Tysabri sykepleierprosedyrer

Tysabri administreres iv. hver 4. uke (+/- 4 - 5 dager). Infusjonen tar 1 time. Pasienten skal observeres under infusjonen og 1 time etterpå. (observasjonstiden etterpå kan reduseres til 30 min hvis behandlingen har vært gitt komplikasjonsfritt i ett år).

Forarbeid og kontroller

Se tabell for kontroller

 • Ved førstegangskur informeres pasient/ pårørende av sykepleier om gjennomføring av behandling og om mulige bivirkninger
 • Skriftlig info gis i tillegg, se også nyttig og oppdatert pasientinfo i felleskatalogen
 • Videre i behandlingen er sykepleier i kontinuerlig dialog med pasient der kuren evalueres og det legges til rette for andre spørsmål og problemstillinger. Utelukke graviditet.
 • NB! Sykepleier med Tysabri-erfaring skal før hver infusjon avklare om pasienten har forverring av nevrologiske symptomer. Ved forverring skal kuren utsettes inntil legen har avklart om forverringen skyldes MS atakk eller PML.
 • Lege kontroll (med EDSS) før oppstart, ved 3. kur, 6. kur (6 mnd), og videre hver 6. mnd
 • MR før behandling og videre 1 gang pr. år
 • Blodprøver (CRP, Hb, leukocytter med differensialtelling, trombocytter, kreatinin, ALAT, ASAT, ALP, gamma-GT, bilirubin og elektrolytter) tas før infusjon ved 1., 2., 3., og 6.kur, og deretter hver 6.kur.
 • Antistoffmåling NAB tas etter 6. og 12. mnd
 • JC virus antistoffer hver 6. mnd
 • BT/ puls
 • Klarere med legen at kuren kan igangsettes
 • Lege skal informere pasienten dersom det av ulike grunner ikke igangsettes kur
 • Legg inn veneflon. Tysabri er ikke vevstoksisk
 • Ressurser for håndtering av overfølsomhetsreaksjoner må være tilgjengelig; Akuttskrin, mulighet for å tilkalle stansteam.

Fremgangsmåte

 • Når pasienten er kommet, kan medikamentet blandes
 • Skal infuderes umiddelbart (medikamentet kan oppbevares i kjøleskap inntil 8 timer, må da beskyttes mot lys)
 • Hetteglasset skal beskyttes mot lys
 • Blandes i 100 ml NaCl 9mg/ml
 • Ikke rist, unngå luftbobler
 • Skriv pasientens navn, dato, legemiddel, dose, blandlingstidspunkt og infusjonstid på posen
 • Tysabri skal ikke blandes med andre legemidler
 • Infusjonen gis over en time, pumpe anbefales, men er ikke krav (2ml/min = 40dr./min)
 • Observere tegn på overfølsomhetsreaksjoner: kløende utslett, hevelse i ansikt, lepper og tunge og pusteproblemer
 • Når infusjonsposen er tømt, byttes den ut med en infusjonspose med 100 ml NaCl 9mg/ml, pass på at det ikke kommer luft i slangen. Infusjonen skyller ut restene av legemiddelet i infusjonsslangen
 • Måle BT/puls
 • Pasienten må overvåkes både under og en time etter infusjon (observasjonstiden etterpå kan reduseres til 30 min hvis behandlingen har vært gitt komplikasjonsfritt i ett år)
 • Det anbefales å beholde veneflon i observasjonstiden
 • Pasienten kan så forlate sykehuset

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.