
  • Ved periodisk overforbruk -hyppighet og varighet på periodene, estimert inntak, ev. økende hyppighet
  • Symptomer eller tegn på alkoholrelatert helsesvekkelse
  • Funn ved klinisk undersøkelse og tilleggsundersøkelser (biomarkører)
  • Se kartleggingsskjema hos rop.no
 • Helsekravet er ikke oppfylt der alkoholbruken (avhengighet av alkohol, langvarig høyt inntak av alkohol eller skadelig bruk av alkohol)
  • fører til forstyrrelse i atferd og/eller gir helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko
  • har medført bevissthetstap med kramper
 • Det gis muntlig kjøreforbud og igangsettes kontrollopplegg som kan dokumentere seks måneders sammenhegende avholdenhet (der anses gjennomførbart)
 • Langvarig høyt inntak og skadelig bruk av alkohol
  • Alkoholinntak i en grad som kan føre til forstyrrelse i atferd, gi helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko (som nedsatt kognitiv funksjon, nevropatier) og føre til avhengighet
 • Alkoholavhengighet
  • En følge av langvarig høyt inntak av alkohol, innebærer atferdsmessige, kognitive og fysiologiske endringer, økt toleranse og neglisjering av skadelige virkninger
 • Meldeplikt
  • Dersom tilstanden har vart eller vurderes å vare lenger enn 6 måneder, utløses meldeplikt
   • Utgangspunkt for beregning av varighet er er når lege/psykolog blir kjent med at en pasient ikke oppfyller helsekravet
  • Manglende medvirkning eller manglende oppmøte til kontroller i 6 måneders karensperioden utløser vanligvis meldeplikt, ev. starter prøveperioden på nytt
  • Ved påvist "sprekk" i 6 måneders karensperiode/kontrollperiode utløses meldeplikten
 • Kontrollopplegg
  • Månedlig oppfølging med fysisk konsultasjon hos behandler
  • Biologiske prøver med PEth, EtG og EtS, ev. CDT%
   • Prøvesvar kan gi informasjon om skadelig bruk, i tillegg må det foreligge forstyrrelse i atferd eller helsesvekkelse som gir økt trafikksikkerhetsrisiko
  • Opplegg for prøvetaking kan løses på flere måter, men primært må 6 måneders (førerkortgruppe 1) avholdenhet dokumenteres
  • Avdeling for klinisk farmakologi ved St Olavs Hospital har utarbeidet forslag til kontrollopplegg i førerkortsaker
 • Se også Alkoholavhengighet og Alkoholavvenning
 • For utfyllende informasjon se Førerkortveilederen
Dokumentere avholdenhet fra alkohol
Prøve Hyppighet Målverdi
PEth Ukentlig første måned, deretter hver 14. dag i karensperioden Synkende verdier til under <0,03 μmol/L (tilnærmet totalavhold)
EtG og EtS

2 ganger/uke eller 1 gang/uke samt stikkprøver i begynnelsen av karensperioden for å dokumentere totalavhold.

Negativ ved totalavholdenhet

Kan brukes for å identifisere "nullverdi" for PEth eller CDT% etter 4 uker

CDT % Månedlig i karensperioden

Ingen stigning, eller relativ stigning < 30% sammenliknet med nullverdi 

Førerkortveilederen, Helsedirektoratet

Andre kontrollopplegg ved oppfølging alkoholforbruk
Ved krav om totalavhold

EtG+EtS i urin 2 g/uke

ev. 1 g/uke + stikkprøver

Ved krav om tilnærmet avhold

PEth hver 2.-4.- uke (fullblod)

ev. CDT% hver 2.-4. uke (serum)

Ved aksept for moderat alkoholforbruk

Tabell fra Avd. for klinisk farmakologi, St Olavs Hospital, se forslag til kontrollopplegg, St Olavs Hospital

