Pleksus brachialis

Plexus brachialis dannes av ventrale grener fra spinalnervene C5-Th1. De tre hovedstammene (truncus superior (C5+6), medius (C7) og inferior (C8+Th1)) utgjør proksimale del av plexus. Hver truncus deler seg videre i en fremre og en bakre gren. Disse grenene danner så laterale, posteriore og mediale streng. N.medianus utgår fra laterale og mediale streng, n.radialis fra posteriore streng og n.ulnaris fra mediale streng. Flere andre nerver avgår fra ulike deler av plexus. Det er betydelige individuelle anatomiske variasjoner.

Link til skisse av plexus brachialis

Dersom hele plexuset er affisert vil hele armen være paralysert.
Øvre plexopatier: sensoriske utfall C5+C6. Parese for abduksjon og utadrotasjon i skulder samt fleksjon og supinasjon i albu. Armen henger slapt langs siden, underarmen er innadrotert og håndleddet flektert. Bevegelser av hånden og underarmen er ikke påvirket.
Nedre plexopatier: sensoriske utfall i C8+Th1 (ulnart på hånd og underarm). Parese for fingerfleksjon og håndleddfleksjon.
Midtre del av plexus: Parese for fingerekstensjon, håndleddsekstensjon og albuekstensjon. N.thoracicus longus (m.serratus anterior) og n.dorsalis scapula (m.levator scapula og m.rhomboideus) avgår fra henholdsvis C5-7 og C5 proksimalt for hovedstammene i plexus. Utfall her indikerer lesjon proksimalt i plexus, evnt radikulopati.

Skille radialisnevropati og plexopati: Sistnevnte gir vanligvis også utfall for n.axillaris (m.deltoideus og m.teres minor), n. thoracodorsalis (m. latissimus dorsi), n.subscapularis (m.subscapularis og m.teres major).
Skille medianusnevropati og plexopati: Sistnevnte gir vanligvis bla også utfall fra n.ulnaris og/eller n.musculocutaneus (m.biceps brachii).
Skille ulnarisnevropati og plexopati: Sistnevnte gir vanligvis også utfall fra n.pectoralis medialis (m.pectoralis major, sternocostale del) og n.cutaneus antebrachii/brachii medialis (sensorisk medialt over-/underarm).

Link til EMG us av pleksus brachialis


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.