Ciklosporin (Sandimmun Neoral®)

Link til pasientinformasjon om ciklosporin
Link til oppdaterte pasientinformasjoner om div legemidler fra Norsk Revmatologisk forening

Vanligste bivirkninger

  • nyre toksisitet
  • hypertensjon
  • medikamentinteraksjoner
  • kvalme

Vanlig dosering ved autimmune sykdommer

Anbefalt dose av Sandimmun Neoral® (L04A D01) er 2,5 mg/kg/døgn de første 6 ukene av behandlingen. Dersom tilfredsstillende effekt ikke er oppnådd innen denne tid, kan dosen økes gradvis, avhengig av tolerabilitet. Dosen bør ikke overskride 5 mg/kg/døgn.
Døgndosen deles i 2 doser som taes med 12 timers mellomrom.
Det er nødvendig med regelmessig bestemmelse av ciklosporinkonsentrasjonen i blodet for beregning av dose hos den enkelte pasient. Serum kons. bør ligge mellom 75-150 ng/ml.
Behandlingen avbrytes dersom en ikke oppnår effekt etter 3 måneder med ciklosporin. Etter at maks respons er oppnådd reduseres dosen til laveste vedlikeholdsdose, f.eks 50 mg per døgn.

Kan kombineres ned lavdose steroider og/eller NSAIDS

Kontrollopplegg: blodprøver og blodtrykk

Før behandling: kreatinin, GFR, Hb, hvite, trombocytter, ALAT. Blodtrykk (BT).
Hver 14. dag de første 3 mnd og deretter månedlig: kreatinin og GFR
Hver måned: s- ciklosporin og BT.

Dosen skal reduseres hvis serumkreatinin ved mer enn én måling forblir forhøyet med mer enn 30% i forhold til utgangsverdien. Dosen skal halveres dersom serumkreatinin øker med mer enn 50%. Dette gjelder selv om pasientens verdier ligger innenfor normalområdet. Hvis en dosereduksjon ikke medfører en tilfredsstillende reduksjon av kreatininkonsentrasjonen innen 1 måned, bør behandlingen avbrytes.

Mulige refusjonskoder

  • M30 Polyarteritis nodosa og beslektede tilstander
  • M35 Annen systemisk affeksjon av bindevev

Kilder

Fagmedarbeidere

  • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
  • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.