Retningslinjer for Botox-behandling ved kronisk migrene

Retningslinjer for Botox-behandling ved kronisk migrene

Utarbeidet av Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine revidert 24. mars 2014 etter innspill
på Nevrodagene 10. mars 2014. Sist revidert 6. juni 2018.
1. Definisjon, kronisk migrene (ICHD-3 beta): Hodepine minst 15 dager/ måned i minst 3 måneder deravminst 8 migrenedager per måned
Svært mange med kronisk migrene har medikamentoverforbruk (MOH), disse skal ha både
diagnosen 1.3 Kronisk migrene og 8.2 Medikamentoverforbrukshodepine. Anslagsvis vil 50 % av
pasientene med MOH få reversert sin kroniske migrene til episodisk migrene gjennom avvenning.
2. Definisjon av behandlingsrefraktær kronisk migrene
Fyller begge punktene nevnt under:
a) Dersom mistenkt MOH: Forsøkt medikamentavvenning uten reversering av kronisk migrene til episodisk migrene.
b) Kontraindikasjoner, manglende respons eller uakseptable bivirkninger på minst tre av de mest relevante forebyggende medikamenter inkl. topiramate (best dokumentasjon) samt betablokkere (propranolol el. metoprolol), kandesartan, og amitriptylin.
3. Forutsetninger for utprøvning av Botox-behandling ved kronisk migrene
a) Fyller diagnosekriteriene for 1.3. Kronisk migrene
b) Behandlingsrefraktær dvs. mislykket forsøk på medikamentavvenning om diagnosen 8.2 MOH alene eller i kombinasjon med forebyggende, samt manglende respons, uakseptable bivirkninger eller kontraindikasjoner for minst tre ulike forebyggende medikamenter (derav topiramat er en).
4. Premisser ved Botox-behandling:
a) Registering av hodepinedagbok med registering av frekvens, intensitet og helst også varighet
b) Minstekrav til effekt for kontinuering: Gjennom hodepinedagbok dokumentert minst 30-50 % reduksjon av hodepinefrekvens, alternativt minst 30 % reduksjon i dager med moderat/sterk hodepine
b) Avtale om behandlingsvarighet for oppstart: Ved effekt forsøksvis behandlingspause ved reversering til episodisk migrene (dvs. ikke lenger kronisk migrene) eller maksimalt 9
måneders oppfølging fordelt på tre behandlinger, deretter forlenge neste besøk til f.eks.5 måneder. Ved tilbakefall til kronisk migrene er det fortsatt indikasjon for behandling.
c) Om behandling startes på sykehus: Om praktisk mulig kontinueres utenfor sykehus der behandlende lege kan søke HELFO om dekking av utgifter til botulinumtoxin.
5. Praktisk administrering
a) Lenke til pasientinformasjon
b) Dosering: Minimum 155 enheter på 31 punkter jfr. PREEMPT-studiene1
c). Om behandling gis ved sykehus: Utgifter belastes sykehusbudsjett. Opplæring av sykepleiere til botox-behandling vil redusere antall legekonsultasjoner.

Kilder

Fagmedarbeidere

Referanser

  1. Blumenfeld A, Silberstein SD, Dodick DW, Aurora SK, Turkel CC, Binder WJ. Method of injection of onabotulinumtoxinA for chronic migraine: a safe, well-tolerated, and effective treatment paradigm based on the PREEMPT clinical program. Headache. 2010 Oct;50(9):1406-18. PMID: 20958294 PubMed

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.