Gjentatt bruk av rusmidler og legemidler til rusformål

 • Ved gjentatt eller vedvarende bruk av rusmidler og legemidler til rusformål gjelder spesifikke helsekrav
  • Rusmidler: helseskadelig bruk som gir økt trafikksikkerhetsrisiko, eller avhengighet av illegale, rusgivende stoffer
  • Legemidler: ved gjentatt eller vedvarende bruk til rusformål er helsekrav ikke oppfylt
 • Vurder
  • Rusmiddelanamnese, jobbsituasjon, skadehistorikk, komparentopplysninger, klinisk undersøkelse og biokjemiske markører 
  • Se også kartleggingsskjema hos rop.no
 • Samtidig bruk av vanedannende midler og rusmidler gir vesentlig økt trafikkrisiko og vil som regel utløse meldeplikt
 • Dokumentert totalavhold/rusfrihet i 6 måneder for førerkortgruppe 1 og 3 år for førerkortgruppe 2 og 3 før helsekrav igjen er oppfylt
  • Eks. urinprøve x 3/uke, ev. stikkprøvekontroller
  • Avdeling for klinisk farmakologi ved St Olavs Hospital har utarbeidet forslag til kontrollopplegg i førerkortsaker
 • LAR-behandling
  • helsekravene for førerkortgruppe 1 er oppfylt etter ett år med stabil behandling forutsatt oppfølging og kontroll av foreskrivende lege. Det skal ikke være bruk av andre midler som påvirker kjøreevnen (alkohol, sovemedisiner, sentralstimulerende medikamenter for ADHD)
  • Se eget avsnitt om LAR i Førerkort og medikamenter

Bruk av legemidler som kan påvirke kjøreevnen

 • Ordinering og behandling med vanedannende legemidler bør skje etter anbefalingene i Nasjonal veileder vanedannende legemidler
 • Maksimalt tillatt døgndose
  • Det er i førerkortforskriften satt veiledende grenser for maksimal tillatt døgndose ved bruk av et utvalg opplistede legemidler (opioider, beroligende og bedøvende legemidler)
  • For tillatte doser ved fast bruk av vanedannende legemidler og kombinasjoner av disse se førerkortforskriften, medikamenttabell/liste eller bruk legemiddelkalkulator 
 • Ved kombinasjoner av opioider og/eller beroligende, bedøvende midler, og/eller antihistaminer brukt som sovemedisin angitt i listen, gjelder: 
  • Veiledende tillatte maksdoser reduseres med 50% ved kombinasjon av to av de listede midlene
  • Føring av motorvogn er ikke tillatt ved kombinasjon av tre eller flere av de listede midlene
  • Ved kombinasjoner av antidepressiva, antiepileptika og/eller antipsykotika med ett eller to legemidler fra listen, angis ikke spesifikke anbefalinger utover at legen må gjøre en individuell vurdering av hvorvidt helsekravet er oppfylt
 • I 2018 gjorde Legemiddelverket endringer i  kriteriene for bruk av varseltrekant på legemidler. Denne er nå brukt på midler der det i førerkortforskriften gis detaljerte regler for bilkjøring, les mer her
 • For mer info se også Førerkort og medikamenter

Meldeplikt

 • Lege og psykolog som får opplysninger om rusmiddellidelse med langvarig, mer enn 6 måneders helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko på grunn av rusmisbruket, skal melde dette til statsforvalteren, jfr. § 34 i helsepersonelloven 
 • Alkoholavhengighet innebærer atferdsmessige, kognitive og fysiologiske endringer, økt toleranse og neglisjering av skadelige virkninger og utløser meldeplikt
 • Alkoholbruk som har ført til bevissthetstap med kramper utløser meldeplikt
 • Alkoholbruk som gjør innleggelse i rusinstitusjon nødvendig, vil som regel utløse meldeplikt
 • Samtidig bruk av vanedannende midler og rusmidler vil som regel utløse meldeplikt

Førerkortforskriften

Respirasjonssvikt

 • Helsekravene er først og fremst rettet mot pasienter med KOLS
 • Kriterier for oppfylte helsekrav etter § 38 defineres som stabile blodgassverdier i ro
 • Ved O2-metning vedvarende under 90%, eller FEV1 synkende under 30% av forventet, innhentes uttalelse fra relevant spesialist
Blodgassmåling Førerkortgruppe 1 Førerkortgruppe 2 og 3
Stabile verdier for blodgasser: pO2 > 7,3 kPa og pCO2 < 6,7 kPa Helsekrav oppfylt Helsekrav oppfylt dersom vurdering av spesialist bekrefter at det ikke er fare for episoder med lavere verdier for blodgasser
Stabile verdier for blodgasser (som grenser angitt over) med sikker tilførsel av oksygen under kjøring

Helskrav oppfylt etter vurdering av spesialist dersom a) tilstanden er stabil b) det ikke foreligger kognitiv svekkelse og  c) det er tilstrekkelig muskelkraft til sikker kjøring

Helsekrav ikke oppfylt

Tabell fra førerkortforskriften

Vurdering av helsetilstand

 • Kognitiv funksjon og muskelkraft/trettbarhet er sentralt i vurdering av kjøreevne
 • Vær oppmerksom på at aktivitet, inkludert bilkjøring, kan føre til fall i oksygenmetning, vurdering hos spesialist kan være nødvendig

Førerkortforskriften

Nyresykdommer

Generelle helsekrav § 39 "Helsekrav er ikke oppfylt dersom nyresykdom medfører trafikksikkerhetsrisiko" 

Sykdom Førerkortgruppe 1 Førerkortgruppe 2 og 3
Kronisk nyresvikt

Helsekrav oppfylt ved godt allment fuksjonsnivå.

