Plexus lumbosacralis

Anatomi plexus lumbosakralis 

Se muskel-rot-nerve oversikt
Lumbalplexus dannes av ventrale grener fra L1-4. Det ligger foran tverrtaggene og mellom utspringene til m.psoas major. Korte, ubenevnte grener går til m.psoas major/minor og m. quadratus lumborum. N.femoralis, n.obturatorius, n.cutaneus femoris lateralis, n.iliohypogastricus, n.ilioinguinalis og n.genitofemoralis utgår fra lumbalplexus.
Lumbale plexopatier gir typisk parese for hoftefleksjon, hofteadduksjon og kneekstensjon. Sensorisk sees utfall lår unntatt posteriort, medialt legg samt evnt suprapubisk/inguinalt/genitalt.
Sacralplexus dannes av ventrale grener fra L4-S3. Det ligger inn mot bakre bekkenvegg på ventralsiden av m. piriformis. Korte, ubenevnte grener går til m.piriformis, m.obturatorius internus, m.gemelli og m.quadratus femoris. N.gluteus sup/inf, n.pudendus, n.cutaneus femoris posterior og n.ischiadicus utgår fra sacralplexus.
Sakrale plexopatier gir typisk parese for hofteekstensjon, hofteabduksjon, knefleksjon samt bevegelse ankel/tær. Sensorisk finnes utfall posteriort lår, legg unntatt medialt, fot samt i perineum. Obs affeksjon naturlige funksjoner; parasympatiske fibre til detrusormuskulaturen kan rammes og gi blæreparese.


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.