Forord - akuttveileder

Kjære kolleger i nevrologiske avdelinger!

Denne veilederen i akutt nevrologi er 10. utgave og er utgitt av Norsk nevrologisk forenings kvalitetsutvalg. Den er ment som et praktisk hjelpemiddel for vakthavende leger ved nevrologiske avdelinger. For alle leger i spesialisering i nevrologi er den et viktig verktøy.

Formålet med akuttveilederen er å bidra til at pasienter med akutt oppståtte nevrologiske lidelser så raskt som mulig får god hjelp og behandling. Riktig bruk av akuttveilederen krever nevrologisk grunnkompetanse. Andre medisinske spesialiteter eller andre yrkesgrupper bes benytte veilederen med forsiktighet.

Akuttveilederen er også tilgjengelig i elektronisk format via www.nevrologi.no og inngår som en del av de praktiske faglige prosedyrene i Norsk nevrologisk forening – NevroNEL. I tillegg finnes det lokale prosedyrer. Akuttveilederen inneholder et utvalg av informasjonen i NevroNEL som er relevant for akutte situasjoner. NevroNEL inneholder tilleggsinformasjon for de fleste tilstandene som er dekket i akuttveilederen.

Det forventes at den som bruker akuttveilederen også søker opp utdypende informasjon i NevroNEL. Akuttveilederen og NevroNEL må ikke betraktes som obligatorisk retningsgivende for det kliniske arbeidet i den enkelte nevrologiske avdeling. Behandlingsanbefalingene bygger på vanlige og aksepterte metoder for utredning og behandling av akutte nevrologiske tilstander, og er utarbeidet av nevrologer i ledende norske fagmiljøer. Der det er grunnlag for det, er anbefalingene i tråd med moderne forskningsbasert kunnskap. Noen av anbefalingene er mer basert på praktisk klinisk erfaring. Veilederen gir forslag til fornuftige tiltak ved akutte nevrologiske tilstander, men noen ganger kan det være grunn til å velge andre løsninger. Således forventes det at enhver pasient vurderes individuelt etter best mulig skjønn. En del akutte situasjoner vil innebære vanskelige etiske veivalg, og det er alltid viktig at beslutningene som tas skjer i samråd med pasient og/eller pårørende.

Det er gjort en omfattende revisjon ved denne utgaven av Akuttveilederen, blant annet med 4 nye kapitler; MS-attakk, encefalitter, rygg- og nakkesmerter og akutt funksjonssvikt av implantert behandlingsutstyr, og flere nyttige tabeller og skåringsverktøy. Kvalitetsutvalget i Norsk nevrologisk forening med Petter S. Sanaker, Gro O. Nygaard, Johannes Willumsen og Volker Solyga har vært redaksjonskomite. Kvalitetsutvalget har samarbeidet med NevroNEL-redaksjonen og brukt NevroNEL som referanse.  Følgende kolleger har bidratt til revisjon av denne utgaven: Morten Horn, Lars Jacob Stovner, Terje Sundstrøm, Halvor Næss, Morten Lossius, Bernt Engelsen, Kjersti Power, Angelica Sorteberg, Bjørn Benterud, Christian Vedeler, Nils Erik Gilhus, Øivind Torkildsen, Fredrik Romi, Rune Midgard, Frode Kolstad, Geir Bråthen, Anette Storstein, Morten Horn, Lars Thomassen, Frederik Goplen, Guttorm Eldøen, Else Liv Quist-Paulsen, Kristian L. Kraglund og Inger Marie Skogseid.

Jeg vil rette en varm takk til Kvalitetsutvalget og til alle bidragsytere til denne utgivelsen.

Jar, 29. januar 2019

 

Anne Hege Aamodt

Leder i Norsk nevrologisk forening


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.