Helseattest kan gis med anbefaling om førerett for inntil fem år av gangen.

Helsekrav oppfylt ved godt allment fuksjonsnivå og etter anbefaling fra relevant spesialist.

Helseattest gis for inntil to år av gangen.

Dialysebehandlede

Helsekrav oppfylt etter uttalelse fra relevant spesialist.

Helseattest kan gis for inntil tre år av gangen.

Helsekrav oppfylt etter uttalelse fra relevant spesialist.

Helseattest gis for inntil tre år av gangen.

Nyretransplanterte

Helsekrav oppfylt etter tilheling.

Helseattest kan gis med vanlig varighet

Helsekrav oppfylt etter tilheling.

Helseattest kan gis med vanlig varighet

Tabell fra førerkortforskriften

Vurdering av helsetilstand

 • Kronisk nyresvikt kan gi en rekke symptomer og tegn
 • Vurder kognitivt funksjonsnivå, våkenhet/trettbarhet, muskelsvakhet, reaksjonshastighet o.l.
 • Ved legemiddelbruk som påvirker kjøreevnen vurder om serumkonsentrasjonen er påvirket, og om dette kan utgjøre en trafikksikkerhetsrisiko

Helsedirektoratets anbefalinger

Svekket førlighet

 • Førligheten må være tilstrekkelig til trafikksikker føring av motorvogn, eventuelt ved hjelp av ortose og/eller protese
 • Ved vurdering vektlegges koordinasjon, bevegelsesmønster (langsomme bevegelser), kraft og sensibilitet i arm eller ben, gripeevne, øvrig helsetilstand
 • Ev. involver fysioterapeut eller ergoterapeut
 • Stabil førlighetssvekkelse
  • Der førligheten er tilstrekkelig til trafikksikker kjøring uten bruk av hjelpemidler (protese, ortose e.l.), ekstrautstyr eller kjøretøytilpasning, er helsekravet oppfylt og legen kan krysse «nei» på spørsmålet om fører mangler tilstrekkelig førlighet til trafikksikker kjøring
  • Der førligheten ikke er tilstrekkelig, krysser legen av for at trafikkstasjonen vurderer om det kan gis dispensasjon fra helsekravet, og om det skal settes vilkår (bruk av personlige hjelpemidler, kjøretøytilpasning). Samtidig sender legen melding til statsforvalteren om at helsekravene ikke er oppfylt, ev. legeerklæring til NAV med søknad om tilleggsutstyr eller ombygging av kjøretøy
 • Progressiv førlighetssvekkelse
  • Ved grunn til å tro at førlighetssvekkelsen vil forverres/progrediere, kan det gis helseattest for inntil ett år. Relevant spesialist kan gi førerett for lengre tid
  • Ved rask progresjon vil helsekravet vanligvis ikke være oppfylt
  • Ved langsom progresjon og tilstrekkelig førlighet til trafikksikker kjøring, eventuelt med bruk av protese eller ortose, kan helseattest gis med varighet inntil ett år -ev. lengre etter vurdering hos spesialist
  • Ved svingende progresjon bør spesialistvurdering innhentes
  • Ved tvil om helsekravene er oppfylt oversendes saken til statsforvalteren som kan be om kjørevurdering
  • Ved behov for tilpasning av kjøretøyet for at helsekrav skal være oppfylt, eks. automatgir, må vedkommende inntil videre ha dispensasjon fra statsforvalteren for å få førerett
 • For vurdering av helsekrav for førerkortgruppe 2 og 3 skal det tas hensyn til de ytterligere risikoer og farer som er forbundet med å føre motorkjøretøy i disse gruppene

Førerkortforskriften

Andre sykdommer og helsesvekkelser

§ 42 "Helsekrav er ikke oppfylt dersom det er annen helsesvekkelse enn de som er omtalt i kapitlene foran, og helsesvekkelsen utgjør en risiko for trafikksikkerheten"

§ 43 "Helsekrav er ikke oppfylt dersom generell helsesvekkelse eller flere sykdommer sammen utgjør en risiko for trafikksikkerheten"

Eksempelvis kan en person med nedsatt syn, lett kognitiv reduksjon, mindre synsfeltutfall og lett førlighetssvekkelse, samlet vurderes til å ikke fylle helsekravene, selv om hvert av helseproblemene isolert sett ikke er diskvalifiserende.

Førerkortforskriften

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

Fagmedarbeidere

 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.