Methotrexate (MTX)

Link til pasientinformasjon om metotrexat
Link til oppdaterte pasientinformasjoner om div legemidler fra Norsk Revmatologisk forening

Kontraindikasjoner

Lever-, nyre,- eller benmargsskade. Lungesykdom. Alkoholisme. Immunsvikt. Overfølsomhet for middelet.

Bivirkninger

De vanligste bivirkningene ved methotrexate® (L04A X03) er

 • Uvelhet, kvalme, nedsatt matlyst
 • Levertoksisitet
 • Leukopeni
 • Lungepåvirkning

Graviditet

Metotreksat må anses som teratogent, også i lave doser. Risikoen for spontanabort ser ut til å være omtrent doblet ved eksponering i første trimester. Risikoen for misdannelser øker trolig også, men det er usikkert når i graviditeten risikoen for ulike typer misdannelser er størst. Vår vurdering er fortsatt at kvinner i fertil alder som behandles med lavdosert metotreksat bør bruke prevensjon så lenge behandlingen pågår, og i 3 måneder etter avsluttet behandling. Les mer i RELIS rapport 2015

Vanlig dosering ved autoimmune sykdommer

 • Vanlig startdose er 3 tbl a 2,5mg (7,5mg) tatt samtidig på en ukedag
  Evt kan dosen fordeles på 2-3 doser ila ett døgn.Taes med eller uten mat
 • Folsyretilskudd anbefales til alle (for å redusere bivirkninger): Folsyre 1 mg (alle dager untatt MTX dagen og dagen etter), blå resept paragraf 2. (Det bør gå ett døgn mellom siste MTX dose og folsyre).
 • Hvis god toleranse men mangelfull effekt etter ca 6 uker, kan dosen økes med 2,5 mg/uke. Optimal dose ligger vanligvis mellom 7,5 og 15mg per uke, og bør ikke overstige 20mg per uke.
 • Terapeutisk effekt vil ved autoimmune sykdommer ofte vise seg først etter 6-8 uker evt flere mnd. Hvis det ikke er kommet merkbar bedring i pasientens tilstand i løpet av 3-6 måneder etter siste doseendring, bør en overveie å seponere medikamentet.

Før behandling

 • Muntlig og skriftlig pasientinformasjon
 • Rtg thorax
 • Vaksiner (pneumokokk og influensa)
 • Blodprøver: Hb, SR, CRP, leukocytter med diff.telling, trombocytter, kreatinin, ALP, GT, ALAT, ASAT

Kontrollopplegg under behandling

Blodprøver: Hb, SR, CRP, leukocytter med diff.telling, trombocytter, kreatinin, ALP, GT, ALAT, ASAT

 • hver 14. dag de første 12 ukene
 • deretter 1 x per mnd første året
 • deretter 1 x hver 3. mnd

- Reduser dosen hvis leukocytter faller under 3500
- Seponer hvis leukocytter faller under 1000
- Seponer hvis levertransaminaser stiger over 2 X øvre normal

Aktuelle refusjonskoder

 • M30 Polyarteritis nodosa og beslektede tilstander
 • M35 Annen systemisk affeksjon av bindevev

Kilder

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.