Synkope (forbigående bevissthetstap) - akuttveileder

Kort om

Synkope er bevissthetstap ledsaget av tonustap på grunn av forbigående global cerebral hypoperfusjon, karakterisert ved rask start, kort varighet, og spontan fullstendig remisjon.

Synkope klassifiseres som:

  • Refleks- (nevrogen) synkope; utløst av emosjonelt og autonomt stress, smerter og ubehag
  • Ortostatisk hypotensjon
  • Kardiovaskulær; sirkulasjonssvikt til hjernen sekundært til hjertepatologi

Sykehistorie

Fokuser på:

  • Omstendigheter forut for anfallet (kroppsstilling, omgivelser, situasjon, stressfaktorer)
  • Anfallsstart (kvalme, hjertebank, brystsmerter)
  • Anfallets forløp (komparentopplysninger)
  • Perioden rett etter anfall
  • Tidligere sykdommer, medisinbruk, tidligere synkopetendens
  • Familiehistorie på hjertesykdom

Se tabell 1 under for spesielle problemstillinger.

Klinisk undersøkelse

Grad av bevissthetsendring (GCS). Postiktal forvirring?

Organstatus: ytre skader, tungebitt? Hjerteundersøkelse. Vitale parametre. Nevrologisk undersøkelse.

Supplerende undersøkelser

Sirkulasjon:
EKG: Telemetri bør sterkt vurderes første observasjonsdøgn når kardial årsak ikke kan utelukkes. Hvis kardial årsak fortsatt er en reell mulighet etter nevrologisk utredning, må videre kardiologisk utredning vurderes (ekkokardiografi, langtids-EKG).

Ortostatisk blodtrykksmåling: BT liggende og stående 1+3 minutter. OBS systolisk fall med minst 20 mmHg eller til under 90 mmHg.

Biokjemi:
Blodprøver: Hb, hematokrit, leukocytter, trombocytter, CRP, elektrolytter (Na, K, Ca, Mg), glukose, CK, lever- og nyrefunksjonsprøver, TSH og FT4. Eventuelt hjerteinfarktstatus, toksikologi (s-etanol, medikamentanalyse m.v.), blodgassanalyse.

Billedundersøkelser:
CT eller MR caput ved fokal nevrologi før/under/etter anfall, eller når epilepsi ansees som mulig forklaring.

Differensialdiagnoser og undergrupper

Epilepsi (se tabell 2 under), cerebrovaskulær sykdom (hjerneinfarkt/blødning, TIA, subaraknoidalblødning). Migrene. Psykisk sykdom og søvnsykdommer.

 

Tabell 1.

 

Type synkope

Aktuelle underliggende årsaker

Refleks-synkope

Psykisk stress. Smerter og fysiske ubehag.  Hosting, nysing, svelging. Defekasjon, miksjon. Måltid. Nakkebevegelser og trykk mot halsen (sinus caroticus)

Ortostatisk hypotensjon

Dysautonomi ved nevrodegenerativ sykdom (Multippel systematrofi, Parkinson, Lewylegemedemens) eller annen sykdom (diabetes, amyloidose, uremi, ryggmargsskade). Sekundært til vasodilaterende medikamenter, alkohol, hypovolemi.

Kardiell  synkope             

Bradykardi, inkl pacemakersvikt. Takykardi. Strukturell hjertesykdom. Lungeemboli, aortadisseksjon, pulmonal hypertensjon.

 

Tabell 2. Synkope eller epilepsi?

 

Synkope

Epileptisk anfall

Triggere

Ofte (stående stilling, varmt, blod mm)

Søvndeprivasjon, blinkende lys, hyperventilasjon, stress++

Forutgående symptomer

Tåkesyn, varmefølelse, hodepine, øresus

Sensoriske, psykiske, autonome eller motoriske fenomener (OBS epigastrisk aura; kan likne på synkopeforvarsler)

Kroppstilling

Ofte stående eller sittende, sjelden liggende

Alle stillinger

Fall

Ofte langsomt, siger sammen. Tonisk tilstivning ikke uvanlig

Raskt (tonisk, atonisk)

Hudfarge

Blek, kaldsvett

Sjeldnere blekhet men kan absolutt være tilstede 

Øyedeviasjon

Av og til oppover eller lateralt

Lateraldeviasjon

Kramper

Få sekunder (opp mot 1 minutt), arytmisk, multifokalt eller generalisert

Rytmisk, generalisert, kan vare i flere minutter

Inkontinens

Vanlig

Vanlig

Tungebitt

Uvanlig evt. på tungetuppen

Vanlig, på siden av tungen

Varighet

Kort: 3–30 sek

Opptil 5 min for GTK

Postiktal fase

Somnolens, hodepine < 2 timer

Konfusjon, somnolens, hodepine

Oppfølging

Klinisk observasjon, ev. telemetri (se over).

Bilkjøring: Se førerkortveilederen. I mange tilfeller skal pasienten har kjøreforbud etter synkope.


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.