Temodal

Kort om

Temozolomid (Temodal® (L01A X03)) er en «prodrug» som ved fysiologisk pH raskt omdannes til den aktive komponenten monometyl-triazenoimidazol-karboksamid (MTIC). som reagerer med guanin i DNA og medfører en inaktivering av DNA når det gjelder celledeling og genetisk funksjon. Cmax nås etter ½-1½ time. Samtidig inntak av mat reduserer Cmax med 33% og AUC med 9%. Preparatet skal derfor tas uten mat

Indikasjoner

- Nydiagnostisert glioblastoma multiforme samtidig med strålebehandling (RT) og som påfølgende monoterapibehandling
- Maligne gliomer, slik som glioblastoma multiforme eller anaplastisk astrocytom som har residiv eller progresjon etter standardbehandling.

Kontraindikasjoner

- Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor et eller flere av hjelpestoffene eller dakarbazin
- Alvorlig myelosuppresjon
- Graviditet eller amming

Dosering

Link til kroppsoverflateskjema

Sammen med stråling (samtidigfasen): Gis oralt i en dose på 75 mg/m2 daglig i 42 dager samtidig med fokal strålebehandling (60 Gy gitt som 30 fraksjoner) og pneumocystis carinii profylakse.
Forutsetning for å fortsette kuren er at ukentlige målinger viser at nøytrofile granulocytter >1,5 X 109/l og trombocyttall >100 x 109/l og bivirkningene er tolerable.
Hvis nøytrofile granulocytter er >0,5 X 109/l og <1,5 X 109/l og/el trombocyttall >10 x 109/l og <100 x 109/l utsettes temodalbehandlingen.
Hvis nøytrofile granulocytter er <0,5 X 109/l og/el trombocyttall <10 x 109/l avsluttes temodalbehandlingen.

Monoterapifasen: Etter 6 uker med temodal + strålebehandling, gis temodal i 6 sykluser som monoterapibehandling.
Dose i Syklus 1 (monoterapi) er 150 mg/m2 en gang daglig i 5 dager etterfulgt av 23 dager uten behandling.
Når Syklus 2 starter økes dosen til 200 mg/m2 hvis antall nøytrofile granulocytter er >1,5 x 109/l og trombocytt-tallet er >100 x 109/l. Hvis dosen ikke ble økt i syklus 2, skal dosen heller ikke økes i de etterfølgende syklusene. Hvis dosen økes, skal den holdes på 200 mg/m2 pr. dag de første 5 dagene av hver påfølgende syklus hvis ikke toksisitet inntreffer.
Blodtelling skal gjøres på dag 22 i syklus (21 dager etter første temodaldose). Hvis nøytrofile granulocytter er <1,0 X 109/l og/el trombocyttall <50 x 109/l reduseres temodaldosen med et dosenivå (Dosenivå -1=100mg/m2, dosenivå 0=150mg/m2, dosenivå 1=200mg/m2). Blodprøver skal da tas ukentlig til nøytrofile granulocytter er >1,5 x 109/l og trombocytt-tallet er >100 x 109/l.

Residiverende eller progressive maligne gliomer: En behandlingssyklus varer i 28 dager. Pasienter som tidligere ikke har blitt behandlet med kjemoterapi, gis temodal oralt i en dose på 200 mg/m2 én gang daglig de første 5 dagene etterfulgt av 23 kapselfrie dager (totalt 28 dager). For pasienter som tidligere er behandlet med kjemoterapi, er den initiale dosen 150 mg/m2 én gang daglig som deretter økes i den andre syklusen til 200 mg/m2 én gang daglig i 5 dager hvis hematologisk toksisitet ikke foreligger (se over).

Ved residiv innen åtte uker etter primærbehandling eller ved residiv under adjuvant del av primærbehandlingen kan dosekontinuerlig temozolomid vurderes (i lavere dose som gis daglig (7/7)). Ved residiv senere enn to måneder etter primærbehandlingen brukes standardregime (5/28)

Administrasjonsmåte

Temodal skal gis på fastende mage. Kapslene må ikke åpnes eller tygges, men må svelges hele med et glass vann. Antiemetisk terapi kan gis før eller rett etter administrasjon av Temodal. Feks (Zofran® (A04A A01)). Dersom oppkast oppstår etter at dosen er gitt, skal det ikke gis en ny dose denne dagen.

Før kur

  • Diskuter og dokumenter indikasjon i journal
  • Gi informasjon til pasient om virkning og bivirkning (muntlig og skriftlig)
  • Gi informasjon om at temodal er teratogent, og svangerskap må utelukkes før hver kur hos fertile kvinner. Kvinner må bruke prevensjon under og opptil et år etter avsluttet behandling. Under behandling kan kvinner få uregelmessig menstruasjon eller den kan stanse helt.
  • Informer om at fertiliteten hos menn reduseres og at det er mulighet for nedfrysing av spermier. Les mer. P.g.a. risiko for skade på sædceller er det viktig å bruke sikker prevensjon under og de første 6 mnd etter avsluttet cellegiftbehandling.
  • Det har kommet (des 2013) opplysninger om leverskader, inkludert dødelig leversvikt, hos pasienter behandlet med temozolomid. Leverfunskjonstester bør utføres før behandlingen startes. Dersom unormale svar bør nytte/risiko vurderes grundig før oppstart av behandling.

Under kuren

Samtidig fasen: Fullstendig blodtelling skal utføres ukentlig i løpet av behandlingstiden og dosejustering/avslutning av behandlingen skal gjøres i henhold til hematologiske og ikke-hematologiske toksisitetskriterier (se over)

Monoterapifasen: I løpet av behandlingen skal en fullstendig blodtelling utføres på Dag 22 (21 dager etter den første dosen av Temodal). Temodal-dosen skal reduseres eller behandling skal avsluttes i henhold til hematologiske og ikke-hematologiske toksisitetskriterier (se over).

Lever: Levertoksisitet kan oppstå flere uker etter behandling. Leverfunksjonstester skal sjekkes etter hver behandlingssyklus. For pasienter som behandles i en 42-dagers syklus skal leverfunskjonstester gjentas midtveis i syklusen.

Pasientinformasjon

Se oncolex

Link til pasientinformasjon i felleskatalogen

Kilder

Fagmedarbeidere

  • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
  • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.