Mycophenolatmofetil (CellCept®)

Link til pasientinformasjon om mycophenolatmofetil
Link til oppdaterte pasientinformasjoner om div legemidler fra Norsk Revmatologisk forening

Bivirkninger

Vanligste bivirkninger:

  • diare
  • leukopeni
  • kvalme og andre gastrointestinale symptomer

Det er rapportert tilfeller av alvorlige lungebivirkninger (bronkiektasier, fibrose) og immunsvikt (hypogammaglobulinemi)

Kontraindikasjoner

  • kjent hypersensitivitet for innholdsstoffer
  • amming

Vanlig dosering ved autimmune sykdommer

Standard dose CellCept® (L04A A06) hos voksne: 2 g daglig, delt opp i 2 doser med 12 t mellomrom.
Terapeutisk effekt vil vanligvis oppnåes etter 2-4 mnd.
Hvis det ikke er kommet merkbar bedring i pasientens tilstand i løpet av 4 måneder, bør en overveie å seponere medikamentet.

Kontrollopplegg

Blodprøver:

  • Før behandling, ukentlig de første 8 ukene, og deretter 1 x per mnd: Hb, leukocytter med diff. telling , trombocytter, kreatinin, ALAT
  • Ved utvikling av nøytropeni (nøytrofile <1,3 × 103/μl) bør pasienten overvåkes nøye og seponering av mykofenolatmofetil vurderes
  • ved tilbakevendende infeksjoner: mål immunglobuliner

Pasienter som utvikler hoste og dyspne bør utredes rakst. Tiden fra behandlingsstart til utvikling av bronkiektasier kan variere fra et par mnd til flere år

Kilder

Fagmedarbeidere

  • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
  • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.