Midazolam bukkal - et anfallsstoppende legemiddel

Ved vedvarende epileptisk anfallsaktivitet utenfor sykehus anbefales midazolam gitt bukkalt fremfor diazepam gitt rektalt, fordi det er enklere å administrere og det har kortere halveringstid med derav følgene mindre sedasjon.1

Preparater:
- Buccolam® (N05C D08) munnvann, ferdig fylte sprøyter ( 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg og 10 mg). Kan skrives på blå resept til pasienter med epilepsi frem til fylte 18 år. Til pasienter over 18 år må det søkes individuell refusjon (link til individuell stønad om blå resept). Hvis pasienten allerede har et vedtak for Epistatus gjelder dette også for Buccolam.
- Epistatus® (N05C D08)) 10mg/ml, 5 ml flaske. Uregistrert preparat. Ved særlig behov for å bruke dette preparatet fremfor Buccolam kan det søkes godkjenningsfritak (link til skjema). individuell refusjon (link til skjema).

Indikasjon:
Behandling av enkeltanfall som varer mer enn 4–5 minutter, serieanfall og status epileptikus utenfor sykehus1.

Bruk og dosering:
- Sprøytes bukkalt (evt i nesen hvis mye spyttproduksjon). Detaljert bruksanvisning finnes i pakningsvedlegget. Link til bruksanvisning fra OUS
- Dosering hos voksne: 10–20 mg (kan evt gjentaes etter 10 minutter). Dosering hos barn: 0,3 mg/kg (maksimalt 10 mg). Midazolamets korte halveringstid gjør at pasienten bare er beskyttet mot anfall i 2–3 timer.

Kilder

Referanser

  1. Nakken KO, Rytter EM, Brockmeier F. Benzodiazepiner i epilepsibehandling. Tidsskr Nor Laegeforen 2010; 130(8): 842-4. Tidsskrift for Den norske legeforening

Fagmedarbeidere

  • Karl Otto Nakken, spesialist i nevrologi, dr med
  • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, PhD
  • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor, dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.