Plasmautskiftning (PE)

Kort om

Plasmaferese brukes ofte synonymt med plasmautskiftning/plasma exchange (PE). Det innebærer at man fjerner plasma, og substituerer med en annen løsning, vanligvis albumin. Hensikten med plasmaferese er å fjerne sirkulerende autoantistoffer, immunkomplekser og andre plasmakomponenter som er skadelige. Effekten kommer raskt (ila få dager) og varer 4-6 uker.

Se oversiktsartikkel om PE ved nevrologisk sykdom (2020)1

Tekniske forhold

Blod fjernes fra kroppen, plasmakomponenter separeres (ved filtrasjon/dialyse eller sentrifugering), fjernes og erstattes med annen væske (vanligvis humant albumin). Ved filtrasjonsmetoden (vanligste metode i Norge) kreves tilgang i stor blodåre (centralvenøst kateter eller arteriovenøs fistel). Ved sentrifugeringsmetoden er perifervenøs tilgang også mulig. 

Indikasjoner1

 • Guillain Barre syndrom: effektiv (høy evidens)
 • CIDP: effektiv (høy evidens)
 • Myasthenia gravis: effektiv (høy evidens). Mulig raskere effekt enn IVIG (lav evidens)1
 • NMOSD: effektiv (høy evidens). Viktig med tidlig behandling2. Se praktisk opplegg i kapittel om NMOSD.
 • ADEM: klinisk erfaring tilsier effekt, særlig ved dårlig respons på steroider (lav evidens).
 • Stiff person syndrom: klinisk erfaring tilsier effekt (lav evidens)
 • MS: effekt på attakker (høy evidens)
 • Autoimmun encefalitt
  • Limbisk encefalitt med LGI1 og CASPR2 antistoffer: sannsynligvis effektiv (moderat evidens)
  • Anti-NMDAR encefalitt: sannsynligvis effektiv (høy evidens)
 • Paraneoplastiske syndromer
  • sannsynligvis effekt (moderat evidens), men ikke første valg.
 • Pediatriske autoimmune sykdommer
  • PANDAS (pediatrisk autoimmun nevropsykiatrisk sykdom assosiert med streptokokkinfeksjon): sannsynligvis effektiv (høy evidens)
  • Sydenham`s chorea: klinisk erfaring tilsier effekt (lav evidens)
 • PML forårsaket av natalizumab: for å skille ut natalizumab
 • Refsums sykdom: effekt ved rask forverring/ svikt i diettkontroll for å redusere fytansyrenivå i plasma 

Kontraindikasjoner

 • Ustabil kardiovaskulær tilstand
 • Autonom dysfunksjon

Praktiske forhold

 • Kontakt lege ved dialyseavdelingen og meld behovet
 • Henvis til anestesiavd for anlegging av dialysekateter i stor vene
 • Kontroller nyrefunksjon før behandling
 • Volum og hyppighet:
  • skift ut 50 ml/kg kroppsvekt (vanligvis 2-3 L/døgn), vanligvis 5-6 ganger (påfølgende dager eller annenhver dag). Høyere utskiftningsvolum kan vurderes feks ved alvorlig NMOSD attakk som trenger høyere utrensking av sirkulerende komponenter2
  • plasma erstattes med albumin 4% i elektrolyttblanding
 • Vedlikeholdsbehandling (feks ved MG eller stiff person syndrom): feks 3 utskiftninger annenhver dag hver 6.uke1

Bivirkninger

Relativt trygg behandling. Viktigste bivirkninger er knyttet til kateter (infeksjon, blødning). Svimmelhet, lavt BT.  

Kilder

Fagmedarbeidere

 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor, dr med
 • Christian Vedeler, spesialist i nevrologi, professor, dr med
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor, PhD

Referanser

 1. Osman C, Jennings R, El-Ghariani K, Pinto A. Plasma exchange in neurological disease. Pract Neurol. 2020 Apr;20(2):92-99. doi: 10.1136/practneurol-2019-002336. Epub 2019 Jul 12. PMID: 31300488 PubMed
 2. Bonnan M, Valentino R, Debeugny S, Merle H, Fergé JL, Mehdaoui H, Cabre P. Short delay to initiate plasma exchange is the strongest predictor of outcome in severe attacks of NMO spectrum disorders. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2018 Apr;89(4):346-351. doi: 10.1136/jnnp-2017-316286. Epub 2017 Oct 13. PMID: 29030418. PubMed

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.